LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijai 2016. gadā visvairāk reālu priekšlikumu un darbu

Latvijas Būvinženieru Savienības (LBS) Izglītības un jauno speciālistu sekcija (IJSS) 2016.gadā aktīvi iesaistījusies valsts izglītības politikas un izglītības pilnveidošanā valstī, piedaloties un organizējot seminārus, diskusijas un tikšanās ar par izglītības jomu atbildīgajiem pārstāvjiem un citiem iesaistītajiem būvniecības nozarē.

LBS IJSS organizējusi semināru ar Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvjiem, lai risinātu aktuālākos problēmjautājumus, kā siltināšana, pilsētplānošana – komunikācijas uz ceļi u.c.

Tāpat LBS IJSS iesaistījusies Būvniecības profila augstāko mācību iestāžu pasniedzēju atalgojuma sistēmas priekšlikumu izstrādē, tos nosūtot Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai (FM) un premjerministram, kā arī izstrādājusi vadlīnijas Būvniecības izglītības veicināšanai Latvijā.

18.martā Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notika gadskārtējais Latvijas Būvinženieru savienības kongress, kurā ar prezentāciju par būvniecības izglītības rezolūciju, tostarp pastāstot par konkursa „Gada labākais zinātniskais darbs, mācību grāmata, publikācija par būvniecību un patenti būvniecības tehnoloģijā” iesniegtajiem darbiem, uzstājās LBS IJSS biedrs Bruno Otersons. LBS IJSS uz kongresu bija uzaicinājusi arī Izglītības un zinātnes ministru. 

Ņemot vērā, ka no 2016. gada februāra līdz maijam biedrība “Building Design and Construction Council” organizēja kampaņu “Mācies būvniecību”, un to ir plānots rīkot arī turpmāk, LBS IJSS biedri lēma izstrādāt konkrētus priekšlikumus praktiskai sadarbībai, uzlabojot kampaņas organizatoru sadarbību ar būvniecības profila mācību iestādēm un LBS.

LBS IJSS 2016.gadā veikusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Celtniecības koledžas (RCK) augstākās izglītības 1. un 2. līmeņa studiju programmu salīdzinājumu profesijām „Ēku būvinženieris” un „Būvdarbu vadītājs”, nākotnē paredzot Latvijas būvniecības profila studiju programmu salīdzināšanu plašākā griezumā ar Eiropas augstskolām. LBS IJSS biedri arī izstrādājuši vadlīnijas studiju programmu pilnveidošanai.

Tāpat LBS IJSS inicējusi procesu, lai studējošajiem būtu iespējams saņemt sertifikātu ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, kā arī iesaistījusies procesos, lai vidusskolās veicinātu informācijas par būvnieka profesiju izplatīšanu. Savukārt, Būvniecības izglītības darba grupā, kura iesaistās arī LBS izglītības un jauno speciālistu sekcija uzsākusi darbu pie izstrādāto studiju priekšmetu bloku aprakstiem, kurš tiks turpināts 2017. gadā.

Sakarā ar iespējamo lēmumu samazināt budžeta vietu skaitu LLU studiju programmā Būvniecība, LBS sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli IZM, LLU (padomnieku konventam) un RTU rektoriem ar aicinājumu nesamazināt finansējumu LLU.

Pagājušajā gadā LBS IJSS biedri viesojās Valmierā – Vidzemes Augstskolā, kur iepazinās ar 1.līmeņa profesionālās studiju programmas „Koka ēku celtniecība un ekobūves” (KECE) saturu un īstenošanu, kā arī kopā ar augstskolas rektoru un programmas vadītājiem un lektoriem pārrunāja tās stiprās un vājās puses, nonākot pie konkrētiem secinājumiem, atzīstot par lietderīgu un atbalstot būvniecības studiju virziena izveidošanu un attīstību Vidzemes augstskolā. Tai pat laikā LBS IJSS konstatēja virkni KECE līdzšinējā studiju plāna nepilnību, kas būtu novēršamas, lai „Būvdarbu vadītāja” diplomu saņēmušais absolvents varētu strādāt šajā profesijā atbilstoši spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu prasībām. Rūpējoties par Vidzemes Augstskolas būvniecības profesijas studentu un absolventu konkurētspēju darba tirgū un Vidzemes augstskolas prestižu šajā studiju virzienā, LBS ieteica pilnveidot KECE specialitātes studiju programmu un studiju plānu līdz tādai pakāpei, lai šīs studiju programmas absolventi iegūtu būvdarbu vadītāja profesijas standartam atbilstošas kompetences, zināšanas un prasmes.

 LBS izglītības un jauno speciālistu sekciju jau vairākus gadus vada Dr.sc.ing., Asoc. Prof., Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedras vadītājs Mārtiņš Vilnītis (attēlā).