23. martā valdes vēlēšanās četrpadsmit LBS valdes locekļi kandidē atkārtoti. Kā viņi ietekmēs valdes darbu?

LBS XXIV kongresā 23. martā LBS biedri vēlēs LBS valdi, kas nākamos trīs gadus lems LBS biedru vārdā. Visiem līdzšinējiem valdes locekļiem tika uzdots jautājums, vai viņi ir gatavi kandidēt atkārtoti. Tiem, kuri piekrita un par kuriem LBS biedri rakstīja ieteikuma vēstules, tika uzdoti trīs jautājumi. Lasiet atbildes un vērtējiet!

1. Kam LBS valdei nākotnē jāpievērš visvairāk uzmanības?
2. Kas jāmaina esošajā valdes darbības politikā?
3. Kāpēc kandidējat? Ja tiksiet ievēlēti, kā reāli ietekmēsiet LBS darbu nākamajos trīs gados?

 

 

 

LBS XXIV kongresā 23. martā LBS biedri vēlēs LBS valdi, kas nākamos trīs gadus lems LBS biedru vārdā. Visiem līdzšinējiem valdes locekļiem tika uzdots jautājums, vai viņi ir gatavi kandidēt atkārtoti. Tiem, kuri piekrita un par kuriem LBS biedri rakstīja ieteikuma vēstules, tika uzdoti trīs jautājumi. Lasiet atbildes un vērtējiet!

1. Kam LBS valdei nākotnē jāpievērš visvairāk uzmanības?
2. Kas jāmaina esošajā valdes darbības politikā?
3. Kāpēc kandidējat? Ja tiksiet ievēlēti, kā reāli ietekmēsiet LBS darbu nākamajos trīs gados?

Raimonds Eizenšmits

Inženierzinātņu doktors, sertificēts būvinženieris, SIA „PKE” valdes loceklis, LBS valdes loceklis kopš 1997. gada, LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks kopš 2003. gada. LBS Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, RTU Būvniecības fakultātes un LLU Lauku inženieru fakultātes Valsts eksaminācijas komisiju loceklis, vieslektors. No 2003 līdz 2009. gadam bijis Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes priekšsēdētājs, vadījis FIDIC līgumu noteikumu tulkošanas latviešu valodā darba grupu.

1. LBS biedru profesionālo interešu apkopošanai un aizstāvēšanai (lobēšanai) valsts institūcijās un normatīvajos dokumentos.
2. Kopumā valdes darbības politika nav jāmaina. Jāizvirza konkrēti uzdevumi un jāpieņem pēc iespējas konkrēti lēmumi. Par darbībām to realizēšanai un sasniegtajiem rezultātiem operatīvi jāinformē LBS biedri un sabiedrība.
3. Paužot konstruktīvu viedokli par aktuālajiem jautājumiem un aktīvi iesaistoties to realizēšanā.

Foto: Mārīte Šperberga

Helēna Endriksone

SIA „LBS – Konsultants” valdes priekšsēdētāja, LBS valdes locekle kopš 2000. gada, LBS valdes priekšsēdētāja vietniece kopš 2003. gada. Koordinē LBS sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju, VARAM un Rīgas pilsētas domes Īpašuma departamentu. LBS BSSI Būvspeciālistu eksaminācijas komisijas vadītāja, Eiropas Civilo inženieru padomes (ECCE) locekle, LBS valdē atbildīgā par reģionālo kopu darbību.

1. Jāpievērš uzmanība būvinženieru jaunākai paaudzei, iesaistot LBS rindās un iepazīstinot ar mūsu organizāciju un tās nepieciešamību.
2. Jāturpina iesāktais darbs pie būvinženieru kompetences paaugstināšanas. Jāstrādā pie LBS stratēģijas plāna turpmākajiem gadiem (tuvākajai nākotnei).
3. Vēlos strādāt Būvinženieru savienības valdē būvinženieru organizācijas labā, turpinot Eiropas projekta „Build up Skills Latvia” iestrādes (vadlīnijas un rīcības plāni energoefektivitātes inženieru apmācībā), „Leonardo da Vinci” (LBS būvinženieru apmācība Vācijā) un citu projektu īstenošanu, kā arī turpināt strādāt SIA „LBS – Konsultants”par valdes priekšsēdētāju, īstenojot iesāktos projektus.

Foto: Mārīte Šperberga

Vija Gēme

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece un Investīciju departamenta direktore. LBS valdes locekle kopš 2000. gada. Pieredzes bagāta būvniecības speciāliste valsts struktūrās. Viņas vadībā tika sagatavots pirmais Būvniecības likums, pirmie Vispārīgie un pārējie saistošie būvnoteikumi neatkarīgās Latvijas vēsturē. Savu profesionālo kompetenci pilnveidojusi, strādājot dažādos ar būvniecību saistītos amatos Ekonomikas ministrijā un VARAM. Latvijas nacionālā pārstāve Eiropas Civilo inženieru padomē (ECCE), LBS BSSI padomes priekšsēdētāja.

1. Visvairāk uzmanības jāpievērš akadēmiskās izglītības, profesionālās kvalifikācijas atbilstības paaugstināšanai, profesionālas dabas jautājumu analīzei, apspriešanai un sabiedrības dalībnieku informēšanai, piemēram, jaunākās energoefektīvās tehnoloģijas būvēs, ilgtspējīga būvniecība, zema enerģijas patēriņa būves, labākās prakses vispirms pašu mājās.
2. Jābūt principiālākai nostājai sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, būvniecības, izglītības, uzraudzības un citām profesionālajām jomām. LBS darbības stratēģija (vismaz periodam no kongresa līdz kongresam) jāizstrādā, jāapspriež un jāpieņem profesionālākā vidē. Sekošu darbam ES komisijās, kas izstrādā nākotnes normatīvus un nosaka nozares attīstības tendences.
3. Lai būtu ciešāk saistīta ar būvniecību un varētu savu pieredzi un iespējas nodot saviem kolēģiem. Labprāt turpinātu darbu Eiropas Civilo inženieru padomē u. c.

Foto: Mārīte Šperberga

Aldis Grasmanis

SIA „BKB” valdes loceklis, LBS valdes loceklis kopš 2009. gada. Nozīmīgs ir viņa ieguldījums valsts projektēšanas sistēmas pilnveidošanā un jauno inženieru kompetences paaugstināšanā. Aldis sekmīgi uzsācis darbu pie LBS Projektēšanas sekcijas ieceru īstenošanas. Kopā ar kolēģiem un RTU studentiem sabiedriskā kārtā veic Likteņdārza objektu projektēšanu. Konstruktīvi un mērķtiecīgi RTU vada Valsts diplomdarbu aizstāvēšanas komisiju. Aktīvi strādā Ekonomikas ministrijas Tehniskajā komisijā pie jautājumiem, kas saistīti ar Eirokodu ātrāku ieviešanu projektēšanā. Vienmēr palīdz „LBS – Konsultantam” tehniski sarežģītāko būvprojektu ekspertīzēs.

1. Jāuzņemas normatīvas būvniecības likumdošanas izmaiņu iniciatora loma. Būtiska ir būvniecības konkursu noteikumu pilnveidošanas iniciatīva, projekta kvalitātes pamatprasību definēšana, sertifikācijas pilnveidošana (stingrākas prasības to iegūšanai, sistēma, lai veidotos informācija par sertificēta speciālista neprofesionālu darbību utt.).
2. Vairāk jāizmanto mājaslapa, piemēram, pirms kārtējās sēdes ievietojot valdes sēdes kārtību un jautājumus, kā arī lai saņemtu biedru komentārus un ierosinājumus. Vairāk uzmanības jāpievērš taktisku darbību apspriešanai un pieņemšanai, lai īstenotu stratēģiskos uzdevumus.
3. Saprotu, ka, tikai pašiem darot, kaut kas notiek un virzās uz priekšu. Turpināšu iesākto Projektēšanas sekcijā.

Alda Grasmaņa kandidatūru atbalsta LBS valdes loceklis, Inženierbūvju sekcijas vadītājs Aivars Brambis.

