BIS veikti apjomīgi funkcionalitātes uzlabojumi

0
487

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārraudzībā esošajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) laika posmā no 2019. gada beigām līdz 2020. gada februārim pakāpeniski nodoti apjomīgi funkcionalitātes izstrādes darbi, kas saistīti ar būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveidi, ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveidi, būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas pilnveidi un datu apmaiņas ar Valsts zemes dienesta Kadastrs informācijas un Elektronisko iepirkumu sistēmas datiem.

Lai izstrādātu nozarei un lietotāju vajadzībām atbilstošu un ērtu funkcionalitāti, birojs izstrādes ietvaros organizēja 21 darba grupu, kurās tika iesaistīti 212 dalībnieki no 25 iestādēm.

BIS ietvaros veiktie uzlabojumi:

BIS saskarne datu un dokumentu apmaiņai ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (Kadastrs).

Izstrādāts process datu apmaiņai starp BIS un Kadastru par jaunbūves reģistrēšanu, būves nodošanu ekspluatācijā vai dzēšanu un lietošanas veida maiņu. Izstrādāts arī risinājums, lai personai būtu iespēja veikt nepieciešamās darbības vienā sistēmā, caur BIS izveidot iesniegumu būves kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, kas automātiski izveidotu pieprasījumu Kadastram kā kadastrālais uzmērīšanas pieprasījums.

Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide (projekta 4.laidiens)

Pilnveidots esošais process – izglītības, prakses, profesionālās pilnveides datu pārvaldība, nodrošinot iespēju patstāvīgas prakses sertifikātam arhitektūras un būvniecības jomā norādīt informāciju par izglītību un prakses vietu no esošajiem valsts reģistriem, ja tā tur reģistrēta. Tāpat BIS publiskajā portālā ieviesta iespēja veikt būvspeciālistu sertificēšanas institūcijas pakalpojuma apmaksu, kā arī iesniegt un izvērtēt speciālistu elektroniskos iesniegumus. Pilnveidots speciālistu pārbaudes process.

Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide (projekta 5.laidiens)

Pilnveidots ēku energoefektivitātes pārvaldības process, izstrādājot ēku energoefektivitātes pārvaldības atbalsta moduli, kas nodrošinās energoauditoru reģistrēšanas funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī reģistrā iekļauto energoauditoru lomu un tiesību konfigurēšanu un administrēšanu. Tiek nodrošināta energoauditu reģistrēšana, veidojot vienotu uzņēmumu energoauditu uzskaiti un pārvaldību.

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana (projekta 6.laidiens)

Lai nodrošinātu būvniecības procesā iesaistīto personu, kā arī tādu tirgus dalībnieku kā importētāju, izplatītāju un ražotāju informētību par prasībām būvizstrādājumu jomā, ir pilnveidots esošais process, nodrošinot elektronisku būvizstrādājumu atbilstības prasību (standartu) raksturojošās informācijas uzturēšanu BIS. Kā arī radīts jauns publisks pakalpojums Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra, visai būvniecības nozarei nodrošinot ērtu piekļuvi informācijai par būvizstrādājumu atbilstības prasībām.

Vienota, pārskatāma būvizstrādājumu atbilstības prasību platforma pozitīvi ietekmēs būvniecības nozari kopumā, aizsargājot un informējot patērētāju par Latvijas tirgū atļautajiem būvizstrādājumiem, to paredzētajiem pielietojumiem un atbilstību būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Pilnveidotā funkcionalitāte pieejama produkcijā kopš 2020.gada sākuma.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/17/I/021) ietvaros. Projekta  ieviešanas darbi norisināsies līdz 2020.gada augustam.