Bez maksas konsultē par darba aizsardzību un darba strīdiem

Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ‘’Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, Nr.7.3.1.0/16/I/001, darba devējiem un ņēmējiem pieejamas bezmaksas konsultācijas par darba aizsardzības sistēmas sakārtošanu uzņēmumā un darba strīdu praktisku risināšanu. Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

Galvenais projekta darbības virziens ir konsultatīvais atbalsts uzņēmumiem par darba vides uzlabošanu, darba vides risku novērtēšana, iespēja izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties mācībās utt. Notiks pētījumi un pilotprojekti, lai sagatavotu priekšlikumus uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas VDI profesionālās spējas, organizēti preventīvi, informatīvi izglītojoši un publicitātes pasākumi.

Gan darba ņēmēji, gan darba devēji var saņemt konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos, kas tiek sniegtas ar ESF atbalstu.

Konsultācijas darba devējiem darba tiesību jautājumos sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris Alksnis pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Darba devēji aicināti zvanīt darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par laiku, zvanot pa tālruni 67225162.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzībā, darba devēji aicināti sazināties ar LDDK darba aizsardzības eksperti Laimu Berozu. Uzņēmēji var zvanīt pirmdienās un otrdienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laima.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par laiku pa tālruni 67225162. LDDK adrese: Baznīcas iela 25, Rīga.

Konsultācijas darba ņēmējiem darba tiesību jautājumos sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs. Darba ņēmēji aicināti zvanīt darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruņiem 67035905, 29800530. E-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par laiku, zvanot pa tālruņiem 67035905, 29800530.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzībā, darba ņēmēji aicināti sazināties ar LBAS darba aizsardzības ekspertu Mārtiņu Pužulu. Konsultācijas pa tālruni sniedz pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 un trešdienās no plkst.12.00 līdz 16.00, numuri 67035959, 29108231. E-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par laiku, zvanot pa tālruņiem 67035959, 29108231. LBAS adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga.

Projektā plānots atbalstu sniegt 4700 mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem, sevišķi bīstamajās nozarēs, izveidojot darba aizsardzības organizatorisko struktūru. Projektā līdz ar VDI sadarbojas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” (DDVVI). Projekta izpildes termiņš – 2022.gada 31.decembris. Kopējās izmaksas ir 12 643 472 EUR, tai skaitā 10 746 951 EUR ir ESF finansējums un 1 896 521 EUR – valsts budžeta finansējums.