Būvspeciālistu kompetenci vērtēs un praksi uzraudzīs arī SIA “Serteks”

Ilustratīvs foto

Ekonomikas ministrija (EM) ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Serteks” – jaunu akreditētu kompetences pārbaudes iestādi – par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, informē EM Sabiedrisko attiecību nodaļa. Līgums par deleģēto uzdevumu izpildi ir noslēgts uz 3 gadiem. SIA “Serteks” Ekonomikas ministrijas uzdevumā veiks ēku, ceļu un tiltu būvspeciālistu, kā arī arhitektu sertificēšanu un uzraudzību.

Līdzīgas funkcijas līdz šim pildīja nozares nevalstiskās organizācijas. Kā Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēdē 21.maijā informēja EM valsts sekretāra vietnieks būvniecības jomā Edmunds Valantis, kompetences vērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības maksa būvspeciālistiem ar SIA ‘’Serteks’’ būs tāda pati kā citās sertificēšanas institūcijās noteiktā maksa.

Pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas SIA “Serteks” sākusi būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. Jaunie MK noteikumi paredz izmaiņas līdzšinējā uzraudzības procesā, kas kopā ar deleģēšanas līgumu prasībām uzlabos gan būvspeciālistu sertificēšanas pakalpojumu kvalitāti, gan būvniecības kvalitāti kopumā.

Izmaiņas MK noteikumos paredz:

  • īsāku praktiskās pieredzes ilgumu, kas nepieciešams būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, sniedzot iespēju jaunajiem speciālistiem ātrāk pēc izglītības iegūšanas sākt patstāvīgi strādāt;
  • - paaugstinātas prasības sākotnējam kompetences novērtēšanas eksāmenam, iekļaujot tajos vairāk praktisko uzdevumu, kā arī padziļinātus jautājumus par ugunsdrošību un energoefektivitāti;
  • - paaugstinātas prasības būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai, līdz ar plānveida pārbaudēm papildus rīkojot padziļinātas pārbaudes;
  • - Latvijas valsts standarta tiešsaistes lasītavas abonementu, kas sniedz piekļuvi aktuālajiem būvniecības nozares standartiem; -
  • informācijas par būvspeciālistu patstāvīgo praksi, kā arī citas ar sertificēšanu saistītas informācijas publicēšanu Būvniecības informācijas sistēmā, lai pasūtītāji varētu iepazīties ar būvspeciālistu darba pieredzi.

SIA “Serteks” atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam un normatīvo aktu regulējumam būs jānodrošina:
- būvspeciālistu kompetences novērtēšana un sertificēšana;
- būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība, kas ietver vispārēju informācijas pārbaudi par visiem SIA “Serteks” sertificētajiem būvspeciālistiem reizi gadā;
- padziļinātu pārbaudi par 20% no SIA “Serteks” sertificēto būvspeciālistu patstāvīgajām praksēm un profesionālo pilnveidi katru gadu;
- pilnu padziļinātu pārbaudi par 1% no SIA “Serteks” sertificētajiem būvspeciālistiem katru gadu, pārbaudēs ietverot sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, nejauši izvēlētu būvprojektu svarīgāko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi, kā arī būvdarbu vadītāju pārbaudi būvlaukumā;
- par būvspeciālistiem saņemto sūdzību izskatīšana un izvērtēšana, tajā skaitā rīkojot padziļinātas pārbaudes atbilstīgi sūdzības būtībai.

Detalizētāk ar EM noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību var iepazīties ministrijas tīmekļa vietnē www.em.gov.lv.