Moderns profesionālās prakses poligons, starptautiski projekti pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un jaunu metožu apguvei, speciālistu tālākizglītība – tie ir tikai daži daudzpusīgās attīstības virzieni Daugavpils Būvniecības tehnikumā.

Mācību iestādē var apgūt profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību vairākās būvniecības un arhitektūras jomās. Daugavpils Būvniecības tehnikumam (DBT) ir sadarbība ar vairākiem nozares uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, te notiek profesionāļu konferences, semināri un meistarklases.

Šajā mācību gadā Daugavpilī ir profesionālās prakses poligons – jaunbūve ar praktisko nodarbību telpām un iekārtām būvniecības, metālapstrādes un mašīnzinību specialitāšu apguvei.

Darba vidē balstīts

Tā dēvētā poligona ēka ar darbnīcām uzbūvēta 2019.–2020. gadā, lai jaunos speciālistus labāk sagatavotu praktiskam darbam nozarē, stāsta tehnikuma direktore Ināra Ostrovska. Lai arī sākotnēji līdzekļi bija paredzēti sporta zālei, izlemts par labu praktisko nodarbību telpām. Šogad apstiprināts finansējums arī sporta zālei – tas būs papildu ieguldījums izglītības iestādes infrastruktūrā.

“Poligonā lielā platībā ir četras darbnīcas, kur notiek praktiskās nodarbības profesiju apguvei. Profesionālajā izglītībā jauniešiem jābūt pēc iespējas vairāk praktiski sagatavotiem, taču uzņēmumu, kas piedāvā darba vidē balstītu praksi, nav daudz. Līdz ar jaunajām telpām un moderno aprīkojumu piedāvājam arī jaunas profesijas. Poligona galvenais uzdevums – dot bāzi rūpnieciska līmeņa prasmju apguvei,” skaidro DBT vadītāja.

Praktisko nodarbību telpas DBT aizņem tikpat lielu platību kā teorētisko mācību klases, un tas ir daudz. Poligonā ir darbnīcas metinātājiem, transporta līdzekļu krāsotājiem, ģeotehnikas izpētes tehniķiem, sausās būves tehniķiem un ēku būvtehniķiem. Iegādāts un uzstādīts moderns aprīkojums, lai jaunieši mācētu strādāt ar jaunākajām iekārtām. Darbnīcās ir mūsdienīgas iekārtas un darbam droša vide.

Vadošās industrijas pamats

Izglītības iestādes attīstība gan materiāli tehniskās bāzes, gan pedagogu kvalifikācijas celšanā veidota ar mērķi nodrošināt praktisku vidi profesionālo iemaņu izaugsmei.

Direktore piebilst – tā kā būvniecība ir viena no Latvijas vadošajām industrijām, izglītības iestādēm vajadzīgi lielāki un brīvāk pieejami resursi. DBT katru gadu ir liela uzņemšana, daudz jauniešiem apgūstamo profesiju, tālākizglītības kursi nozarē strādājošajiem. Ināra Ostrovska iesaka uzņēmumiem būt aktīvākiem savu darbinieku izglītošanā un izmantot DBT bāzi, lai apmācītu vajadzīgos speciālistus.

Poligona būvē un iekārtu iegādē ieguldīti ap 4 miljoniem eiro. Izglītības iestādē uzteic būvniecības pilnsabiedrību PMK un BBA, kas uzbūvēja jauno ēku. Tā profesionāļu vidū uzteikta kā viena no ergonomiskākajām celtnēm.

Nozarei jāstrādā kopā

Tehnikuma vadība vienlīdz lielu uzmanību pievērš kā materiālajai bāzei, tā arī pedagogu kvalifikācijai, lai teorētiskās un praktiskās zināšanas jaunajiem speciālistiem būtu vienlīdz labā līmenī. “Man ir gandarījums, ka mūsu absolventi atrod darbu un strādā visā pasaulē. Mācību laiks tehnikumā dod pamatu dzīvei gan ar profesiju, gan sakārtoto vidi,” teic Ināra Ostrovska.

Nozares uzņēmumus DBT vadītāja aicina aktīvāk piedalīties jauno speciālistu skološanā jau no pamatizglītības līmeņa, lai sniegtu viņiem labāku prakses pieredzi un ieskatu darba ikdienā. Direktore uzskata, ka nozarei būtu jārīko kopīga mārketinga akcija, lai piesaistītu vairāk jauniešu pieprasīto būvniecības profesiju apguvei Latvijā. Ar labu speciālistu pieplūdumu uzņēmumos atmaksātos arī naudas ieguldījums nozares mārketingā.


Iesaka pedagogi

Inga Pujate, Būvniecības nodaļas vadītāja:
– Cilvēks vienmēr ir tiecies ko būvēt, atjaunot un pārveidot, darot vidi pievilcīgāku, ērtāku un ainaviskāku. Tādēļ būvniecībai ir sava misija – padarīt pasauli par labāku vietu. Savukārt ceļi ir nozīmīgas attīstības artērijas Latgales un Latvijas piensaimniekiem, graudkopjiem, uzņēmējiem un mediķiem. Jaunieši apzinās, ka graudu krava tiks nogādāta līdz ostai ātrāk pa kvalitatīvu, nevis bedrainu ceļu. Apgūstot nozares profesijas, ikviens saredz darbam gan rezultātu, gan arī pievienoto vērtību.

Mārtiņš Vilcāns, profesionālās izglītības skolotājs:
– Es mācu vairākus priekšmetus, bet galvenais uzsvars – izglītot labus ceļu būvniekus. Jaunieši mācās to, kas nepieciešams sadzīvē, – bruģēt, ierīkot caurteku, lai tā kalpotu praktiski, novadītu lietusūdeņus un būtu estētisks vides objekts.

Jānis Ancāns, profesionālās izglītības skolotājs:
– Visās būvniecības jomās, kur notiek darbības ar dabas un cilvēku veidotiem objektiem, to izmēru, novietojuma un izmaiņu noteikšanai jābalstās uz ģeodēzijas zināšanām un prasmēm. Teritorijas ģeodēziskā priekšizpēte ļauj kvalitatīvāk izstrādāt projektu, palīdz optimizēt finanšu un darba resursus. Ģeodēzisko metožu izmantošana ļauj precīzāk izpildīt būvdarbus atbilstīgi projektam. Tāpēc ceļu būvniecības uzņēmumi dod priekšroku profesionāļiem, kuriem ir priekšzināšanas un iemaņas ģeodēzisko darbu izpildē.


Tehnikuma Būvniecības nodaļā apgūstamās profesijas 2021./2022. mācību gadā:

● apdares darbu tehniķis;
● ēku būvtehniķis;
● transportbūvju būvtehniķis;
● ceļu būvtehniķis;
● ģeotehnikas izpētes tehniķis;
● ainavu būvtehniķis;
● krāšņu un kamīnu mūrnieks;
● namu pārzinis;
● apdares darbu strādnieks.

Mācību ilgums: 1,5 vai 4 gadi atkarībā no izglītības pakāpes.

Vairāk informācijas: dbt.lv.


Aug līdzi nozarei ar Erasmus+

Daugavpils Būvniecības tehnikuma (DBT) pedagogi šogad piedalījušies starptautiskos projektos, lai apgūtu jaunas mācīšanas metodes.

DBT skolotāji uzlabo kvalifikāciju, ir spējīgi ātri pielāgoties mainīgiem apstākļiem, vai nu tas ir attālinātais mācību process, vai jaunu, modernu iekārtu izmantošana praktiskajās mācībās, sniedzot audzēkņiem kvalitatīvu profesionālo izglītību, uzsver iestādes vadība. Projektos DBT pārstāvji sadarbojas ar nozares izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Portugāles, Vācijas, Spānijas u.c. valstīm. Kopā 34 sadarbības partneri no 14 valstīm.

Jaunas metodes

Kā informē DBT Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa, pedagogu profesionālā pilnveide, starptautiskās pieredzes pārņemšana Erasmus+ programmās ir viens no tehnikuma attīstības un izglītības kvalitātes stiprināšanas faktoriem. Šajā mācību gadā skolotāji Erasmus+ projektā ieguva jaunu pieredzi un zināšanas ģeodēzijas pasniegšanas metodikā, dažādu formu un laukumu nospraušanas metodēs un ģeodēziskos aprēķinos.

Būvniecības nodaļas vadītāja Inga Pujate pamato projekta tēmas izvēli: “Mūsdienās nemitīgi attīstās ģeodēzijas tehnoloģijas un instrumenti, tādēļ mainās mācību metodes. Pedagogiem nepārtraukti jāapgūst jaunas zināšanas un prakse ģeodēzisko darbu jomā, jo mēs vēlamies, lai izglītojamie kvalifikācijas praksē uzņēmumos un darbā būvobjektos būtu inovatīvi un zinoši.”

