AS “Latvenergo” padome apstiprina uzņēmuma valdi jaunam termiņam

0
321

Akciju sabiedrības Latvenergo padome izvērtējusi akciju sabiedrības darba rezultātus iepriekšējā periodā un koncerna sniegumu vērtē atzinīgi. 2020.gada 18.maija padomes sēdē nolemts pagarināt darba attiecības ar valdes locekļiem, un līdzšinējā valdes sastāva pilnvaru jaunais termiņš sāksies 2020.gada 16.novembrī. Uz jaunu termiņu par AS Latvenergo valdes priekšsēdētāju apstiprināts Āris Žīgurs, par valdes locekļiem – Guntars Baļčūns un Uldis Bariss. Pilnvaras līdz 2023.gada 24.septembrim turpinās valdes loceklim Kasparam Cikmačam.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Ekonomikas ministrija kā Latvenergo akcionārs atzinīgi novērtē Latvenergo darbību, jo enerģētikas nozare attīstās un uzlabo pakalpojuma kvalitāti gan biznesa klientiem, gan mājsaimniecībām, vienlaicīgi nodrošinot būtiskus dividenžu maksājumus valsts budžetā. Reģiona energoapgādes stratēģisks redzējums šobrīd padarījis Latvenergo par uzņēmumu, kas ekspluatē viskonkurētspējīgāko ģenerējošo iekārtu sastāvu Baltijas tirgū. Latvenergo Baltijas un Ziemeļvalstu tirgum piegādā enerģiju, kas ražota ar zemu kaitīgo izmešu apjomu kombinācijā ar atjaunojamo resursu izmantošanu hidroģenerācijā. Tas iespējams, jo savlaicīgi veiktas ilgtspējīgas investīcijas labi sabalansētā bāzes jaudu un dabas resursus izmantojošu ģenerācijas avotu apvienojumā.”

Koncerna darbība stratēģisko mērķu realizācijā norit sekmīgi, jo Latvenergo pilnvērtīgi izmantojis Latvijas un Baltijas tirgus liberalizācijas posmus: 2007.gadā atvērtais elektroenerģijas tirgus biznesa klientiem, 2012.gadā izvērstā darbība Baltijā ar mazumtirdzniecības zīmolu Elektrum un mājsaimniecību tirgus liberalizācija Latvijā 2015.gadā sniegusi iespēju uzņēmumam kļūt par vienu no reģiona vadošajiem komersantiem visos industrijas segmentos. 2019.gadā ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 2,3 TWh un veido aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma.

Sekmīgi norit Latvenergo koncerna investīciju programma, kuras būtiskākie investīciju projekti ir Daugavas HES rekonstrukcijas programma, kas paredz pakāpenisku visu hidroagregātu atjaunošanu; sadales tīklu investīciju programma, lai uzlabotu tīkla pakalpojuma kvalitātes rādītājus, tehniskos rādītājus un palielinātu AS Sadales tīkls efektivitāti; veiktas investīcijas un nodrošināts finansējums vērienīgu pārvades tīkla attīstības projektu realizācijā (Kurzemes loks, Latvijas-Igaunijas trešais starp-savienojums; 330kV elektropārvades līnijas izbūve TEC-2 – Rīgas HES).

Latvenergo koncerns kopš 2017.gada īsteno pēdējā desmitgadē lielāko un ambiciozāko efektivitātes paaugstināšanas programmu, kuras ietvaros tiek centralizēti un digitalizēti darba procesi un reorganizēta uzņēmuma struktūra. Efektivitātes paaugstināšanas ietvaros gūtais izmaksu samazinājums ļāvis no 2020.gada samazināt sadales pakalpojuma tarifus vidēji par 5,5 %.

Latvenergo koncerns sistemātiski paplašina darbību jaunos biznesa segmentos: 2019.gada sākumā koncerns uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām. Baltijas valstīs noslēgti vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu pārdošanu un uzstādīšanu, ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū; uzsākta darbība elektromobilitātes jomā.

AS Latvenergo padomes priekšsēdētājs Edmunds Valantis norāda, ka Latvenergo izpelnījies atzinību gan enerģētikas profesionāļu aprindās reģionā un Eiropas elektroenerģētikas nozares asociācijas Eurelectric biedru, gan Latvijas uzņēmēju vidū. Aktuālās starptautiskās ekonomiskās situācijas apstākļos ir ļoti svarīgi savlaicīgi nodrošināt Latvenergo koncerna līdzsvarotu attīstību pieredzējušu profesionāļu vadībā: ”Korporatīvās pārvaldības labā prakse augsta līmeņa vadītāju atlasē ir pieņemt lēmumu par līguma turpināšanu ar esošo vadību vai uzsākt jaunu atlases procedūru vismaz pusgadu līdz termiņa beigām, lai, esošo pilnvarnieku līgumiem beidzoties, notiktu bezpārtraukumu pienākumu pāreja. Tādēļ mūsu lēmums ļaus akcionāram, uzņēmuma padomei un valdei savlaicīgi un izsvērti vienoties par nākamajā periodā sasniedzamajiem mērķiem un to realizācijas stratēģiju. Šis ir pareizs solis, jo arī bankas, investori un sadarbības partneri atzinīgi vērtē uzņēmuma vadības pieredzi un reputāciju, profesionalitāti, stratēģisku lēmumu pieņemšanas praksi, risku vadību, caurskatāmību un sniegtās informācijas kvalitāti.”

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. 2019.gadā Latvenergo 12.reizi saņēma Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 un atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā, savukārt Latvijas uzņēmumu TOP 500 AS Latvenergo atzīta par lielāko EBITDA pelnītāju, lielāko valsts kapitāla uzņēmumu un lielāko enerģētikas nozares uzņēmumu.gadā veiktais korporatīvās reputācijas pētījums apliecina Latvenergo reputācijas izaugsmi iesaistīto pušu vērtējumā, izceļot tādas Latvenergo īpašības kā pakalpojumu kvalitāte, klientu serviss, stabilitāte, uzticamība, orientācija uz ilgtermiņa darbību, uzņēmuma attīstību, kā arī uzņēmuma finanšu rādītājiem un peļņu. Latvenergo koncerna veiksmīgā darbība ir nodrošinājusi labus finanšu rezultātus un dividenžu izmaksu. Koncernam ir arī spēcīga kapitāla struktūra, kas ierobežo finanšu riskus un turpmākajos gados ļauj piesaistīt finansējumu attīstības projektiem.