LBS kongress

 

LBS kongress (biedru sapulce) ir augstākā LBS lēmējinstitūcija, kurā ir tiesīgi piedalīties visi LBS biedri. Katram LBS biedram kongresā ir viena balss.
Kongress tiek sasaukts reizi gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam.
Ārkārtas kongresu var sasaukt pēc valdes priekšsēdētāja, pēc valdes iniciatīvas, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas no valdes, vai pēc revīzijas komisijas pieprasījuma, taču tā noteikti jāsasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa no LBS biedriem, norādot sasaukšanas iemeslu.

Kongresu sasauc, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtots kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu un revīzijas un ētikas komisiju locekļu vēlēšanas un atcelšana no amata notiek kongresā aizklātā balsošanā.
LBS kongress:

· ievēl un atceļ no amata valdes priekšsēdētāju, valdes locekļus, revīzijas un ētikas komisiju locekļus un nosaka to pilnvaru termiņu;

· ievēl LBS goda biedrus;

· izskata valdes ziņojumu par tās darbību, novērtē valdes darbu pārskata gadā;

· izskata citus jautājumus, kurus ieteic kongresam LBS biedri, valde, valdes priekšsēdētājs vai revīzijas komisija;

· nosaka LBS biedru iestāšanas un ikgadējās biedru naudas lielumu;

· apstiprina LBS gada pārskatu pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;

· izlemj jebkurus citus jautājumus, kas nodoti tā kompetencē.