Sertifikāta darbības apturēšana vai anulēšana jeb Ko LBS izskata pēc būtības, to juristi apstrīd

 

Latvijas Būvinženieru savienība uzskata, ka nepieciešams informēt sabiedrību par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar būvspeciālistu prakses un pārkāpumu izskatīšanu, un kas izskanēja LTV 7 raidījumā “Personīgā lieta” š.g. 25.novembrī no plkst.19:35. 

„Rupjos būvniecības pārkāpumos vainīgie turpina strādāt” (raidījuma ieraksts pieejams: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.11.2016-lichnoe-delo.id85040/; raidījums veidots krievu valodā).

Minētajā raidījumā, saistībā ar Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) konstatēto pārseguma nesošo konstrukciju avārijas stāvokli t/c “Prizma” Rīgā, A.Saharova ielā 30, BVKB vadītājs Pēteris Druķis teica, ka viņa vadītais birojs nosūtījis vēstuli Latvijas Būvinženieru Savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijai - LBS BSSI, kuras pienākums ir piešķirt patstāvīgās būvprakses sertifikātus un par nozīmīgiem pārkāpumiem arī apturēt to darbību, bet atbilstoša reakcija nav sekojusi.

Jāmin, ka BVKB vēstule tiešām bija ar vispārīgu informāciju par iespējamajiem dalībniekiem, kas varētu būt atbildīgi par šīs avārijas situācijas radīšanu. Taču, lai izskatītu lietu pēc būtības, LBS BSSI 2016. gada 21. septembrī vēstulē Nr. 087/16 lūdza BVKB atsūtīt savu ekspertu atzinumu, jo tas vēstulei nebija pievienots. Šāda atzinuma saņemšana būtu pamats projektā iesaistīto atbildīgo būvspeciālistu atbildības izvērtēšanai un lēmumu pēc būtības pieņemšanai.

Līdz pat 2016. gada 28. novembrim BVKB veiktās ekspertīzes materiālus LBS BSSI nav saņēmusi.

Atbildot uz Pētera Druķa aizrādījumu par LBS BSSI pasivitāti sertifikātu apturēšanā un brīdinājumu par pārkāpumiem izteikšanā, jāpaskaidro, ka BVKB ir informējis LBS BSSI par konstatētajiem pārkāpumiem 12, nevis 23 objektos. Visos gadījumos LBS BSSI pēc materiālu izpētes pieprasīja skaidrojumus no atbildīgajiem būvspeciālistiem. Divos gadījumos būvspeciālisti bija pieļāvuši būtiskas kļūdas un vienā no tiem – “Savrupmāja Vecāķu prospektā 32” būvkonstruktora J. Žubura projekta risinājums neatbilda būves drošuma prasībām. Pēc būvkonstruktora uzklausīšanas LBS BSSI pieņēma lēmumu par viņa sertifikāta darbības apturēšanu. J. Žuburs iesniedza sūdzību Ekonomikas ministrijā un tās ierēdņi pieprasīja LBS BSSI sertifikāta darbību atjaunot. Otrā gadījumā atbildīgajiem būvspeciālistiem tika izteikts brīdinājums un veikts attiecīgs ieraksts Būvspeciālistu informatīvajā sistēmā – BIS.

Jāuzsver, ka Latvijas būvniecības likumdošanā nav precīzi noteiktas būvniecības dalībnieku - pasūtītāja, attīstītāja, projektētāja, būvprojekta eksperta, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga, būvobjekta eksperta un objekta apsaimniekotāja atbildības. Līdz ar to, pat rupjiu būvniecības procesa pārkāpumu un nekvalitatīvas būvniecības gadījumos ir ļoti grūti noteikt būvprocesa dalībnieku atbildības robežu, un vēl grūtāk ierobežot vai apturēt to turpmāko darbību.

Spilgts piemērs tam ir “Zolitūdes” traģēdija. Pēc tās LBS BSSI iepazinās ar pieejamajiem materiāliem, ekspertu slēdzieniem, vairākkārt uzklausīja atbildīgo būvspeciālistu paskaidrojumus un diviem no viņiem– būvkonstrukciju būvprojekta vadītājam I.Sergetam un būvprojekta ekspertīzes veicējam A.Gulbim anulēja sertifikātus. Abi būvspeciālisti apstrīdēja pieņemto lēmumu Ekonomikas ministrijā un, kad EM nepieprasīja atjaunot sertifikātu darbību, iesniedza prasību tiesā. Pirmās instances tiesa atstāja spēkā LBS BSSI lēmumu par sertifikāta anulēšanu A.Gulbim, bet Apgabaltiesa pieņēma lēmumu par sertifikāta darbības atjaunošanu. Līdzīgs tiesas process I.Sergeta sertifikāta atjaunošanas lietā vēl nav izskatīts.

LBS BSSI speciālisti, izvērtējot būvspeciālistu kļūdas un atbildību, vadās no būvnormatīviem un izskata lietu pēc būtības, ko bieži vien nav iespējams “piesiet” kādam likuma vai būvnoteikumu punktam, kam savukārt izšķirošu lomu piešķir juristi un tiesneši.

M. Straume,

LBS valdes priekšsēdētājs