Atjaunota valsts nozīmes ūdensnoteka Tosele Nīcas pagastā

0
6

Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas – Tosele – atjaunošanu. Projekta mērķis bija samazināt plūdu apdraudējumu Nīcas pagastā, Kurzemē, palielināt iedzīvotāju drošību un veicināt uzņēmējdarbības attīstību teritorijā, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti plūdu riska teritorijā.

Projekta īstenošanas gaitā Tosele atjaunota 3 km garumā, no plūdu draudiem pasargājot Nīcas pagasta iedzīvotājus un 2850 ha applūstošās teritorijas. Projekta kopējās izmaksas bija 1,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 1,28 miljoni eiro un Latvijas valsts budžeta finansējums – 0,22 miljoni eiro. Toseles atjaunošana īstenota divu gadu laikā no 2018.gada augusta līdz 2020.gada augustam.

Valsts nozīmes ūdensnoteka Tosele nodota ekspluatācijā 1959.gadā. Tā ir potomālā upe, kas pasargā Nīcas pagasta teritoriju no applūšanas. Plūdu rezultātā rodas draudi fiziskās personas dzīvībai un veselībai, tiek nodarīts būtisks zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi. Ūdensnoteka funkcionāli saistīta ar Bārtas upi un Liepājas ezeru. Ūdens līmeņa svārstības ezerā ietekmē noteces apstākļus Bārtas lejtecē, kā rezultātā notiek Bārtas lejteces un Toseles aizsērēšana un aizaugšana ar ūdens augiem, kas palielina plūdu risku. Augstais ūdenslīmenis traucē meliorācijas sistēmu darbību ne tikai pavasara un rudens palu periodā, bet arī vasaras lietavu laikā, kad ūdensnotekai piegulošās platības pārplūst, radot plūdu draudus. Esošais ūdens līmeņu režīms apgrūtina lauksaimniecībā izmantojamo zemju apstrādi, izmantošanu un veicina to degradāciju. Tiek radīti zaudējumi lauksaimniecības zemju īpašniekiem. Palos neatgriezeniski tiek bojāti ierīkotie polderu aizsargdambji un hidrotehniskās būves, radot plūdu risku Nīcas ciemam un pagasta iedzīvotājiem.

2014.–2020.gada ES plānošanas periodā ZMNĪ Latvijā īsteno vērienīgus darbus, lai mazinātu plūdu riskus lauku teritorijās – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanu, ieguldot ERAF atbalsta pasākuma Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās finansējumu 43 miljonu eiro apmērā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit