Izsludina atlasi ieguldījumiem teritoriju revitalizācijā

0
661

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu iesniegumu atlasi programmā, kas veicinās videi draudzīgu un vides ilgtspēju teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ceturtās atlases kārtas papildinājumam – vairāk nekā 24 miljoni eiro, informē CFLA

Pašvaldības veiks investīcijas rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā, lai šīs teritorijas pielāgotu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo paplašināšanai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto.

Paredzēts, ka šajā atlasē atbalstīto projektu īstenošanas rezultātā tiks atjaunotas degradētās teritorijas 28,4 hektāru platībā, pielāgojot tās jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, kur tiks jaunizveidotas vismaz 295 jaunas darba vietas.

Finansējums paredzēts 18 jau apstiprinātu ideju konceptu realizācijai. Finansiāli lielākie projekti, kuriem paredzētās ES fondu investīcijas pārsniedz vienu miljonu eiro:

  • Alūksnes novada pašvaldībai 5 miljoni eiro uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā;
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai 4,04 miljoni eiro rūpnieciskās teritorijas attīstībai,  ražošanas kompleksa izbūvei Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī;
  • Līvānu novada pašvaldībai 3,15 miljoni eiro 3. kārtas īstenošanai Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai;
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 2,41 miljons eiro ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūvei Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī;
  • Kuldīgas novada pašvaldībai 1,5 miljoni eiro Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai 1,2 miljoni eiro tehniskās infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā;
  • Cēsu novada pašvaldībai 1,03 miljoni eiro 4. kārtas īstenošanai degradēto teritoriju revitalizācijai Cēsu novadā.

Pilns projektu ideju saraksts, paredzētā finansējuma apjoms un sasniedzamie rezultāti noteikti Ministru kabineta 23.11.2021. rīkojumā Nr.872.

Ar ERAF līdzfinansējumu projektu ietvaros varēs attīstīt ceļu satiksmes infrastruktūru – satiksmes pārvadus, ielas vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju,  un labiekārtot degradētās teritorijas. Tāpat tiks līdzfinansētas ūdenssaimniecības, siltumapgādes, gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras būvniecības izmaksas, kā arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve.

Šajā ES fondu projektu atlasē plānotais finansējums ir ne mazāks kā 28 430 000 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 24 165 500 eiro un nacionālais finansējums – pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, privātais finansējums – ne mazāks kā 4 264 500 eiro.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas otrajā uzsaukumā pašvaldību projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz  nākamā gada 10.martam.  

Atbildīgās iestādes funkcijas šai ES fondu programmai pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

ERAF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paplašināts ar 13.1.3.3. pasākumu Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA vietnē atlase.cfla.gov.lv.