Izstrādātas vadlīnijas Līgatnes papīrfabrikas koka apbūves saglabāšanai

0
375

Cēsu novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātas vadlīnijas Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko koka dzīvojamo ēku saglabāšanai, atjaunošanai un pārbūvei.

Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi veicināt valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs teritorijā esošo vēsturisko strādnieku dzīvojamo rindu ēku vienota vizuālā tēla saglabāšanu. Tās paredzētas arī, lai informētu īpašniekus un iedzīvotājus par vēsturisko dzīvojamo ēku saglabājamajām vērtībām un nosacījumiem, kas ievērojami, veicot ēku atjaunošanu vai pārbūvi.

Iedzīvotāju apspriedē 29.novembrī Cēsu novada Būvvalde prezentēja Līgatnes apvienības pārvaldes iedzīvotājiem izstrādātās vadlīnijas, skaidroja to nepieciešamību un sniedza atbildes uz jautājumiem, kā arī uzklausīja priekšlikumus.

Būvvaldes vadītāja Vija Gēme komentē: “Iniciatīva par vadlīniju nepieciešamību nākusi no Līgatnes iedzīvotāju pārstāvjiem. Būvvalde tās izstrādājusi, sadarbojoties ar Līgatnes apvienības pārvaldi un biedrību Cēsu mantojums. Vēlos uzsvērt un atgādināt, ka vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs. Līdz ar to izstrādātās vadlīnijas nav pašvaldības izvirzītās prasības, bet gan ceļvedis, kas palīdzēs orientēties prasībās, kas noteiktas ar likumu. Piemēram, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasībās pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanai vai Būvniecības likumā. Kopīgiem spēkiem mēs varam risināt jautājumus, kā iekļauties šajās prasībās, vienlaikus rodot izdevīgākos risinājumus.”

Iedzīvotāju apspriedes laikā Cēsu novada Būvvalde skaidroja atjaunošanas un pārbūves projektu risinājumu saskaņošanas likumisko kārtību. Tāpat tika skaidrots, kādas ir ēku saglabājamās vērtības, neatļautie ēku atjaunošanas vai pārbūves risinājumi, fasādes un jumta apdares ieteicamie rekonstrukcijas risinājumi.

Būvvalde informēja arī par potenciālajām atbalsta iespējām, minot, ka katru gadu Cēsu novadā tiek izsludināts konkurss kultūras pieminekļu saglabāšanai, un Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko koka dzīvojamo ēku īpašnieki var pretendēt uz šo atbalstu. Konkursu izsludina Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību Cēsu mantojums. Tāpat ikgadējs ir pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās un atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Pastāv arī iespēja sniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fondā. Patlaban tiek pētītas iespējas Eiropas Savienības finansējuma piesaistei, cerot, ka tuvākajā nākotnē tiks rastas iespējas arī šādam atbalstam.

Būtiskākie jautājumi, kas satrauca iedzīvotājus, bija finanšu piesaistes un atbalsta pasākumi mājokļu sakārtošanai, ēku atjaunošanas tehniskie risinājumi un ar tiem saistīto problēmsituāciju risināšana, kā arī dažādi juridiskie jautājumi, piemēram, par kopīpašuma apsaimniekošanu.

Izstrādātās vadlīnijas attiecas uz Līgatnes papīrfabrikas vēsturiskajām koka dzīvojamajām ēkām: Rīgas ielā 1, Rīgas ielā 3, Rīgas ielā 5, Pilsoņu ielā 4, Pilsoņu ielā 6, Kalnu ielā 2, Kalnu ielā 4, Brīvības ielā 1, Brīvības ielā 3, Brīvības ielā 5, Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 11, Gaujas ielā 12, Gaujas ielā 15, Gaujas ielā 17,  Gaujas ielā 14, Gaujas ielā 16, Gaujas ielā 18, Gaujas ielā 20. 

Vadlīnijas laika gaitā tiks papildinātas un pilnveidotas, balstoties uz situācijas apzināšanu, iedzīvotāju ierosinājumiem un citiem apstākļiem. Aicinām ēku īpašniekus un citus vietējos iedzīvotājus, kuriem būtiska vietējā kultūrvēsture, iesaistīties vadlīniju pilnveidošanā un sniegt ierosinājumus.