Izstrādāta jauna valsts atbalsta programma uzņēmējiem energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai

Ekonomikas ministrija izstrādājusi un starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi jaunu valsts atbalsta programmu uzņēmējiem energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai no Valsts energoefektivitātes fonda līdzekļiem - Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts atbalsta programmu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai”. Valsts atbalsta programmu īstenos Attīstības finanšu institūcija Altum un programma tiks īstenota, kamēr būs pieejami Valsts energoefektivitātes fonda (turpmāk – VEEF) līdzekļi.

Kā zināms, Energoefektivitātes likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem ir pienākums veikt regulāru energoauditu un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem – ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt vismaz trīs energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus un ziņot Ekonomikas ministrijai par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu. Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, kas attiecīgo pienākumu neīstenos, tiks piemērota energoefektivitātes nodeva, kas tiks ieskaitīta VEEF. 

MK noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā tiks īstenota jaunā valsts atbalsta programmanosakot atbalstāmās darbības, atbalsta saņēmēju loku un prasības atbalsta saņemšanai ar mērķi veicināt sabiedrības un komersantu izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, energoefektivitātes pasākumu veikšanu, kā arī brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu slēgšanu ar komersantiem un komersantus pārstāvošām organizācijām. 

Kamēr VEEF iemaksātie līdzekļi kopumā nesastādīs vairāk kā 600 000 eiro, tiks īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi ar mērķi veicināt sabiedrības un komersantu izpratni par energoefektivitātes jautājumiem. Finansējums informēšanas un izglītošanas pasākumiem būs pieejams komersantiem, komersantus pārstāvošām organizācijām un Ekonomikas ministrijai. Ja finansējuma saņēmējs ir komersants vai komersantus pārstāvoša organizācija, tas ar Ekonomikas ministriju noslēdz brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu. Maksimālais atbalsta apmērs vienam finansējuma saņēmējam informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošanai ir 60 000 eiro. Informācijas izplatīšanai atbalsta programmas ietvaros varēs organizēt šādus pasākumus - informatīvus un izglītojošus seminārus / apmācības, veidot informatīvas tīmekļa vietnes, dažādus informatīvus izdales materiālus, organizēt kampaņas un sniegt konsultācijas.

Savukārt, tiklīdz VEEF iemaksāto līdzekļu summa pārsniegs 600 000 eiro, Altum valsts atbalsta programmas ietvaros komersantiem izsniegs arī aizdevuma procentu maksājumu subsīdiju līdz 5% apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot komercbankas aizdevuma procentu likmi. Subsīdiju komersanti varēs saņemt īstermiņa aizdevuma, ilgtermiņa aizdevuma (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas) vai finanšu līzingu investīcijām, kuru mērķis ir īstenot energoefektivitātes pasākumus.

Aizdevuma procentu maksājumu subsīdiju varēs saņemt jebkurš komersants, t.sk. lielie komersanti, kas veikuši nodevas maksājumus. Lai saņemtu aizdevuma procentu likmes subsīdiju, noteikts, ka pēc veiktajām energoefektivitātes investīcijām enerģijas ietaupījumam konkrētajā ražošanas procesā un/vai tehnoloģiskajā procesā, vai ēkas siltumenerģijas patēriņā attiecībā pret aprēķināto enerģijas patēriņu pirms energoefektivitātes pasākumu ieviešanas jābūt ne mazākam kā 15% gadā. 

Detalizēti ar izstrādāto un saskaņošanai nodoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts atbalsta programmu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. MK noteikumi vēl jāpieņem Ministru kabinetam.