Nereglamentētās sfēras

Būvprakses sertifikātiem nereglamentētajā sfērā tiek piešķirti sekojošās sertificēšanas darbības sfēras (jomas):

- ēku (būvju) un to konstrukciju tehniskā apsekošana, - (būves)

- konstrukciju pārbaude, - (būves) 

- būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, - būves)

- būvdarbu veikšanas projektu izstrāde, - (būves)

- būvprojektu vadīšana, - (būves)

- ēku un būvju nojaukšana, - (būves)

- ceļu tehniskā apsekošana, - (ceļi) 

- ceļu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde, - (ceļi)

- ceļu būvprojektu vadīšana, - (ceļi) 

- tiltu un satiksmes pārvadu konstrukciju tehniskā apsekošana, - (tilti)

- tiltu un satiksmes pārvadu konstrukciju pārbaude, - (tilti)

- tiltu un satiksmes pārvadu darbu veikšanas projektu izstrāde, - (tilti) 

- tiltu un satiksmes pārvadu būvprojektu vadīšana, – (tilti)

- būvakustikas, vides akustikas, elektroakustikas projektēšana un ekspertīze,

- būvdarbu projektu vadīšana (būves),

- projektu vadīšana,

- būvinženieru kompleksā kompetence