Brīdina par nepārbaudītām gāzes iekārtām privātmājās

0
520

Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sniegtās informācijas mājsaimniecībās esošās tvertnes, kurās tiek uzglabāts gāzveida kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze, dabas gāze – jeb spiedieniekārtu kompleksi, netiek veiktas kārtējās tehniskās pārbaudes noteiktajos termiņos un apjomā, ziņo Ekonomikas ministrija.

Saskaņā ar Bīstamo iekārtu reģistra datiem no 835 spiedieniekārtu kompleksiem kārtējā tehniskā pārbaude nav veikta 227 jeb 27%, savukārt 35 spiedieniekārtu kompleksi jeb 4% nav reģistrēti reģistrā. Nākas secināt, ka mājsaimniecībās tiek lietoti nepārbaudīti spiedieniekārtu kompleksi, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

Lai sekmētu, ka mājsaimniecības lieto drošības prasībām atbilstošus spiedieniekārtu kompleksus, 1.jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar PTAC piedāvātās izmaiņas regulējumā. Tas tiek papildināts ar prasībām transportējamo cisternu un spiedieniekārtu kompleksu valdītājiem – mājsaimniecībām, kuru īpašumā atrodas konkrētie spiedieniekārtu kompleksi.

Turpmāk spiedieniekārtu kompleksa valdītājam – mājsaimniecībai būs noteikts pienākums pirms spiedieniekārtu kompleksa uzpildes uzrādīt uzpildītājam informāciju par pēdējo spiedieniekārtu kompleksam veikto tehnisko pārbaudi.

Savukārt, uzpildītājam pirms spiedieniekārtu kompleksa uzpildes būs obligāti jāpārliecinās par kārtējās tehniskās pārbaudes esamību. Gadījumā, ja spiedieniekārtu kompleksam nav veikta kārtējā tehniskā pārbaude, tad uzpilde netiks veikta.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, mājsaimniecībai, kuras īpašumā ir spiedieniekārtu komplekss, visā tā lietošanas laikā jāveic kārtējās tehniskās pārbaudes – ārējo, iekšējo un hidraulisko pārbaudi. Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes veic nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditētas inspicēšanas institūcijas vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta inspicēšanas institūcija. To saraksts pieejams šeit.

Līdz ar izmaiņu spēkā stāšanos visās mājsaimniecībās, kurās uzstādīti spiedieniekārtu kompleksi apkures vajadzībām, bet nav veikta ikgadējā tehniskā pārbaude, tā būs jāveic līdz tvertņu uzpildīšanai.

Jaunais regulējums stāsies spēkā 2021.gada 1.novembrī.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka mājsaimniecību īpašumā esošajiem spiedieniekārtu kompleksiem ārējās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi gadā, bet reizi 4, 8 vai 12 gados, atkarībā no gāzes veida, spiedieniekārtu kompleksiem jāveic iekšējā un hidrauliskā tehniskā pārbaude.

Izmaiņas nosaka valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām un grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība.