Svarīgi !

 • Veicot maksājumus pievērsiet uzmanību tam, ka atšķiras bankas konts reglamentētajai un nereglamentētajai sfērai. Skatīt kontus


  Pieņemšanas darba laiki

  Ar būvspeciālistu sertificēšanu saistīto dokumentu pieņemšana un konsultācijas

  -   Otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00

  Būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai būvspeciālista darbības sfēru pievienošanai

  iesniegumi nākamā mēneša komisijai tiek pieņemti līdz tekošā mēneša pēdējai dokumentu pieņemšanas dienai


 

Reglamentētās sfēras

Informācija pretendentiem

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Sertifikāta iegūšanas algoritms

Nolikums par būvspeciālista sertifikāta vai būvspeciālista papildus darbības sfēras sertifikāta piešķiršanas kārtību

Būvprakses sertifikāta pretendenta minimālā praktiskā darba pieredzes programma

Nolikums par petendentu vai būvspeciālistu kompetences pārbaudi

Eksāmena biļešu jautājumos ietvertās tēmas

Nolikums par ārzemju būvspeciālistu sertificēšanu un viņa praktiskās darbības uzraudzību

Nolikums par ārzemju būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanu īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai reglamentētā profesijā

Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā

Nosacījumi LBS BSSI izdota būvprakses sertifikāta izmantošanai

Veidlapas:

Iesniegums

Personas informēšana par datu apstrādi

Būvprakses novērtējums objektā

Kā topošais pretendents var ievadīt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

 

Informācija sertificētiem speciālistiem

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību

Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas organizatoru saraksts

Nolikums par sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošās informācijas izskatīšanu, sakarā ar būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem reglamentētajā sfērā

Nolikums par pretendentu un būvspeciālistu kompetences novērtēšanu – eksāmena tēmas un apjomi

Eksāmena biļešu jautājumos ietvertās tēmas

Veidlapas:

Iesniegums būvspeciālista sertifikāta (sfēru) anulēšanai/apturēšanai

Palīdzība:

Kā būvspeciālistam ievadīt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

 

Nereglamentētās sfēras

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Nolikums par būvspeciālistu sertifikāciju nereglamentētajā darbības sfērā

Nolikums par projekta vadītāju

Nolikums par nereglamentētās darbības sfērās sertificētu būvspeciālistu resertifikāciju

Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas organizatoru saraksts

Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par sertificētā būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu un būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu nereglamentētajā darbības sfērā

Nolikums par pretendentu un sertificēto būvniecības speciālistu profesionālās kompetences novērtēšanu nereglamentētajā darbības sfērā

Nolikums par apelāciju izskatīšanu nereglamentētajā darbības sfērā apelāciju izskatīšanu

Būvprakses sertifikāta izmantošanas nosacījumi

Cenrādis

 

Veidlapas:

Iesniegums

Darbu saraksts

Pilnveides pārskats

Iesniegums būvspeciālista sertifikāta (sfēru) anulēšanai/apturēšanai

 

Paziņojums


Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI), atbilstoši standarta LVS ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām” nosacījumiem, savā sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti.