Izsludināta pieteikšanās amatiem “Rīgas namu pārvaldnieks” un “Rīgas ūdens”

0
208

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu kandidātu atlases komisija ir izsludinājusi pieteikšanos uz padomes locekļa amata konkursiem un apstiprinājusi kandidātiem izvirzāmās prasības.  Katrā kapitālsabiedrības padomē darbosies trīs padomes locekļi. Kandidāti uz amatiem var pieteikties līdz 2020.gada 8.jūnijam.

Kandidātiem ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām, un jāapliecina, ka nepastāv amata ieņemšanas ierobežojumi. Papildus kapitāla daļu turētājs ir noteicis, ka pretendentam ir jābūt sekojošām kompetencēm, lai pildītu padomes locekļa pienākumus – orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ņemot vērā, ka padomēs darbosies trīs locekļi, katram padomes loceklim ir noteiktas specifiskas profesionālās pieredzes prasības.

Katrā padomē tiek meklēts kandidāts ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos. Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu.

Darbam padomēs tiek arī meklēti kandidāti ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā, kā arī izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar kapitālsabiedrības darbības jomu.

Tāpat katra uzņēmuma padomē darbosies viens padomes loceklis, kura specifiskā profesionālā pieredze atbilst uzņēmuma darbības profilam.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes locekļa amata kandidātam pēdējo 10 gadu laikā ir jābūt vismaz triju gadu darba pieredzei nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredzei uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

SIA “Rīgas ūdens” tiek meklēts padomes loceklis, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze ūdenssaimniecības vai citu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar minētajām darbības jomām, pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu darba pieredze uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā.

Informācija par konkursiem pieejam Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Darba sludinājumi” un kapitālsabiedrību mājas lapās.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA “Rīgas ūdens” uzņēmumos ir jāizveido padomes. Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu ir uzsākts šo uzņēmumu padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas process un izveidota nominācijas komisija. Komisijā darbosies Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja, Renārs Griškevics, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs, Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece un Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvija. Komisiju vadīs Iveta Zalpētere.