Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

 Latvijas Būvinženieru savienība
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija

Pieņemts LBS BSSI Padomes un Shēmas komitejas sēdē

25. novembrī 2014.g. (ar grozījumiem 23.03.2018.g.)

BŪVSPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ĒTIKAS KODEKSS

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.    Būvspeciālistu sertifikācijas Ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (LBS BSSI) sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu vienotus ētiskas rīcības pamatprincipus profesionālajā darbībā.
1.2.    Ētikas kodeksa galvenais uzdevums ir noteikt pamatprincipus, lai LBS BSSI, sertifikācijas pretendentu un sertificēto būvspeciālistu apzināta vai neapzināta darbība neradītu materiālu vai morālu kaitējumu sertifikācijas procesā un būvniecības procesā iesaistītajām personām, kā arī, lai iesaistīto personu neētiska rīcība nekompromitētu ne LBS BSSI ne sertifikācijas pretendentu, ne sertificēto būvspeciālistu.  

2.  LBS BSSI ētikas pamatprincipi
2.1. LBS BSSI būvspeciālistu sertificēšanas darbā izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertificēšanas procesa objektivitāti, kā arī ir atbildīga par objektīvu sertifikācijas procesa īstenošanu.
2.2. LBS BSSI būvspeciālistu sertificēšanas procesu attiecībā pret sertifikācijas pretendentiem un sertificētiem būvspeciālistiem īsteno neietekmējami un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību.
2.3.  LBS BSSI nodrošina sertificēšanas procesa pieejamību, nepieļaujot jebkādu ierobežojumu, pamatojoties uz finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, tādiem kā piederība kādai asociācijai vai grupai un nepielieto procedūras, lai negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu piekļuvi sertifikācijai.
2.4.  LBS BSSI sertificēšanas procesā iesaista kompetentus speciālistus – ekspertus, kas nodrošina uzticēšanos īstenotajai sertifikācijai.
2.5. LBS BSSI sertificēšanas procesā nepārtraukti identificē apdraudējumus neietekmējamībai.
2.6. LBS BSSI nodrošina sertificēšanas procesā iegūtās informācijas konfidencialitāti un drošību. Gadījumos, kad ar likumu tiek noteikts sniegt konfidenciālu informāciju, tiks informēts iesaistītais sertificēšanas pretendents vai sertificētais būvspeciālists.
2.7.   LBS BSSI izskaidro sertifikācijas politiku un procedūras visiem pretendentiem un sertificētiem būvspeciālstiem.

3.    Sertificēto būvspeciālistu ētikas pamatprincipi.
3.1.  LBS BSSI izdoto būvprakses sertifikātu jāizmanto tikai sertifikātā norādītās(o) darbības sfēras(u) ietvaros. Nedrīkst izmantot būvprakses sertifikātu maldinošos nolūkos, kā arī tādā veidā, ka LBS BSSI tiktu diskreditēta.
3.2.  Savā būvpraksē jābūt profesionāli patstāvīgam un neatkarīgam, nepakļaujoties savtīgai vai neobjektīvai darba devēja, atsevišķu fizisko vai juridisko personu ietekmei, kā arī nepieļaut iespējamu interešu konfliktu.
3.3    Savā praktiskā darbībā nepieļaut citus aizvainojošu rīcību, kā arī neizteikt kritiku par citu būvniecības procesā iesaistīto personu darbību, ja tā nav balstīta uz objektīvi pamatotu tās darbības analīzi.
3.4.  Neiesaistīties neētiskās darbībās, kā arī koruptīvos vai aizliegtas vienošanās darījumos.
3.5.  Būvniecības procesā iesaistīto būvspeciālistu domstarpību gadījumā, ja tas saistīts ar izpilddokumentācijas parakstīšanu, nepamatoti novilcinot attiecīgā jautājuma atrisināšanu, nepieciešamības gadījumā informējot par to būves pasūtītāju, būvvaldi vai attiecīgās institūcijas.
3.6.  Savu būvprakses sertifikātu nenodot citu personu vai organizāciju rīcībā, izņemot savam darba devējam, ja to izmanto iepirkumu konkursiem vai Būvkomersantu reģistram.
3.7. Neizplatīt konfidenciālu informāciju, ko viņš ieguvis būvniecības procesā, izņemot gadījumus, ja to pieprasa likums.
3.8.   Būvspeciālistam jābūt paškritiskam un jāprot atzīt un labot savas kļūdas, kā arī atvainoties par neētisku rīcību tiem, kurus tas skar.
3.9.   Būvspeciālistam jāievēro, ka LBS BSSI  logo nedrīkst izmantot dokumentos, ko nav izdevusi LBS BSSI.
3.10. Kritiku par LBS BSSI darbību sertificētais būvspeciālists izsaka tikai atklātā veidā, vispirms to adresējot tieši LBS BSSI administrācijai.
3.11. Sertificētam būvspeciālistam vēlams dalīties ar kolēģiem pieredzē, būt tolerantam pret viņu viedokļiem un palīdzēt tiem izvairīties no kļūdām.
3.12. Sertificētais būvspeciālists pastāvīgi veicina savu profesionālo izaugsmi un praktiskajā darbībā nepieļauj savas kvalifikācijas pazemināšanos vai nolaidīgu attieksmi pret saviem pienākumiem.
3.13. Šajā kodeksā atrunātie pamatprincipi būvspeciālistam ir jāievēro ikdienas darbībā, taču tas nevar būt par pamatu, lai nemotivēti iejauktos citu darbībā.

4. Ētikas komisijas darbība
4.1.  Ētikas komisiju 5 locekļu sastāvā uz neierobežotu termiņu ievēl LBS BSSI Padomes un Shēmas komitejas locekļi no BSSI administrācijas ieteiktiem sertificētiem būvspeciālistiem ar nevainojamu reputāciju. Komisijas priekšsēdētāju atklātā balsojumā no sava vidus ievēl komisijas locekļi.
4.2   Ētikas komisijas sēdēs jāpiedalās vismaz 3 tās locekļiem. Komisijas locekļiem ir tiesības paust savu atsevišķu viedokli.
4.3. Katru iesniegumu vai informāciju par sertificēta būvspeciālista neētisku rīcību Ētikas komisija izskata mēneša laikā kopš attiecīgās informācijas saņemšanas, uzaicinot informācijā uzrādīto būvspeciālistu komisijai sniegt nepieciešamos paskaidrojumus.
4.4.  Ētikas komisija, konfliktā iesaistīto personu klātbūtnē, izvērtē būvspeciālista konkrēto rīcības gadījumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertu un pieprasot vajadzīgo papildus informāciju. Ētikas komisija sagatavo atzinumu, ko iesniedz LBS BSSI galvenajam administratoram lēmuma pieņemšanai.
4.5.  Ētikas komisijas sēdes, kurās tiek izskatīti būvspeciālistu ētikas jautājumi, ir aizklātas, nosakot personas, kuras nepieciešamības gadījumā tiek uzaicinātas. LBS BSSI lēmums, kas pieņemts pēc Ētikas komisijas ieteikuma, ir publiski pieejams LBS mājas lapā.
4.6.  Konstatēto Ētikas kodeksa principu pārkāpuma gadījumā, Ētikas komisija var ieteikt LBS BSSI galvenajam administratoram pieņemt sekojošas sankcijas:
    - izteikt aizrādījumu;
    - izteikt brīdinājumu;
    - ierosināt LBS BSSI nodot lietas izskatīšanu citai atbilstošai institūcijai.
4.7. LBS BSSI pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.