Būvdarbu žurnālā būs jānorāda atkritumu apjoms un veids

0
757
Attēlam ir ilustratīva nozīme.

No šī gada 1. jūlija Būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā būs jānorāda būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjomu un būvniecības atkritumu veidu, paredz otrdienas valdības ārkārtas sēdē apstiprinātie grozījumi vispārīgajos būvnoteikumos.

Šobrīd speciālajos būvnoteikumos ir noteikts, ka ierosinot būvniecību, būvniecības ieceres dokumentos ir jānorāda ziņas par būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjomu un būvdarbu laikā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietu, bet pabeidzot būvdarbus ir jānorāda atkritumu apsaimniekotāja nosaukums un būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas), taču būvdarbu posmā būvdarbu žurnālā nav prasība norādīt būvdarbu laikā radītos atkritumus. Būvniecības dokumentos ir jānorāda kopējais atkritumu apjoms, nenorādot precīzāk šo atkritumu veidu.

Turpmāk Būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā būs jānorāda būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjomu un būvniecības atkritumu veidu atbilstoši atkritumu klasifikatoram, kā arī jānorāda atkritumu apsaimniekotājs, kurš atbilstoši vides aizsardzības jomas normatīvajiem aktiem ir saņēmis atbilstošās atļaujas. Ja sākotnējā iecerē nebija norādīts būvniecības atkritumu apjoms, to var veikt arī būvdarbu uzsākšanas nosacījumu iesniegumā.

Būvdarbu posmā būs jāveic būvniecības atkritumu plūsmas detalizētu reģistrēšanu, veidojot attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā (būvniecības atkritumu deklarēšana, atkārtoti izmantojamo materiālu deklarēšana, būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu, būvniecības atkritumu nodošana reģistrētam atkritumu apsaimniekotājam).

Būvniecības atkritumu izvešana uz citu objektu nav atļauta, bet atļauts pārvietot reģenerētus vai atkārtoti izmantojamus materiālus. Vispārīgajos būvnoteikumos ir noteikti atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi būvniecības procesā, tai skaitā pienākums veikt ierakstus būvdarbu laikā. Tāpat tiek noteikts pienākums veikt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvdarbu laikā radītiem atkritumiem – veids, apjoms un apsaimniekotājs.

Pabeidzot būvdarbus, apliecinājumā par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu dati par būvniecības radīto atkritumu apsaimniekošanu tiks ielasīti no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem atbilstoši atkritumu veidiem. Ja apliecinājumā kādas ziņas par atkritumiem nesaskanēs ar būvnieka informāciju, būvdarbu žurnālā varēs veikt papildus ierakstus par atkritumu apsaimniekošanu.

Paredzēts pārejas periods par būvniecības procesā radīto atkritumu norādīšanu būvdarbu žurnālā. Ja līdz 2022.gada 30.jūnijam Būvniecības informācijas sistēmā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvniecības atkritumu informāciju var nenorādīt būvdarbu žurnālā. Būvniecības atkritumu informāciju norāda pie būves nodošanas ekspluatācijā attiecīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Savukārt, ja būvniecības process noris, neizmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālā nenorāda informāciju par atkritumiem. Būvniecības atkritumu informāciju norāda apliecinājumā par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu, apliecinājuma kartes otrajā daļā, paskaidrojuma raksta otrajā daļā, ierosinot būves nodošanu ekspluatācijā attiecīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

Tāpat ar grozījumiem vispārīgajos būvnoteikumos noteikts, ka būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izskata būvprojektu un izdara atbilstošas atzīmes vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos termiņos – 10 darba dienu laikā agrāko 14 dienu vietā.

Iepriekš valdība jau noteica, ka turpmāk būvniekiem būs jāsniedz informācija arī par būvdarbu gaitā radītajiem būvniecības atkritumiem, paredz otrdien valdības apstiprinātie grozījumi virknē būvnoteikumu.

Līdz šim būvniecības procesā par būvniecībā radītiem atkritumiem informācija bija jāsniedz, ierosinot būvniecības ieceri un pabeidzot būvdarbus pie objekta pieņemšanas ekspluatācijā, bet netiek norādīta pašu būvdarbu laikā.

Lai nodrošinātu efektīvāku būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu, bija nepieciešams veikt grozījumos vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos, pilnveidojot sniedzamo informāciju par būvniecības atkritumiem arī būvdarbu gaitā, piemēram, būvdarbu žurnālā, un noteikt konkrētu termiņu detalizētākas informācijas sniegšanai.

Šādi grozījumi iestrādāti atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos, hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumos, iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumos, ēku būvnoteikumos, elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumos, vispārīgajos būvnoteikumos, autoceļu un ielu būvnoteikumos, dzelzceļa būvnoteikumos un ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumos.