Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatā iecelta Svetlana Mjakuškina

Organizējot konkursu un izvērtējot visus pretendentus, Valsts kancelejas konkursa komisija kā atbilstošāko kandidatūru Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktora amatam ieteica Svetlanu Mjakuškinu. Atbalstot konkursa komisijas izvēli un atzinīgi novērtējot kandidātes motivāciju, degsmi un skaidru redzējumu par iestādes attīstību, kā arī iepriekšējā darbā gūto pieredzi un  izpratni par kvalitātes un drošības aspektiem, kas tieši būvniecības nozarē ir augstākās prioritātes, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens iecēlis Svetlanu Mjakuškinu Būvniecības valsts kontroles biroja amatā. Amata pienākumus viņa sāks pildīt 2017. gada 1. augustā.

“Par BVKB tuvākā darba prioritātēm saredzu e-pārvaldības ieviešanu būvniecības procesā un līdz ar to Būvniecības informācijas sistēmas tālāku attīstību, kā arī publisku ēku ekspluatācijas drošības kontroļu un būvspeciālistu sertificēšanas nodrošināšanu,” uzsver A.Ašeradens.

Atbildīga amata pienākumu izpilde, spēja saskatīt būtisko, kā arī spēja plānot un organizēt darbu mērķa sasniegšanu, ļāvusi S.Mjakuškinai ieņemt vadošus amatus Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Šobrīd S.Mjakuškina pilda Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktores pienākumus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā S.Mjakuškina strādā kopš 2007. gada, iepriekš pildot Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktora vietnieces, Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājas un vecākās ekspertes pienākumus. Pēdējos gadus viņas kompetencē bijusi arī būvizstrādājumu uzraudzība gan tirgū gan būvlaukumos, kas apliecina profesionālu izpratni par būvniecības nozarē notiekošo.

“Būvniecības valsts kontroles birojs kļuvis par spēcīgu būvniecības tirgus spēlētāju, veicot sabiedriski nozīmīgu ēku uzraudzību. Atzinīgi vērtēju biroja darbinieku profesionalitāti un gatavību ieguldīt būvniecības nozares attīstībā un jomas sakārtošanā, lai mēs visi kopā radītu drošu vidi,” uzsver S.Mjakuškina. “Turpmākajā darbā kā prioritārus biroja uzdevumus redzu būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanu un uz riska analīzes pamatprincipiem balstītu uzraudzības nodrošināšanu.  Viens no maniem mērķiem  ir veidot biroju kā būvniecības kompetences centru, kurš sniedz atbalstu būvniecības nozares attīstībai, nodrošinot būvju  drošību un kvalitāti,” turpina biroja jaunā direktore.

Vērtējot konkursa norisi, Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints Miķelsons pauda gandarījumu par profesionāli organizētu pretendentu atlases procesu, nodrošinot konkursa caurspīdīgumu, vadītāju kompetenču objektīvu vērtēšanu un pretendentu vērtēšanā iesaistot būvniecības nozares pārstāvjus (Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas Būvinženieru savienību un Būvmateriālu ražotāju asociāciju). “Atzinīgi vērtējama jaunās biroja direktores izpratne par Latvijas būvniecības nozares vidēja termiņa attīstības prioritātēm. Jaunai biroja direktorei bija labas idejas, kā uzlabot būvniecības pakalpojumu un produktu risku vadības un kvalitātes kontroles procesus, kā arī biroja darbības efektivitāti. Ceram, ka biroja darbinieki atbalstīs jauno vadītāju, lai kopīgiem spēkiem izdotos nodrošināt Latvijā drošu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju,” secina G.Miķelsons.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā. BVKB direktora mēnešalga noteikta līdz 2264 eiro pirms nodokļu nomaksas, tāpat pieejama arī bonusu sistēma atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana un profesionālās attīstības iespējas Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Konkursu uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatu Valsts kanceleja organizēja šā gada aprīlī – jūnijā. Pretendentam bija jābūt Latvijas pilsonim ar nevainojamu reputāciju un augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs. Tāpat viņam bija jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei vadošā amatā, teicamām stratēģiskās plānošanas un organizatoriskajām prasmēm, teicamām angļu valodas un labām krievu valodas zināšanām.

Konkursa atlasē pretendentiem tika vērtētas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, kā arī attiecību veidošana un uzturēšana. Kopā ar pieteikuma dokumentiem pretendenti iesniedza arī savu redzējumu par būvniecības nozares un Būvniecības valsts kontroles biroja prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem.