Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ir gatavi sākt sarunas ar Padomi par Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) izveidi, lai mazinātu sociālo ietekmi, ko rada pāreja uz zaļo ekonomiku, ziņots Eiropas Parlamenta mājaslapā.

Ceturtdien, 17.septembrī, EP deputāti pieņēma Parlamenta nostāju par Komisijas priekšlikumu par Taisnīgas pārkārtošanās fondu, 417 deputātiem balsojot par, 141 – pret un 138 deputātiem atturoties.

Parlaments uzstāja, lai Eiropas Savienības (ES) budžetā 2021.–2027.gadam tiktu ievērojami palielināti TPF līdzekļi (25 miljardi eiro atbilstoši 2018.gada cenām, salīdzinot ar Komisijas ierosinātajiem 11 miljardiem eiro un Eiropadomes apstiprināto samazinājumu līdz 7,5 miljardiem eiro). Kā ierosināts ES atveseļošanas instrumentā, šī summa būtu jāpalielina par 32 miljardiem eiro atbilstoši pašreizējām cenām.

EP deputāti atbalstīja Reģionālās attīstības komitejas ieteikumu projektā izklāstītos pamatnosacījumus:

  • sniegt atbalstu cilvēkiem, ekonomikai un videi;
  • izveidot “Zaļo atlīdzības mehānismu”, ar ko 18% kopējo TPF resursu var piešķirt tām dalībvalstīm, kas siltumnīcefekta gāzu emisijas samazina ātrāk par citām;
  • 1% kopējās summas piešķirt salām un 1% — tālākajiem reģioniem;
  • piemērotiem ES projektiem līdzfinansēt izmaksas līdz pat 85% apmērā;
  • nodrošināt iespēju dalībvalstīm brīvprātīgi pārvietot līdzekļus no citiem kohēzijas fondiem;
  • paplašināt fonda darbības jomu, ietverot mikrouzņēmumus, ilgtspējīgu tūrismu, sociālo infrastruktūru, universitātes un publiskas pētniecības iestādes, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, mazemisiju centralizēto siltumapgādi, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, digitālo inovāciju, tostarp digitālo un precīzo lauksaimniecību, projektus enerģētiskās nabadzības mazināšanai, kā arī kultūru, izglītību un kopienu veidošanu;
  • pieļaut izņēmumu reģioniem, kas īpaši atkarīgi no ogļu, lignīta, degslānekļa vai kūdras ieguves un sadedzināšanas, ja tie veic ieguldījumus ar dabasgāzi saistītos pasākumos un tie saskaņā ar Taksonomijas regulu ir “vidi saudzējoši” un atbilst sešiem papildu nosacījumiem.

Turklāt Parlaments prasa tikai 50% no nacionālā piešķīruma darīt pieejamu dalībvalstīm, kuras vēl nav apņēmušās sasniegt 2050.gada valsts klimata neitralitātes mērķi. Pārējie līdzekļi tiks atbrīvoti, tiklīdz valsts šos mērķus pieņems.

Eiropas Savienība, īstenojot zaļo kursu, vēlas arī mainīt sociālo un ekonomikas struktūru reģionos, kas atkarīgi no fosilajiem kurināmajiem un rūpniecības, kas rada lielus oglekļa dioksīda izmešus. 6. jūlijā Reģionālās attīstības komiteja apstiprināja projektu ziņojumam, ar ko dibina Taisnīgas pārkārtošanās fondu. TPF kļūs par Eiropas Savienības kohēzijas politikas pamata komponentu. Esam gatavi uzsākt likumdošanas sarunas ar Padomi. TPF vienlaikus būs cieši piesaistīts arī 2021.–2027.gada daudzgadu budžetam un jaunajam atveseļošanās instrumentam “Next Generation EU”.

Ziņotājs Manolis Kefalojannis (PPE, Grieķija)

Turpmākie soļi

Paredzams, ka pēc iespējas ātrāk tiks uzsāktas likumdošanas sarunas ar Padomi par visiem TPF aspektiem, izņemot finansējumu, par kuru vienosies līdztekus notiekošajās sarunās par daudzgadu budžetu.


Janvārī Komisija publicēja priekšlikumu par Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF) — pirmo tiesību aktu priekšlikumu, ar ko īsteno Eiropas zaļajā kursā noteiktās prioritātes. Maijā tika publicēts grozītais priekšlikums, kurā tika ierosināts palielināt fonda līdzekļus.

Lai pēc iespējas drīz varētu sākt sarunas ar Padomi, Reģionālās attīstības komiteja lūdza ziņojuma projektu un pilnvarojumu sarunu sākšanai pieņemt ar steidzamības procedūru, tieši balsojot EP plenārsēdē. Saskaņā ar Reglamenta 71. pantu, ja Parlaments noraida komitejas lēmumu sākt sarunas, par ziņojumu var balsot tikai nākamajā sesijā, tādējādi kavējot sarunas starp Parlamentu, Padomi un Komisiju.

Pievienot komentāru