Foto: Mārīte Šperberga


Ilmārs Leikums

SIA „Biroju centrs Ezerparks” valdes loceklis, LBS valdes loceklis kopš 2003. gada, LBS Būvniecības šķīrējtiesas prezidija priekšsēdētājs, LBS Likumdošanas sekcijas vadītājs, LBS BSSI padomes loceklis, LBS BSSI novērtēšanas komisijas eksperts, LBS deleģētais pārstāvis Ekonomikas ministrijas būvniecības likumdošanas aktu izstrādes darba grupā.
Intensīvāka sadarbība ar LBS bijusi, strādājot iepriekšējās darbavietās Rīgas pilsētas Būvinspekcijā un Būvvaldē. Likta lietā pieredze, piedaloties jaunu normatīvo aktu izstrādē un grozot esošos, piemēram, Rīgas pašvaldības Saistošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vispārīgie būvnoteikumi un tajos klāt pienākušo vienkāršoto procedūru izstrādāšana (renovācija, rekonstrukcija, komunikāciju pievadu izbūve, apvienotā projektēšana un būvdarbi), Būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā normatīva pārstrādāšana, būvju reģistrācijas kārtības Zemesgrāmatā procedūru sakārtošana, kā arī atsevišķu projektēšanas normatīvu izstrādāšana. Piedalījies semināros, kā arī individuāli ticies ar būvinženieriem un citiem speciālistiem, pārrunājot un izskaidrojot dažādu būvnormatīvu punktu jēgu, meklējot īstos risinājumus konkrētās situācijās.

1. Jāturpina dažādu būvniecības jomā darbojošos biedrību apvienošana vai tuvināšanās ar sadarbības un kopējas nostājas paušanu – tas, kas patlaban vairāk vai mazāk veiksmīgi notiek BKC. Tā kā pamatā Ekonomikas ministrija atbild par būvniecības pārraudzību valstī, tad jāturpina ar to sadarboties un atrast veiksmīgākas formas, caur kurām vairotos savstarpēja uzticība. Iespējams, jāpanāk Būvniecības likumā paredzētās Būvniecības padomes darba atjaunošana. LBS pilnvarotiem valdes locekļiem jātiekas ar būvinženieriem Latvijas novados, lai skaidrāk izprastu būvniecības problēmas.
2. Valdes politikai jābūt vērstai uz to, lai jebkurš LBS biedrs uzskatītu LBS par vietu, kur var saņemt profesionālu un likumīgu atbalstu, lai LBS būtu vieta, kur ir patīkami satikties ar kolēģiem. Jāpārskata LBS sekciju struktūra, darbības principi un attiecīgi valdes locekļu amati tajās.
3. LBS esmu daudzus gadus, izprotu LBS «asinsriti», pazīstu daudzus LBS biedrus un būvinženierus, tāpēc LBS darbu varu ietekmēt ar dalīšanos pieredzē būvniecības normatīvo aktu jomā un savu iespēju robežās strādājot saskaņā ar LBS uzstādījumiem un LBS valdes lēmumiem.

Ilmāra Leikuma kandidatūru iesaka LBS Likumdošanas sekcijas dalībnieks Igors Ponomarjovs.

Foto: Mārīte Šperberga

Juris Mellēns

Valmieras pilsētas Būvvaldes galvenais būvinspektors, LBS valdes loceklis kopš 2009. gada, LBS publisko iepirkumu sekcijas vadītājs, LBS Valmieras kopas vadītājs.

1. Pārstāvot savu biedru intereses, sekot līdzi likumdevēja iniciatīvām būvniecību regulējošo normatīvo aktu jaunradē un maksimāli aktīvi ietekmēt un līdzdarboties šajos procesos.
2. Jāvelta vairāk materiālo un intelektuālo resursu dzīvas, interaktīvas LBS mājaslapas uzturēšanai. Tai jākļūst par galveno savstarpējās komunikācijas, informācijas ieguves un apmaiņas instrumentu biedru vidū.
3. Kandidēju uz valdi, jo, strādādams savā pamatdarbavietā Valmieras pilsētas Būvvaldē un ikdienā tiekoties ar ļoti daudziem būvniecības dalībniekiem – pasūtītājiem, projektētājiem, būvuzņēmējiem, uzraugiem – visās būvniecības procesa stadijās, esmu ļoti labi informēts par esošo situāciju būvniecībā kopumā. Daloties šajā pieredzē un zināšanās ar valdē ievēlētajiem kolēģiem, vieglāk konstatēt esošās problēmas un rast veiksmīgākos risinājumus.

Foto: Mārīte Šperberga

Ilgvars Niedols

SIA „Imink” valdes priekšsēdētājs, tehniskais vadītājs. Laikā no 1989. līdz 2003. gadam LBS valdes priekšsēdētājs, kopš 2003. gada valdes loceklis. LLU profesoru padomes loceklis, RTU Valsts diplomu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs, sertifikācijas eksperts. Kopš 2008. gada LBS Būvzinātnes sekcijas vadītājs.

1. Būvinženieru profesionālo zināšanu un prestiža nostiprināšana sabiedrībā.

2. Jāturpina aktīva valdes darbība, veidojot profesionālo sekciju darbību, piesaistot plašāku LBS biedru skaitu. Jāpilnveido LBS sabiedriskās aktivitātes.

3. Darbošos pasākumos LBS prestiža un autoritātes stiprināšanai. Piedalīšos būvzinātnes un izglītības sekcijas darbā.


Foto: Mārīte Šperberga

Jānis Prauliņš

SIA „Inženieru birojs «Būve un Forma»” valdes loceklis, LBS valdes loceklis kopš 2009. gada, Projektēšanas sekcijas vadītājs. Piedalījies LBS mājas lapas pārveidošanā.

1. LBS valdes uzdevumi:
1) sekciju reorganizēšana un reorganizēto sekciju iesaistīšana konkrētu mērķu sasniegšanā (arī valdes noteikto mērķu);
2) negodīgas konkurences izskaušana;
3) normatīvo dokumentu radīšana (vismaz metodisko norādījumu vai labas prakses ieteikumu veidā), lai projektēšanas un būvniecības lietas padarītu skaidrākas, «izmērāmas» un vienādas visiem;
4) SIA „LBS – Konsultanta” darbības tālāka attīstība;
5) beidzot jāizveido atgriezeniskā saite ar biedriem (piemēram, konkrētas aptaujas par konkrētām lietām, pēc tam attiecīgi jāreaģē), jo kongress vienreiz gadā nav normāla atgriezeniskā saite.
2. Jābūt lielākai atklātībai un savlaicīgai un pilnvērtīgai valdes locekļu savstarpējai informētībai. Jāpanāk ne tikai valdes priekšsēdētāja, bet arī valdes locekļu iesaistīšanās sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm jautājumos, kas skar būvniecības industriju.
3. Šo trīs gadu laikā esmu iepazinis sabiedriskas organizācijas darbu no iekšpuses, redzu vājās un stiprās vietas, tāpēc man nav nepieciešams laiks, lai «uzņemtu apgriezienus». Ja biedri būs atbalstījuši mani, pilnīgi noteikti no pirmās dienas rūpēšos par 1. jautājuma 1.–5. punktā minētā īstenošanu.

Jāņa Prauliņa kandidatūru atbalsta LBS valdes loceklis, Inženierbūvju sekcijas vadītājs Aivars Brambis.

Foto: Jāna Prauliņa privātais arhīvs

Vilnis Puļķis

SIA VPM Latvia valdes loceklis, LBS valdes loceklis kopš 2009. gada, LBS Likumdošanas sekcijā strādā pie ugunsdrošības likumdošanas.

1. Jāpanāk, lai LBS būtu institūcija, ar kuru obligāti jāskaņo būvniecības normatīvie akti, līdzīgi kā tas ir ar Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Valdē jāorganizē lēmumu ātrāka pieņemšana un izpildes kontrole. Mazāk laika jātērē sevis slavināšanai, vairāk reāli jāstrādā.
3. Gribu palīdzēt sakārtot būvniecības nozari, lai tā būtu neatkarīga no politiskajām ambīcijām. Jāpanāk, lai LBS viedokli ņem vērā, nevis vadās pēc principa «Uzklausīsim, bet neklausīsim».

Viļņa Puļķa kandidatūru iesaka LBS Likumdošanas sekcijas dalībnieks Igors Ponomarjovs, atbalsta LBS valdes loceklis, Inženierbūvju sekcijas vadītājs Aivars Brambis.

Foto: Mārīte Šperberga

Eduards Raubiško

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tehniskais eksperts. LBS valdes loceklis kopš LBS atjaunošanas kongresa 1989. gadā, LBS Būvniecības tehnoloģijas sekcijas vadītājs kopš 1993. gada.

1. Vislielākā uzmanība jāpievērš likumdošanai, īpaši jaunajā Būvniecības likumā tehnisko vadītāju un būvuzraugu kompetences profesionālajai pārbaudei – sertificēšanai. Jāstrādā Valsts būvinspekcijas atjaunošanas virzienā.
2. Valdes darbības politika jāvirza ciešākas sadarbības veidošanai ar valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošinot LBS kā profesionālas organizācijas ieteikumu ieviešanu likumdošanā pašvaldību saistošajos noteikumos un valstij svarīgos būvniecības projektos.
3. Strādājot LBS valdē, galvenokārt pievērsīšos Latvijas infrastruktūras objektu būvniecības nodrošināšanai ar augstvērtīgiem projektiem, būvniecībai piesaistot pieredzējušas un kvalitatīvas Latvijas būvfirmas. Turpināšu LBS biedru iepazīstināšanu ar inovatīvām būvtehnoloģijām jaunos objektos.

Foto: Mārīte Šperberga


Vaira Ronimoisa

Ulda Pīlēna biroja (UPB) Vidzemes zonas vadītāja, SIA „Grotta” valdes priekšsēdētāja. LBS valdes locekle kopš 2006. gada, Cēsu reģionālās kopas vadītāja, LBS reģionālo kopu koordinatore.

1. Valdei aktīvi jāpiedalās jaunā Būvniecības likuma izstrādē, kā arī jācenšas panākt, lai valdība respektē profesionālo sabiedrisko organizāciju viedokli šā likuma izstrādē, kā arī visu pārējo būvnormatīvu un citu būvniecību reglamentējošo dokumentu sakārtošanu atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam. Jāaicina valdību izstrādāt būvniecības nozares attīstības plānu, pievērst uzmanību būvniecības procesu pārraudzības sakārtošanai, būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanas nepieciešamībai. Jāstrādā pie būvniecības vides uzlabošanas: vienotiem noteikumiem iepirkumos, iepirkuma dokumentācijas kvalitātes uzlabošanas, projektu kvalitātes uzlabošanas, negodīgas konkurences, ēnu ekonomikas samazināšanas.
2. Jāuzlabo LBS sekciju darbība, lai reāli palīdzētu valdei definēto uzdevumu izpildē. Jāreorganizē LBS reģionālās kopas atbilstoši plānošanas reģioniem un jādefinē to darbības principi, lai reģioni aktīvāk varētu iesaistīties LBS darbībā.
3. Varu piedāvāt lielo pieredzi kā uzņēmēja, aktīvi darboties pie būvniecības vides uzlabošanas būvniecības iepirkumos, negodīgas konkurences novēršanas, ēnu ekonomikas. Piedalīšos LBS reģionālo kopu reorganizācijā, to darbības principu definēšanā un iesaistīšanā LBS darbībā.

Foto: Mārīte Šperberga

Guntars Šterns

Inženieru biroja SIA „Būves un būvsistēmas”valdes priekšsēdētājs (būvobjektos – projektu vadītājs/būvuzraugs/konsultants). LBS valdes loceklis kopš 2006. gada, Jaunatnes sekcijas vadītājs. Lektors RTU un LLU, piedalījies LLU prakses aizstāvēšanas komisiju darbā, veicis individuālus LBS valdes uzdevumus, piemēram, SIA „LBS – Konsultants” finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju analīze un ieteikumu sagatavošana darbības uzlabošanai.

1. Uzskatu, ka vairāk uzmanība jāvelta būvinženieru kompetences paaugstināšanai – komplekso zināšanu un prasmju apguvei, kā arī pieredzes iegūšanai, kā to klasificē starptautiski atzītas projektu vadības vadlīnijas, kritēriji un metodes.
2. Izmainoties LBS biedru interešu un vajadzību saturam, jāreorganizē vai jāapvieno sekcijas, jāievieš jaunas formas zināšanu un prasmju apguvē, profesionālās pieredzes apmaiņā.
3. Ieguldīšu laiku un līdzekļus inženieru apmācību organizēšanā atbilstoši starptautiski atzītām projektu vadības vadlīnijām, kritērijiem un metodēm, kā arī būvinženieru profesionālās kompetences izvērtēšanā atbilstoši starptautiskiem standartiem, lai celtu būvinženieru konkurētspēju. Piedalīšos LVS STK 30 komitejas darbā.

Guntara Šterna kandidatūru iesaka LBS Likumdošanas sekcijas dalībnieks Igors Ponomarjovs.

Foto: Guntara Šterna privātais arhīvs

Mārtiņš Straume

LBS valdes loceklis no1989. līdz 1991. gadam, LBS valdes priekšsēdētājs kopš 2003. gada. Viņa vadībā izveidota sakārtota būvinženieru sertificēšanas sistēma, nodibinātas reģionālās kopas, kas aktivizēja LBS biedru darbību visos reģionos, pastāvīga uzmanība veltīta jauno būvinženieru sagatavošanai augstskolās un nodibināti labi kontakti ar augstskolām. Nozīmīga ir viņa personīgā aktivitātes LBS interešu pārstāvēšanā likumdošanas procesos valsts institūcijās.

1. Valdei vairāk uzmanības jāvelta savu biedru uzklausīšanai un informēšanai, pārliecināšanai, ka arī lielus un nozīmīgus mērķus var sasniegt ar ticību sev un savām spējām un spēkiem.
2. Jāpilnveido Eiropas valstu būvinženieru savienību darbības pieredzes izpēte jāgatavo pamatojums būvinženieru pašpārvaldes sistēmas ieviešanai.
3. Valstī tuvākajos gados paredzama būvniecības nozares būtiska reorganizācija, tāpēc sevišķi svarīgi ir ar būvniecību saistītajos likumdošanas aktos iestrādāt prasības, kas nodrošinātu būvinženieru konkurētspēju Eiropas Savienības valstīs. Šīs prasības un to īstenošanas ceļi man ir zināmi, tāpēc uzskatu, ka arī turpmāk varu būt noderīgs LBS un tās valdei.

Foto: Mārīte Šperberga

Tālis Straume

AS „Ceļuprojekts” tehniskais direktors. LBS valdes loceklis no 1991. līdz 2003. gadam un kopš 2006. gada, valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2006. gada.
LBS vidē vienmēr centies konsolidēt satiksmes inženieru visai nelielo grupu.

1. LBS valdes svarīgākais uzdevums: inženieru izglītība, sekošana līdzi viņu profesionālai darbībai, kvalifikācijas paaugstināšana, inženierdarba ētika, viedokļa paušana par būvniecības nozarei būtiskiem jautājumiem.
2. Valdei jācenšas vairāk piedalīties nozares būtiskākajos politiskajos procesos ar kongresa vai valdes pieņemtiem LBS principiālās pozīcijas dokumentiem, to projektus iespēju robežās saskaņojot ar LBS biedriem.
3. Kandidēju pēc domubiedru aicinājuma. LBS darbu varētu sekmēt tāpat kā līdz šim.

Foto: Mārīte Šperberga

LBS biedri var uzdot jautājumus visiem kandidātiem vai nu iesniedzot tos LBS birojā, vai sūtot uz e-pastu: lbs@apollo.lv vai marite.sperberga@inbox.lv. Atbildes varēs lasīt mājaslapā www.buvinzenierusavieniba.lv un LBS biedri tās saņems arī pa e-pastu. LBS biedri var rakstīt, kurus no šiem kandidātiem atbalsta vai arī ieteikt citus kandidātus.