Veido sodu sistēmu par EDLUS pārkāpumiem būvniecībā

Plānots veidot sodu sistēmu par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) pārkāpumiem būvniecībā, liecina Ministru kabineta komitejas izskatīšanai valdībā nodotie Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), vēsta portāls abc.lv.

Saskaņā ar aģentūras LETA izplatīto informāciju, likumprojektā sodi ir paredzēti gan galvenajam būvdarbu veicējam, gan apakšuzņēmējam kā darba devējiem, lai nepieļautu, ka to darbību dēļ darba ņēmēji nelieto vai nepienācīgi lieto EDLUS.

Sodi noteikti, ņemot vērā iespējamās rīcības kaitīgās sekas – nenomaksāto nodokļu apmēru. Likumprojektā sodi ir noteikti, lai EDLUS izmantošana būtu finansiāli izdevīgāka nekā administratīvā soda nomaksa, likumprojekta anotācijā skaidro EM.

EM norāda, ka katrā gadījumā ir vērtējami apstākļi, kas mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem. Piemēram, ja konstatēti EDLUS darbības traucējumi, kas liedz darba ņēmējiem vai piesaistītajām personām reģistrēt darba laika sākumu vai beigas, jāņem vērā, vai par šiem traucējumiem ir atbilstīgi paziņots un vai ir sākta traucējumu novēršana.

EDLUS darbojas kopš 2017.gada 1.oktobra. Ievērojot principu "konsultē vispirms", sodu aprēķināšana par EDLUS lietošanas pārkāpumiem notiks tikai līdz ar APK grozījumu stāšanos spēkā, bet nevis par laika periodu līdz tam. Likumprojekts paredz, ka normas par pārkāpumiem EDLUS datu nodošanā vienotajai elektroniskās darba laika uzskaites datubāzei stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Paredzēts, ka par būvlaukumā nodarbinātai personai noteiktā pienākuma veikt darba laika reģistrāciju EDLUS nepildīšanu, proti, ieejot būvlaukumā, reģistrēt darba laika sākumu un, izejot no būvlaukuma, reģistrēt darba laika beigas, izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu fiziskajai personai no 2 līdz 20 eiro.

Par darba devējam noteiktā pienākuma – nodrošināt, lai būvlaukumā nodarbinātas un piesaistītās personas, kas būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, reģistrētu darba laiku EDLUS – nepildīšanu paredzēts piemērot naudas sodu juridiskajai personai no 20 līdz 400 eiro par katru personu, izņemot darba ņēmējus, par kuriem darba devējs ir nomaksājis ar nodarbinātību saistītos nodokļus no minimālās algas par normālo darba laiku būvniecības nozarē par pēdējiem trīs pilniem mēnešiem no pārkāpuma konstatēšanas dienas.

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma – nodrošināt, lai persona, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā nodarbinātu personu, reģistrētu uzturēšanās laiku būvlaukumā EDLUS – nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 20 līdz 400 eiro par katru norobežotā būvlaukumā esošu personu, izņemot būvizstrādājumu vai citu izstrādājumu piegādes automašīnas autovadītāju, kas būvlaukumā nav nodarbināts vai neveic citus darbus būvdarbu līguma izpildei.

Par pārkāpumu, ja pienākumu reģistrēties būvlaukumā nav izpildījušas vismaz 30% no EDLUS reģistrēto personu skaita kontroles sākšanas brīdī, bet ne mazāk par 20 šādām personām, galvenajam būvdarbu veicējam paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai 1000 eiro par katru personu, bet nepārsniedzot 100 000 eiro un izņemot darba ņēmējus, par kuriem darba devējs ir nomaksājis ar nodarbinātību saistītos nodokļus no minimālās algas par normālo darba laiku būvniecības nozarē par pēdējiem trim pilniem mēnešiem no pārkāpuma konstatēšanas dienas, un norobežota būvlaukuma teritorijā būvizstrādājumu vai citu izstrādājumu piegādes automašīnas autovadītāju, kas būvlaukumā nav nodarbināts vai neveic citus darbus būvdarbu līguma izpildei.

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju (elektronisku datu formā) par jaunas trešās grupas būves būvniecības sākšanu vai par tādu būvdarbu sākšanu, kuru izmaksas ir 1 miljons eiro vai vairāk, vai par noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Par galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam noteiktā pienākuma iesniegt vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 eiro vai vairāk, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma glabāt, uzrādīt un izsniegt kontrolējošām institūcijām EDLUS reģistrētos un uzkrātos datus normatīvos noteiktajā kārtībā un apmērā, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro.

Par normatīvos galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma – nodot vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē EDLUS reģistrētos un uzkrātos datus normatīvos noteiktajā kārtībā un apmērā – nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Par normatīvos galvenajam būvdarbu veicējam noteikto EDLUS neieviešanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 500 līdz 5000 eiro par katru dienu, skaitot no dienas, kad būvdarbu žurnālā veikta pirmā atzīme par būvdarbu sākšanu, vai no dienas, kad EDLUS dati pēdējo reizi ir nodoti vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē, bet nepārsniedzot 100 000 eiro.

Ilustratīvs foto - latvijasbuvnieki.lv