"Uzmanību būvspeciālistiem!!! Svarīgi un Būtiski! 1. aprīlis nav tālu

LBS BSSI atgādina, ka atbilstoši 2014. gada 07. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, ( p. 31 un p. 53 ) un atbilstoši  2016.gada 21. janvāra   grozījumu  p.1.11 precizējot  noteikumu  31. punktu, būvspeciālistiem jāaktualizē kontaktinformācija,  kā  arī  informācija par būvpraksi un kvalifikācijas celšanu par iepriekšējo gadu līdz 2018. gada 01. aprīlim ir jāievada Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS BR) www.bis.gov.lv un jāsamaksā par tekošo gadu valsts noteiktā patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa 67,00 EUR par katru profesionālās darbības sfēru.

Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Latvijas būvinženieru savienība

Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV 1012

PVN reģ. Nr. LV40008000225

LV74UNLA0050018462984 A/S „SEB bankas” Vecrīgas filiālē.

Nepieciešamības gadījumā LBS Mājas lapā www.buvinzenierusavieniba.lv Jūs varat sagatavot rēķinu.

Kontaktinformācija: tālr. 67 845 910 vai 25153353, e-pasts: - liene.dusa@lbs.bssi.lv

Cerot uz Jūsu izpratni,

Jūsu LBS BSSI