Četrās projekta virtuālajās mobilitātēs Marijampoles profesionālās izglītības centrā Lietuvā līdz ar Ingu Pujati piedalījās arī Būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotāji Jānis Ancāns un Mārtiņš Vilcāns. Viņi pilnveidoja zināšanas un prasmes ģeodēzijas un citu ceļu būvniecības priekšmetu pasniegšanā.

Apspriež daudzas tēmas

Tiešsaistē Zoom platformā ar Lietuvas kolēģiem apspriestas ģeodēzijas pamattēmu pasniegšanas metodes, izglītojamajiem piedāvāto teorētisko un praktisko uzdevumu klāsts, praktiskajās mācībās izmantojamas ģeodēziskās iekārtas. Lietuvas kolēģi demonstrēja aizraujošu videomateriālu par praktisko mācību norisi ģeodēzijas zināšanu lietošanai praksē.

Komunicējot tiešsaistē, strādājot grupās, lietojot prāta vētras metodi, skolotāji padziļināti izpētīja ne tikai ģeodēzijas tēmas, bet arī automātisko vadības sistēmu darbību ceļu būvmašīnās, betona un vaļčbetona izmantošanu ceļu būvē, praksē lietojamās datorprogrammas, topošo ceļu būves speciālistu kvalifikācijas eksāmenu saturu un prakses norisi Lietuvā.

Jūnijā projekts noslēdzas ar ceturto virtuālo mobilitāti, kurā prezentēs Latvijas un Lietuvas mācību iestāžu apkopotos materiālus par nospraušanas veidiem un aprēķinu metodiku ģeodēzijā.

DBT mācībspēki piedalījās arī zaļās būvniecības mācību materiālu izstrādes un izmēģināšanas projektā, sadarbojoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, partneriem Baltijā un citās valstīs.


Erasmus+ virtuālo mobilitāšu pievienotā vērtība

Inga Pujate:
– Projektā ir iespēja uzzināt Lietuvas kolēģu profesionālo pieredzi un labās prakses piemērus, ko turpmāk noteikti izmantosim, attīstot izglītojamajiem profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas uzmērīšanas un nospraušanas, kā arī citos ceļu būvniecības darbos. Projekts deva iespēju uzlabot mācību procesa kvalitāti un dalīties ar pieredzi. Virtuālā mobilitāte ļauj pilnveidoties pedagogu kolektīvam kopā, veidojot jaunus metodiskos materiālus elektroniskajā vidē. Apguvām jaunas datorprogrammas, kas noderēs arī citur. Laiks, ko ietaupījām, nebraucot uz Marijampoli, lietderīgi izmantots mācību metodisko materiālu sagatavošanai.

Mārtiņš Vilcāns:
– Pievienotā vērtība skolotājiem – jaunas zināšanas un pieredzes apmaiņa, neskaidro jautājumu kopīga risināšana. Tehnikumam nu ir jauni sadarbības partneri. Man kā jaunam pedagogam ir svarīgi pilnveidoties. Radās lielāka izpratne par ģeodēziskajiem mērījumiem, nospraušanu un praktisko aprēķinu nozīmi ceļu būvē, Lietuvas kolēģu metodēm. Virtuālajā mobilitātē piedalījos pirmo reizi, pilnveidojot datorprasmes, jo nācās veidot uzskates materiālus dažādās programmās. Papildināju angļu valodas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi komunicēt ar Lietuvas kolēģiem. Tā ir iespēja pedagogiem vēl vairāk attīstīt iemaņas darbā ar virtuālām platformām.

Jānis Ancāns:
– Iegūtas papildu zināšanas par ģeodēzijas metodēm un aprēķiniem, ko izmantošu mācību procesā. Izpētīti Lietuvas kolēģu labās prakses piemēri nodarbību organizēšanā. Lietuvas kolēģi uzsvēra, ka ceļu būves mašīnu automātiskās vadības sistēmu izmantošana ceļu būvniecībā ievērojami samazina ģeodēzisko darbu apjomu, kas īpaši svarīgi lielajos objektos ar apjomīgiem zemes darbiem. Virtuāli novērojot Lietuvas mācību centra iekārtas, instrumentus un ceļu būvmašīnas, radusies liela interese par turpmāku sadarbību. Mums ļoti gribas apmeklēt Marijampoles profesionālās izglītības centru klātienē un izmēģināt viņu tehniku darbībā. Vēlme apmainīties vizītēm ir abpusēja.

Foto no Daugavpils Būvniecības tehnikuma albuma.

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA116-046913

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit