BIS kļuvusi par nozares vienoto digitālo platformu

0
618

Jau divus gadus ikviena jauna būvniecības iecere Latvijā reģistrējama tikai digitāli – Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Tā rezultātā 2022.gada sākumā, salīdzinot ar 2020.gada janvāri, teju trīskāršojies sistēmas lietotāju skaits, gandrīz divkāršojies tajā pieejamo būvniecības lietu skaits un būtiski palielinājies citu ar BIS saistīto valsts informācijas sistēmu daudzums.

BIS nepieciešama visiem būvniecības procesa dalībniekiem, turklāt tā kļuvusi par nozīmīgu instrumentu uzraudzības īstenošanai ne tikai būvniecības, bet arī nodokļu samaksas, darba drošības un patērētāju aizsardzības jomā. Šie un citi aspekti, kā arī tuvākajā laikā paredzamie darbi BIS uzlabošanai apliecina sistēmas attīstītāja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) mērķa – izveidot BIS par vienotu digitālu platformu visai nozarei – sasniegšanu.

Pirmajā kārtā – elektroniska iesniegšana

BVKB par BIS pārzini kļuva 2017.gadā, sākot sistēmas attīstīšanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība atbalstu. Projekta 1.kārta ilga nepilnus trīs gadus, un šajā laikā tika digitalizēta būvniecības dokumentācijas iesniegšana un būvniecības administratīvās dokumentācijas kārtošana līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijā. Projekts ļāva izveidot uz lietotāju vajadzībām balstītu darba vidi – tika izstrādāta ieceres iesniedzējam, projektētājam, būvvaldēm, kontrolējošām institūcijām un tehnisko noteikumu izdevējiem pielāgota darba vieta ar konkrētajai mērķa grupai nepieciešamajām darba plūsmām. Tāpat radīta piekļuve pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem un visām ar būvniecības lietu saistītajām personām, nodrošinot dokumentu pieejamību vienuviet.

Lai veicinātu nedrošāko būvju primāru uzraudzību, sistēmā tika iestrādāts riska algoritms to tehniskā stāvokļa novērtēšanai. 

Plaša informācijas sistēmu sasaiste

Projekta 1.kārtā BIS tika integrēta ar vairāk nekā 20 citām valsts iestāžu informācijas sistēmām vai to komponentēm, un integrācija ar jaunām informācijas sistēmām turpinās joprojām.

Viens no ievērojamākajiem projekta 1.kārtas uzdevumiem, kas paredzēja plašu informācijas sistēmu sasaisti un ir sekmīgi īstenots kopš 2020.gada februāra, ir vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUDB) iestrāde BIS. Datubāze ir BIS sastāvdaļa, un tās pārzinis un turētājs ir BVKB. VEDLUDB ieplūst dati par būvlaukumiem, kuros tiek veikta jauna trešās grupas būvniecība vai būvdarbu izmaksas sasniedz 350 000 eiro un vairāk. Tā ir slēgta datubāze, kas pieejama tikai uzraugošajām institūcijām. 2021.gadā VEDLUDB bija iekļauti dati par 560 būvlaukumiem un 216 galveno būvdarbu veicējiem.

Otrajā kārtā fokuss uz datu apriti

Vēl pirms projekta 1.kārtas noslēguma tika sākts darbs pie 2.kārtas – 2019.gada novembrī par to parakstīta vienošanās starp BVKB un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta 2.kārtas virsmērķis ir veicināt datu atkalizmantošanu, īstenojot efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.

Otrā kārta paredz tālāku BIS attīstīšanu optimizācijas un automatizēšanas virzienā. Lai to īstenotu, noteikti četru gadu laikā sasniedzamie mērķi – radīt jaunu lēmumu skaņošanas un pieņemšanas funkcionalitāti, nodrošināt iepriekš nebijušas iespējas elektroniskās darba laika uzskaites datu izmantošanai būvuzraudzībā, izstrādāt būvgružu uzskaiti un ieviest citus svarīgus jauninājumus.

Būtiskākie uzdevumi īstenoti

Lai arī projekta 2.kārta ir īstenota tikai nedaudz pāri pusei, būtiskākie uzdevumi jau ir sasniegti – nodrošināts daudz jaunu e-pakalpojumu. Piemēram, no 2021.gada augusta būvniecības procesa ietvaros klienti var pasūtīt būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, kā arī datu aktualizāciju Kadastrā, ja bez pārbūves veikta būves vai telpu grupas lietošanas veida maiņa. Nodrošinātas plašas būvju dzīvescikla pārvaldības iespējas, piemēram, daudzdzīvokļu māju īpašnieki var izveidot apsekošanas pieteikumus, nosūtīt paziņojumus, skatīt mājas lietai pievienotos dokumentus, kā arī pilnvarot ar īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām citu personu. Namu pārvaldniekiem radīta iespēja sistēmā ievadīt skaitītāju mērījumus, atskaitīties par uzkrātajiem līdzekļiem vai pārvaldīšanas izmaksām, reģistrēt remontdarbus, saņemt apsekošanas pieteikumus vai izsūtīt paziņojumus dzīvokļu īpašniekiem. No 2020.gada oktobra būvspeciālisti sistēmā var sagatavot un reģistrēt tehniskās apsekošanas atzinumus.

Savukārt būvniecības uzlabojumu ietvaros ir nodrošināta iespēja BIS uzskaitīt būvgružus visā būvniecības laikā, sniedzot iespēju būvdarbu žurnālā veikt ierakstus par atkritumu plūsmu būvdarbu laikā, kā arī izsekot tam, vai būvniecības atkritumi ir nodoti atkritumu apsaimniekotājam.

Sistēma tiks attīstīta un papildināta

Arī 2022.gadā intensīvi turpināsies BIS attīstīšana. Nupat ir pilnveidots elektroniskais būvdarbu žurnāls, kas veicinās būvdarbu gaitas un uzraudzības caurskatāmību, datu pieejamību un strukturētību procesā iesaistītajiem speciālistiem.

Turpmākajā projekta īstenošanas gaitā pakāpeniski tiks nodrošināts atbalsts Būves informācijas modeļa (BIM) principiem. Tāpat tiks izstrādāta BIS mobilo iekārtu lietotne.

Līdzīgi kā VEDLUDB, BIS sastāvdaļa tuvākajā laikā būs arī Energoresursu informācijas sistēma (ERIS). Pašlaik ERIS vēl ir izstrādes stadijā, bet plānots, ka sistēmas darbības sākumā tajā tiks iekļauta informācija par komersantu veiktajiem energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem, prognozētajiem enerģijas ietaupījumiem, lielo uzņēmumu, lielo elektroenerģijas patērētāju, dzīvojamo māju pārvaldnieku un valsts ēku saraksti, kā arī cita enerģētikas jomas uzraudzībai būtiska informācija. Paredzēts, ka sistēma ar energoefektivitātes jautājumu uzraudzības un administrēšanas funkcionalitāti sāks pilnvērtīgu darbu 2022.gada 1.ceturksnī, turklāt šī gada laikā ERIS plānots papildināt arī ar naftas produktu un transporta enerģijas jautājumu administrēšanas un uzraudzības iespējām.

Iespēja pārbaudīt ikvienam

Patlaban BIS nav tikai darba platforma būvniecības procesa dalībniekiem un uzraugošajām institūcijām – tā ir arī vieta, kur katrs var pārbaudīt datus un atrast informāciju, kas var būt ļoti nozīmīga, sākot būvniecību. BIS reģistru sadaļā atrodams visu sertificēto būvspeciālistu un būvekspertu saraksts, kopš 2020.gada te var atrast arī uzņēmumu energoauditoru sarakstu un uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru. Sistēmā pieejami harmonizēto būvizstrādājumu standarti, kā arī iespējams pārbaudīt, vai konkrētam būvizstrādājumam nav konstatētas neatbilstības. Sistēmas nodrošinātās iespējas ļauj nekļūdīties, piesaistot speciālistus, un pieņemt pareizus lēmumus, ja ir šaubas par materiālu izvēli.

Lietotāji novērtē uzlabojumus

BIS uzlabojumus un tajā nodrošinātās iespējas novērtē arī sistēmas lietotāji – kā liecina 2021.gada oktobrī un novembrī veiktās BIS lietotāju aptaujas, kurā piedalījās 1900 cilvēku, dati, kopējais vērtējums par sistēmā pieejamajiem e-pakalpojumiem 2021.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis, piecu ballu skalā sasniedzot 3,83 pretstatā 3,71 gadu iepriekš. Viens no skaidrojumiem labākam klientu vērtējumam ir BIS projekta attīstīšanā izmantotā Agile pieeja, kas paredz projekta sadalīšanu daudzos mazākos posmus, katrā no tiem iesaistot galalietotāju un noskaidrojot viņa vēlmes un vajadzības. Konstatējot nepilnības, tiek izstrādāts risinājums, kas atkal tiek nodots galalietotāju testēšanai. Lai arī projekta administrēšanas ziņā Agile pieeja ir darbietilpīgāka, tomēr rezultāts ir lietotājiem draudzīgāks, jo balstās viņu pašu definētās vajadzībās.

Tāpat veikti klientu servisa uzlabojumi – BIS lietotāju atbalsta dienests kopš 2020.gada sniedzis telefonkonsultācijas vairāk nekā 66 500 reižu un elektroniski apstrādājis vairāk nekā 44 100 problēmu pieteikumu. No 2021.gada BIS atbalsta dienestam ir nodrošināta iespēja piekļūt klienta lietai, kas ļauj ātrāk un efektīvāk reaģēt uz problēmpieteikumiem.

Lai veicinātu pratību BIS lietošanā, BVKB ir īstenojis vērienīgu mācību programmu – pēdējo divu gadu laikā organizēti 187 informatīvie mācību pasākumi, piedaloties vairāk nekā 13 tūkstošiem klausītāju.

BVKB digitālo kursu BIS attīstīšanā sāka jau pirms pieciem gadiem, taču īpaši būtiska nozīme tam ir pēdējos gados, kad visu pasauli pārņēmis Covid-19 vilnis. Tieši šajā laikā BIS ir kļuvis par nenovērtējamu instrumentu, ļaujot neapstāties un īstenot būvniecības administratīvo procesu attālināti.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta), vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

Uldis Jansons, Būvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēmu departamenta direktors

Pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris februāra numura (Nr.84).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit