Izstrādātas vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm

Ar mērķi nodrošināt, ka potenciālajām būvspeciālistu kompetences novērtēšanas institūcijām tiek izvirzīti līdzvērtīgi atlases kritēriji, kas apliecina to pieredzi, personāla kvalifikāciju, reputāciju, pietiekamos resursus un interešu konflikta neesamību, Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) ir izstrādājusi prasības potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm. 

Līdz ar to EM turpmāk, lemjot par deleģēšanas līguma slēgšanu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, potenciālās būvspeciālistu kompetences novērtēšanas iestādes izvērtēs saskaņā ar izstrādātajās prasībās noteiktajiem kritērijiem.

Savukārt, lai nodrošinātu vienotu pieeju kādā būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes organizē būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzību, EM ir izstrādājusi vadlīnijas potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm. Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas procesā kompetences pārbaudes iestādes pārliecinās par pretendenta teorētiskām un praktiskām zināšanām par būtiskām būvniecības prasībām, tādejādi nodrošinot, ka būvspeciālisti sniedz kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus, kā arī īsteno efektīvu būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību atbilstoši izstrādātiem vienotiem kritērijiem.

EM izstrādātajās vadlīnijās definētos mērķus, kas ir vērsti uz būtisko būvēm izvirzīto kvalitātes prasību nodrošināšanu, būvspeciālistu teorētisko un praktisko zināšanu, t.i. kompetences novērtēšanu pēc vienotas vērtēšanas metodikas, kā arī būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši vienotiem kritērijiem atzinīgi novērtēja arī Latvijas Būvinženieru savienība.

Ar Ekonomikas ministrijas izstrādātajām prasībām potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm un vadlīnijām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību var iepazīties ministrijas tīmekļa vietnē