Pašvaldība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu sākusi vairāku grants ceļu posmu gandrīz sešu kilometru garumā pārbūvi Aizkraukles pagastā, kas izmaksās 408 040 eiro, informē Aizkraukles novada pašvaldība.

Finansējums ceļu pārbūvei piešķirts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos programmā, kurai Aizkraukles pašvaldība iesniedza projektu Autoceļu ar grants segumu pārbūve Aizkraukles novadā.

Pagājušā gada nogalē noslēdzās Aizkraukles novada domes izsludinātais iepirkums. Iepirkumā uzvarēja SIA PMCI, ar kuru noslēgts līgums par darbu veikšanu 396 496,74 eiro apmērā.

Projektā paredzētā finansējuma ietvaros plānotais pārbūvējamo ceļu kopējais garums ir 5,76 km. Tie ietver šādus pašvaldības grants seguma ceļus: Mežvēveri–Meļķitāres; Jaunāres–Ārītes; Stepiņi–Plēsas–Papardes; Asni–Ritsalas. Šobrīd darbi notiek posmā Asni–Ritsalas.

Plānotie darbi paredz uzbēruma izbūvi, kur tas nepieciešams, brauktuves segas izbūvi, nobrauktuvju izbūvi, apauguma noņemšana un notekgrāvju rakšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu remontdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī.

Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un būvuzraudzības izmaksas, ir 408 040,14 eiro. No tām Lauku atbalsta dienesta finansējums – 367 236,13 eiro.

default