Iekļaus papildu informāciju par būvkomersantiem Būvniecības informācijas sistēmā

Šā gada 24.janvārī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus būvkomersantu reģistrācijas noteikumos, kuri paredz papildināt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvkomersantu reģistrā iekļaujamo informāciju ar mērķi nodrošināt būvkomersantu klasifikācijai nepieciešamo datu pieejamību.

Par būvkomersantiem BIS papildu tiks iekļauta informācija par:

1) būvkomersanta klasi, kas piešķirta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) būvkomersanta ieviestajām un sertificētajām pārvaldības sistēmām;

3) būvkomersanta piederību Latvijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajām organizācijām;

4) spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību;

5) būvkomersanta pieredzi būvdarbu veikšanā būvju grupās un būvju veidos.

Paredzēts, ka turpmāk būvkomersantiem ikgadējā informācija būs jāiesniedz reģistrā reizi gadā līdz 31.maijam.

Gadījumā, ja būvkomersants jau būs sniedzis Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar vienīgo būvspeciālistu vai Uzņēmumu reģistrā būs iesniedzis informāciju par valdes locekļa, kurš pilda arī būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no amata, reģistra iestāde, saņemot minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra, varēs veikt izmaiņas reģistrā, nepieprasot papildus iesniegumu no būvkomersanta.

Vairāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.