Par LBS

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) ir brīvprātīga, radoša, profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno būvinženierus un darbojas Latvijas Republikā.

LBS darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām” un bauda radošās savienības tiesisko stāvokli.

Latvijas Būvinženieru savienība ir dibināta 1924. gadā. Trīsdesmitajos gados LBS tika iekļauta Latvijas inženieru savienībā, bet 1940. gadā pēc Latvijas okupācijas, tā savu darbību pārtrauca. LBS savu darbību atjaunoja 1989. gada 27. maijā Latvijas būvinženieru kongresā. Tajā tika precizēti LBS darbības virzieni, pieņemti statūti, ievēlēta valde un priekšsēdētājs. LBS kopš tās atjaunošanas līdz 2003. gadam vadīja Ilgvars Niedols. Kopš 2003. gada valdes priekšsēdētājs ir Mārtiņš Straume.

Pašreiz LBS ir 700 būvinženieri no visiem Latvijas reģioniem. LBS biedri ir inženieri, konstruktori, arhitekti, ceļu un tiltu speciālisti, siltumtehniķi, santehniķi un hidrotehniķi. Biedru darbības lauks ir projektēšana, būvniecība un darbs profesionālās izglītības iestādēs un zinātnē. LBS asociētie biedri un jaunatnes kopa aktīvi darbojas LBS 

sekcijās. LBS ir reģionālās kopas Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Madonā, Liepājā, Rēzeknē, Kuldīgā un Ventspilī.Reģistrācijas apliecība

Reģistrācijas apliecība

 

LBS informācijas avoti ir mājas lapa www.buvinzenierusavieniba.lv un LBS žurnāls „Būvinženieris”, kas iznāk sešas reizes gadā.

LBS darbības mērķi:

• apvienot visu nozaru diplomētus būvinženierus kopējam radošam darbam;

• veicināt tās biedru labklājību profesionālās un sabiedriskās darbības ietvaros;

• veicināt celtniecības, zinātnes un tehnikas attīstību, būvniecības vēstures mantojuma saglabāšanu;

• sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu projektēšanai un celtniecībai;

• aizstāvēt biedru profesionālās, kā arī saimnieciskās, sadzīves un tehniskās intereses, ieskaitot autortiesības.

 

LBS galvenie darbības virzieni un realizējamās funkcijas:

• profesionālā apmācība - semināri, kursi, konferences;

• profesionālās izglītības sakārtošana;

• līdzatbildība likumdošanas aktu sakārtošanā;

• sabiedriskās attiecības;

• jaunās būvniecības tehnoloģijas, jauno būvmateriālu un tehnikas popularizēšana, apmeklējot izstādes, seminārus un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos;

• jauno biedru uzņemšana un iesaistīšana reģionālajās kopās un interešu sekcijās;

• darbs ar jauniem speciālistiem.

• līdzdalība Eiropas Inženieru Savienību Padomes (ECCE) darbā.

• līdzdalība ar būvniecību saistīto likumdošanas aktu pilnveidošanā un harmonizēšanā atbilstoši Eiropas Savienības vadlīnijām.