BVKB: jānodrošina publisku ēku tehniskā apsekošana

Līdz 2019.gada 30.septembrim īpašniekiem ir jānodrošina publisku ēku tehniskā apsekošana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Ēku būvnoteikumi”, vēsta Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Diure. Periodiska apsekošana ir nepieciešama, lai ekspluatācijas laikā pārliecinātos par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un ugunsdrošības risinājumu atbilstību.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina: “Mēs aicinām ēku īpašniekus pārliecināties par nepieciešamību veikt tehnisko apsekošanu savā īpašumā un savlaicīgi ieplānot to. Īpašniekiem būtu jāapzinās sava loma ēkas drošuma nodrošināšanā, un ēkas tehniskā apsekošana ir veids, kā to īstenot. Ja īpašnieka rīcībā ir objektīvi dati par ēkas tehnisko stāvokli, ir iespējams laikus plānot un veikt remontdarbus, lai novērstu neatbilstības, ja tādas atklātas. Tehniskā apsekošana palīdz nodrošināt ēkas ilgmūžību.”

Tehniskā apsekošana ir jāveic šādos termiņos:

  • līdz 2019.gada 30.septembrim – ja ēka ir nodota ekspluatācijā pirms 2004.gada 1.oktobra;
  • pieņemšanas ekspluatācijā datums + 10 gadi – ja ēka ir nodota ekspluatācijā no 2004.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 1.oktobrim;
  • vienu reizi 10 gados – ja ēka nodota ekspluatācijā pēc 2014.gada 1.oktobra.

Ekspluatācijā nodotas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, īpašniekam tie ir jānovērš. Tehniskā apsekošana ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Būvju tehniskā apsekošana”. Ēku tehnisko apsekošanu var veikt arhitekta prakses būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības darbības sfērā sertificēts būvspeciālists. Tehniskās apsekošanas atzinums ir jāiesniedz būvvaldei, institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai BVKB.

Tehniskās apsekošanas pamatā ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Apskates foto fiksācijas materiālus pievieno tehniskās apsekošanas atzinumam. Ja nepieciešams precizēt apstākļus, papildus veic būves ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu.