Resertifikācijas nolikums

Apstiprinu:
LBS BSSI  galvenais  administrators
_____________  M. Straume
2012. gada 14. decembrī

 

NOLIKUMS
Par  būvspeciālistu resertifikāciju


1.   Vispārīgie  noteikumi.
1.1 Noteikumi  nosaka  kārtību,  kādā  tiek  veikta  būvspeciālistu  resertifikācija, apliecinot viņu kompetenci sertificētajā būvniecības jomā uz nākošiem 5 gadiem.
1.2  Resertifikācija tiek veikta  uz  Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisijas ierosinājuma, pamatojoties uz Kvalitātes sistēmas vadītāja norīkota eksperta atzinumu par pretendenta resertifikācijai atbilstošu iepriekšējo piecu gadu būvpraksi.

2.   Sertificēšanas komisijai iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas kārtība.
LBS birojā iesniedzami sekojoši dokumenti:
2.1   Pretendenta  rakstisks  iesniegums   (BSSI forma);
2.2  Darba devēja apstiprināta pretendenta atskaite  par  darbu  iepriekšējā  sertifikāta  darbības  laikā  (būvprakses uzskaites žurnāls. Jomās, kurās darba rezultāts ir projekts, atskaite, slēdziens utt., papildus jāiesniedz 2 (divi) šā veida darbu sējumi eksperta vērtējumam).Jomās, kurās darba rezultāts ir projekts, atskaite, slēdziens utt., papildus jāiesniedz 2 (divi) šā veida darbu sējumi eksperta vērtējumam;
2.3  Dokumentu  (sertifikātu, apliecinājumu, izziņu  u.c.)  kopijas,  kuras  apliecina par iepriekšējā periodā pretendenta kvalifikācijas celšanu, līdzdalību jaunu speciālistu sagatavošanā un to būvprakses  vadīšanā,  līdzdalību  profesijas  apmācību  tehnisko līdzekļu sagatavošanā, diplomprojektu vadīšanā, recenzēšanā u.c. par kuriem ir paredzēti  kvalifikācijas  punkti;
2.4   Pretendents ir atbildīgs, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. LBS BSSI norīkotais eksperts  ir  tiesīgs  veikt  iesniegto dokumentu  atbilstības pārbaudi;
2.5  Sertifikāta darbības nepārtrauktībai dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz LBS BSSI  ne  vēlāk,  kā  trīsdesmit  dienas   pirms  sertifikāta  termiņa  beigām;
2.6  Maksa par resertifikāciju jānokārto līdz resertificēšanas dienai, uzrādot maksājuma apliecinājumu LBS BSSI administrācijai.

3.   Resertifikācijas  nosacījumi.
3.1 Resertifikācija kādā no sertifikātā uzrādītajām jomām tiek veikta bez papildu prasībām, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:
3.1.1 pretendents nav  nokavējis  sertifikāta  attiecīgās jomas derīguma  termiņu   vairāk kā 6 mēnešus. Kavējuma gadījumā pretendentam jākārto kvalifikācijas atbilstības pārbaude LBS BSSI Kvalitātes Rokasgrāmatā (KR) noteiktajā vispārējā kārtībā;
3.1.2 pretendents  pēdējo 5 gadu laikā ir savācis vismaz  90  resertifikācijas  punktus, kas norādīti šā nolikuma 4. punktā;
3.1.3 pretendentam  atskaites  periodā  nav  bijuši  būtiski tiešā darba kvalitātes, darba  drošībā un ugunsdrošībā, kā arī, ētikas  pārkāpumi. Pārkāpuma gadījumā PAN komisija vērtē pārkāpuma radītās sekas, lai lemtu vai pretendentam atteikt resertifikāciju vai pārbaudīt viņa būvnormatīvu izpratni saistībā ar pārkāpuma raksturu;
3.2  Ja nav izpildīta p. 3.1.2 prasība, bet izpildītas pārējās p. 3.1 prasības, pretendentam ir tiesības uz resertifikāciju, ja:
3.2.1  pretendents vismaz 12 mēnešus ir strādājis resertificējamajā jomā;
3.2.2  pretendents  pēdējo 5 gadu laikā ir savācis vismaz 70 resertifikācijas punktus;
3.2.3  pretendents  pareizi atbildējis uz PAN komisijas uzdotajiem jautājumiem, saistībā ar resertificējamo jomu. Ja atbildes ir nepareizas pretendentam jākārto zināšanu pārbaude KR noteiktajā vispārējā kārtībā.
3.3 Ja nav izpildīts p.3.2.1 nosacījums, bet izpildīta p.3.2.2 norādītā prasība, pretendentam ir tiesības uz resertifikāciju, ja viņš nokārto zināšanu pārbaudi KR noteiktajā vispārējā kārtībā.
3.4  Ja pretendents ir izpildījis p.3.2.1 prasību, bet nav izpildījis p.3.2.2 prasības, viņam ir tiesības uz resertifikāciju, ja:
3.4.1 viņš ir savācis vismaz 50 resertifikācijas punktus;
3.4.2 viņš ir nokārtojis zināšanu pārbaudi KR noteiktajā vispārējā kārtībā.
3.5   Ja nav izpildīta p. 3.4. prasības PAN komisija pretendentam atsaka resertifikāciju.
3.6 Nesekmīgas zināšanu pārbaudes gadījumā pretendentam ir tiesības uz atkārtotu zināšanu pārbaudi pēc viena mēneša. Ja arī nākošajā reizē eksāmens nav nokārtots, atkārtota iespēja ir tikai pēc 6 mēnešiem, nomaksājot LBS BSSI noteikto resertifikācijas maksu.
3.7  PAN komisija ir tiesīga pārliecināties par pretendenta zināšanām resertificējamajā jomā, ja tai ir šaubas par pretendenta būvprakses kvalitātes atbilstību resertificējamās jomas prasībām.
3.8 Ja pretendenta būvprakse iepriekšējā periodā ir bijusi šauri specializēta vai pretendenta atbildes uz PAN komisijas uzdotajiem jautājumiem ir nepietiekoši kompetentas, lai būvprakses sertifikātu pagarinātu uz pilnu iepriekš izdotā sertifikāta jomu, PAN komisija ir tiesīga ierosināt LBS BSSI galvenajam administratoram izdot būvprakses sertifikātu ar ierobežojuma nosacījumiem, kas noteikti KR vai atteikt resertifikāciju.

4.   Resertifikācijas  punktu  aprēķināšana.
4.1 Būvprakse specialitātē vai tiešā saistībā ar to, ja:
būvprakse ir viens gads   -  10 punkti
būvprakse ir divi gadi  -   20 punkti
būvprakse ir trīs gadi   -  30 punkti
būvprakse ir četri gadi   -  40 punkti
būvprakse ir pieci gadi   -  50 punkti
4.2  Vienas  dienas  kursi  par  būvniecības  likumdošanas un normatīvajiem aktiem, kā arī, citiem ar būvniecības procesu saistītiem jautājumiem                         -  10 punkti
4.3  Tas pats, divu dienu kursi                              -  20 punkti
4.4  tas pats, triju dienu kursi un vairāk                         -  30 punkti
4.5  Kvalifikācijas celšana  pēc  akreditētas  būvniecības  vadības  un LBS  BSSI  saskaņotas  programmas  RTU vai LLU -  40 punkti
4.6   Jauno  speciālistu  stažēšanās  programmas  vadība vienu  gadu   -  15 punkti
4.7   Tas pats, ja divu  gadu   -  30 punkti
4.8   Tas pats, ja triju  gadu un  vairāk    -  45 punkti
4.9   Diplomprojektu vadība būvniecībā (par diplomandu)   -    5 punkti
4.10  Diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)   -    5 punkti
4.11  Piedalīšanās diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā (par komisiju)  -    5 punkti
4.12  Kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību
iestādēs vai firmās, ne  mazāk, kā vienu mēnesi -  35 punkti
4.13  Pedagoga prakse RTU, LLU vai RCK        (viens priekšmets) -  20 punkti
4.14  Papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecību saistītā specialitātē  - 50 punkti
4.15  Lektora prakse  par būvniecības jautājumiem (par katru tēmu)  -   5 punkti 
4.16  Zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību    (viena tēma) - 15 punkti

5.   Resertificēšanas  apturēšana  uz  laiku  vai  atzīšanas  anulēšana.

5.1  Resertificēšana tiek apturēta uz laiku līdz PAN komisijas norīkotās papildu zināšanu pārbaudes sekmīgas nokārtošanas;
5.2. Resertificēšanas atteikšana tiek noteikta gadījumos, ja nav izpildīti šī Nolikuma 3.4.1 vai 3.4.2 punktā noteiktās prasības;
5.3 Resertifikācijas atteikuma gadījumā pretendentam ir tiesības savu sertifikātu atjaunot pēc viena gada,  veicot  pirmatnējās  sertifikācijas  darbības;
5.4 Gadījumā, ja resertifikācija tiek atteikta, LBS  BSSI  administrācija  par  šo  faktu  rakstiski  informē  pretendenta  darba  devēju un Būvkomersantu reģistru.

6.   Lēmuma  pieņemšana.
Galvenais administrators pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta izsniegšanu uz jaunu termiņu vai resertifikācijas atteikumu, pamatojoties uz PAN komisijas ierosinājumu.

7.  Apelāciju un sūdzību izskatīšana
Iesniegumus par apelāciju vai sūdzību saistībā ar resertifikācijas procedūras jautājumiem, izskata LBS BSSI galvenais administrators KR noteiktajā kārtībā. Viņa lēmumu var apstrīdēt griežoties pie Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra.