BVKB aptur vienu Dzirkaļa sertifikātu; būvinženieris norāda uz lēmuma nepamatotību

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pieņemtais lēmums par būvspeciālista Arta Dzirkaļa veikto ekspertīzi “Z-Towers” ēkai un būvprakses sertifikāta apturēšanu ir pilnībā nepamatots un tikai spilgti atklāj Latvijas būvniecības regulējuma nepilnības, pausts Dzirkaļa vadītā inženieru biroja CMB izplatītajā paziņojumā.

Nav noteikts, kādā apjomā vai detalizācijā būtu veicama būves ekspertīze, kā būtu dokumentējama tās gaita, vai kāda metodika būtu jāpielieto. Vienlaikus jāuzsver, ka būvju kompleksa “Z-Towers” ekspertīze veikta ļoti rūpīgi turpat gada garumā, cieši sadarbojoties ar ēkas projektētājiem, būvinženieriem, būvuzraugiem un citiem speciālistiem, izmantojot vairāk nekā 10 gadu laikā izstrādātu, uz pieredzi un kompetenci balstītu būves ekspertīzes veikšanas metodoloģiju. Jāuzsver, ka Būvniecības valsts kontroles biroja pieņemtais lēmums neapstrīd būvspeciālista Arta Dzirkaļa ekspertīzes atzinumu par “Z-Towers” nesošo būvkonstrukciju drošumu un atbilstību projektam, bet tikai ekspertīzes veikšanā izvēlēto metodiku un tās dokumentēšanu, norādīts paziņojumā.

Būvspeciālists Artis Dzirkalis uzskata, ka Būvniecības valsts kontroles biroja pieņemtais lēmums par būvprakses sertifikāta apturēšanu uz laiku ir pilnībā nepamatots un grasās to apstrīdēt, iesniedzot rakstisku pamatojumu BVKB. Latvijā šobrīd normatīvajos aktos nav precīzi noteikts, kādā apjomā un detalizācijā veicama būves ekspertīze. Attiecīgi, iebildumi par ekspertīzes dokumentēšanu un metodiku nav pamatoti; turklāt ekspertīze tika veikta, lai izvērtētu mehānisko stiprību, stabilitāti un būvkonstrukciju drošumu.

Rūpīgi veiktajā ēku kompleksa “Z-Towers” ekspertīzē būvspeciālists Artis Dzirkalis un inženieru birojs “CMB” vadījušies pēc vairāk nekā 10 gadu garumā izstrādātas būves ekspertīzes veikšanas metodikas. Pēdējo četru gadu laikā ir veiktas vairāk nekā 70 ēku un publisku būvju pārbaudes visā Latvijā, kas līdz šim nav raisījušas iebildumus vai jautājumus no uzraugošo institūciju puses.

Papildus jāuzsver, ka ēku kompleksa “Z-Towers” ekspertīze veikta ciešā sadarbībā ar ēkas projektētājiem, būvinženieriem, būvuzraugiem un citiem speciālistiem, kuru mērķis bija veikt papildus pārbaudes un gūt apstiprinājumu tam, ka ēka patiešām ir droša un uzbūvēta saskaņā ar projektētāja paredzētajiem būvkonstrukciju risinājumiem, kas ievērojami pārsniedz ne tikai Latvijas būvnormatīvu prasības, bet arī Eirokodeksa prasības.

Būvspeciālists Artis Dzirkalis ir viens no vadošajiem būvinženieriem Latvijā, kurš ir licis pamatus esošajai būvju ekspertīžu praksei ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi būves ekspertīzes un tehniskās izpētes veikšanā. Regulāri piedalās būvniecības nozares normatīvā regulējuma pilnveides darba grupās un vada apmācības par būves ekspertīzi un tehnisko apsekošanu. Šobrīd Latvijas Būvniecības padomes vadītājas vietnieks un Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis.

Svarīgi! BVKB pieņemtais lēmums par būvspeciālista Arta Dzirkaļa būvprakses sertifikāta apturēšanu neietekmē uzņēmuma CMB darbību un speciālistu sniegto pakalpojumu gaitu.

 

Publicējam pilnu BVKB preses relīzes tekstu par sertifikāta apturēšanu:

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir informējis Rīgas pilsētas būvvaldi par BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas pieņemto lēmumu, ar kuru uz laiku apturēts būvspeciālista Arta Dzirkaļa sertifikāts ēku ekspertīzes jomā. Tas saistīts ar daudzfunkcionālā kompleksa “Z-Towers” ekspertīzi.

Lēmums pieņemts par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem ekspertīzes veikšanas gaitas dokumentēšanā un nepietiekami pamatota ekspertīzes atzinuma sagatavošanā. Par minētajiem pārkāpumiem normatīvais regulējums paredz atbildību - būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku.

Viens no BVKB kā sertificēšanas iestādes uzdevumiem ir ne tikai sertificēt būvekspertus, bet arī veikt viņu patstāvīgās prakses uzraudzību. Uzraudzības ietvaros BVKB izvērtē saņemtās sūdzības vai informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, kā arī konkrētā eksperta sagatavotā atzinuma pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

BVKB ir informējis Rīgas pilsētas būvvaldi par lietā konstatētajiem apstākļiem, lai tā savas kompetences ietvaros lemtu par turpmākajām darbībām saistībā ar daudzfunkcionālo kompleksu “Z-Towers”.

BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas pieņemtais lēmums ir stājies spēkā šā gada 24. februārī un tas ir apstrīdams BVKB direktoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

http://bvkb.gov.lv/lv/news/bvkb-informe-buvvaldi-par-konstateto-saistiba-ar-buveksperta-sertifikata-apturesanu