NOLIKUMS par sertificēta būvspeciālista būvprakses uzraudzību

Apstiprināts
LBS BSSI galvenais administrators
________________Mārtiņš Straume
2004.g. ________________
ar grozījumiem 17.12.2009.g
NOLIKUMS par sertificēta būvspeciālista būvprakses uzraudzību1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums nosaka procedūru un nosacījumus, kas nodrošina BSSI proaktīvu būvprakses uzraudzības procesu sertificētiem būvspeciālistiem, lai novērtētu viņu atbilstību sertifikācijas shēmas nosacījumiem, atbilstoši standarta EN ISO/IEC 17024:2003 p.6.4 prasībām.
1.2. Būvprakses uzraudzība var būt iepriekš noteikta vai izvēlēta pēc nejaušības principa.

2. Būvprakses uzraudzības darbība

2.1.  Sertificēto būvspeciālistu būvprakses uzraudzība paredzēta sekojošos                  gadījumos:
ja to noteikusi LBS BSSI Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisija, pieņemot lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu;
ja to ierosinājusi LBS BSSI Sūdzību izskatīšanas komisija, sakarā ar saņemtu  pamatotu sūdzību;
profilaktiski, nosakot būvprakses uzraudzību izlases veidā 1% sertificēto būvspeciālistu no to kopējā skaita.
2.2 Būvprakses uzraudzību var izbeigt pirms rīkojumā noteiktā termiņa, bet ne ātrāk kā 6 mēnešus no uzraudzības sākuma, ja to ierosina viņa darba devējs un norīkotais būvprakses uzraudzības eksperts konstatē nevainojumu būvprakses kvalitāti pārbaudītajā periodā.

3. Būvprakses uzraudzības procedūra

3.1.  Sertificētā speciālista būvprakses uzraudzībai LBS BSSI Kvalitātes sistēmas vadītājs norīko ekspertu no LBS BSSI apstiprinātā ekspertu saraksta.
3.2. Norīkotais būvprakses uzraudzības eksperts veic sertificētā būvspeciālista darbības pārbaudi noteiktajā termiņā, iesniedzot motivētu uzraudzības atzinumu (slēdzienu) LBS BSSI  Kvalitātes sistēmas vadītājam.
3.3.  Ja uzraugāmajā periodā būspeciālista būvprakse sertificētajā jomā ir bijusi nepietiekoša vai neapmierinoša, eksperts to norāda savā būvprakses uzraudzības atzinumā.
3.4.  BSSI Kvalitātes sistēmas vadītājs iesniegto eksperta atzinumu izvērtē un sniedz ziņojumu tuvākajā LBS BSSI PAN komisijas sēdē.
3.5.  Ja sertificētā būvspeciālista darbība  būvprakses uzraudzības laikā tiek atzīta par neapmierinošu, LBS BSSI PAN komisija var ierosināt LBS BSSI galvenajam administratoram anulēt izsniegto būvprakses sertifikātu, kurš pieņem galīgo lēmumu. Šādos gadījumos uzraugāmo būvspeciālistu uzaicina piedalīties LBS BSSI PAN komisijas sēdē. Viņa neierašanās gadījumā, ja tam nav bijuši objektīvi apstākļi, jautājums par būvspeciālista būvprakses sertifikāta anulēšanu var tikt izskatīts bez viņa klātbūtnes.
3.6. Gadījumā, ja uzraugāmā būvspeciālista darbība norit ārpus Latvijas, eksperts nepieciešamo informāciju par viņa darbību sertificētajā jomā iegūst gan no uzraugāmā būvspeciālista gan no viņa darba devēja, pieprasot informāciju rakstveidā vai elektroniski.
3.7. Būvprakses uzraudzības ekspertu atzinumi, LBS BSSI PAN komisijas sēdes protokoli, kā arī LBS BSSI galvenā administratora pieņemtie lēmumi tiek uzglabāti gan dokumentālā gan elektroniskā formātā. 

4. Būvprakses uzraudzības eksperta funkcijas, tiesības un pienākumi

4.1. Būvprakses uzraudzības ekspertam savā darbā jāvadās no tā, kāda uzraudzība noteikta katram sertificētam būvspeciālistam.
4.2. Sertificētā būvspeciālista būvprakses uzraudzību eksperts veic rīkojumā noteiktajā pārbaudes laikā vismaz vienu reizi, bet ne agrāk kā 6 mēnešus no uzraudzības sākuma, pārbaudot uz vietas kādā no sertificētā būvspeciālista darbības objektiem vai iepazīstoties ar darbiem, kuru izstrādē viņš piedalījies kā sertificēts būvspeciālists un iesniedz LBS BSSI Kvalitātes sistēmas vadītājam savu atzinumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rīkojumā noteiktā termiņa.
4.3. Būvprakses uzraudzība veicama, uzraudzības ekspertam pieprasot no uzraugāmā būvspeciālista nepieciešamo dokumentāciju par viņa darbību vismaz divos objektos un pārbaudot iesniegto dokumentāciju par viņa darbību sertificētajā jomā pārbaudāmajā periodā,
4.4. Būvprakses uzraudzības eksperts tiesīgs pieprasīt no uzraugāmā būvspeciālista sekojošu informāciju:
-  objektu vai projektu sarakstu, kuros pārbaudāmajā periodā viņš darbojies;
-  sertificētā būvspeciālista atskaiti un izpilddokumentāciju par veikto darbību eksperta norādītajos objektos vai projektos.
-  darba devēja vai objekta pasūtītāja atsauksmi par būvspeciālista darbu norāditajos objektos.

5. Uzraugāmā sertificētā būvspeciālista pienākumi un tiesības

5.1. Būvprakses uzraudzības laikā sertificētā būvspeciālista pienākums ir noteiktajā termiņā iesniegt būvprakses uzraudzības ekspertam pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar viņa būvpraksi uzraudzības laikā;
5.2. Sertificētam būvspeciālistam ir tiesības lūgt pagarināt būvprakses uzraudzību gadījumā, ja viņam uzraudzības laikā nav bijusi nepieciešamā būvprakse sertificētajā jomā;
5.3. Sertificētam būvspeciālistam ir tiesības, viņaprāt, neobjektīva būvprakses eksperta atzinuma gadījumā, vērsties pie LBS BSSI galvenā administratora ar lūgumu izvērtēt eksperta atzinuma objektivitāti, iesniedzot rakstisku pamatojumu.
5.4. LBS BSSI galvenā administratora galīgo lēmumu var apstrīdēt apelācijas kārtībā viena mēneša laikā, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. pantiem.