Konkurss: “Atklāj, pēta jaunais būvspeciālists”

Konkurss: “Atklāj, pēta jaunais būvspeciālists”

Latvijas Būvinženieru savienība un žurnāls „Būvinženieris” izsludina pētniecisko rakstu konkursu Latvijā un ārzemēs studējošiem jaunajiem un topošajiem būvspeciālistiem.

 

Misija
Atrast jaunus būvspeciālistus, kuri savos kursa, bakalaura vai maģistra darbos pievērsušies praktiskām, ikdienā noderīgām uz jaunām zināšanām vērstām arhitektūras, būvniecības, būvmateriālu ražošanas, iekārtu pielietošanas un citām tēmām vai pētījumiem, kas saistīti ar būvniecības nozari. Palīdzēt popularizēt jauno un topošo speciālistu ideju ieviešanu (īstenošanu) praksē.

Norise

Konkurss noteikts vairākās kārtās. Darbus jaunie un topoši inženieri, vieni paši vai autoru kolektīvs (līdz 3 autoriem) var iesniegt periodos: līdz 2018. gada 10. janvārim, līdz 10. martam, 10. maijam, 10. jūlijam, 10. septembrim un 10. novembrim.
Darbus pēc katras kārtas termiņa vērtē žurnāla “Būvinženiera” padome. Katrā 2018. gada “Būvinženiera” numurā tiek publicēti viens līdz trīs labākie darbi. Gada beigās trīs labākie rakstu autori saņems naudas balvas, par kurām tiks lemts pēc žurnāla “Būvinženiera” padomes balsojuma. 

Laureātu noteikšana

Žurnāla padome izlasa darbus un izvērtē septiņu dienu laikā pēc darbu iesniegšanas, īpaši izceļot tos darbus, kuros ir atklājumi, pētījumi vai aprēķini, kuri liecina par tendencēm tehnoloģijās, mehānismos vai mehanizētos procesos, darba organizācijā utt

Padome izvēlas (vienu - trīs) darbus publicēšanai žurnālā “Būvinženieris”. Padome var izvēlēties arī vairāk darbus, ja uzskata, ka tie ir noderīgi žurnāla lasītājiem.

Par laureātiem un viņu rakstiem informācija tiek izplatīta Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā  www.buvinzenierusavieniba.lvwww.facebook.com/buvinzenierisLBS 

Prasības konkursa dalībniekiem

Darbus var iesniegt visa gada laikā. Tekstam jābūt no 2000 – 6000 zīmēm atkarībā no tēmas (jauna būvniecība, pārbūve, restaurācija, konstrukcijas, tehnoloģijas, mehānismi, materiāli, energoefektivitāte, BIM utt) Teksts atkarībā no tēmas jāpapildina ar vizuāliem materiāliem: fotogrāfijām, diagrammām, tabulām, shēmām u.c vizuāliem materiāliem. Foto materiāliem jābūt labā izšķirtspējā, vismaz  0.5 - 1 MB.

Iesniedzot darbu, jānorāda autora vai autoru vārds, uzvārds, augstskola, koledža (ja vēl mācās) vai darbavieta, kurā strādā un ieņemamais amats, kā arī autora/autoru foto.

Darbi var būt rakstīti arī iepriekšējos (pēdējos pāris gados), taču tiem jābūt par joprojām aktuālu tēmu.

Viens autors vai autoru grupa var iesniegt vairākus rakstus un dažādos termiņos. Konkursam iesniegtie darbi nevar būt publicēti citos masu medijos vai sociālajos tīklos.

Darbi jāiesūta e- pastā: buvinzenieris2016@gmail.com, ja ilustratīvais materiāls ir tik apjomīgs, ka e-pastā nav nosūtāms, tad jānorāda servera adrese, no kura šo materiālu iespējams lejuplādēt.

 

Papildinformācija

Balvai iesniegtos materiālus žurnāls „Būvinženieris” var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem, saskaņojot to ar autoru.

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) un žurnāls “Būvinženieris” apbalvojot laureātus, tos aicina uz tikšanos LBS.

Laureātiem piešķirtais naudas balvu fonds  - 500 eiro var tik pārdalīts pēc padomes ieskatiem atkarībā no rakstu nozīmīguma un sarežģītības.

Tālrunis informācijai: 29468382