Jauni pienākumi būvniecības uzraudzībā un BIS izaugsme

0
550

Pagājušais gads Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) bijis zīmīgs ar to, ka precizēti iestādes uzdevumi būvniecības uzraudzībā un piedzīvota ievērojama Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstība, informē Elīna Balgalve, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste.

Klāt nākušas iepriekš nebijušas būvvaldes funkcijas attiecībā uz Iekšlietu ministrijas būvju būvniecību valsts robežas, patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslā. Birojam uzticēta A klases hidroelektrostaciju (HES) jeb Ķeguma, Pļaviņu un Rīgas HES hidrotehnisko būvju drošuma dokumentācijas uzraudzība.

Būvdarbu kontrole

Pagājušajā gadā precizēta BVKB objektu piekritība – tagad iestāde vairs neuzrauga būvdarbus, kuru ierosinātājs ir pašvaldība un būvdarbu līgumsumma virs 1,5 miljoniem eiro, bet gan būvdarbus visās III grupas publiskajās ēkās, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja.

Pieņemts stratēģisks lēmums pāriet no klasiskās objektu pārbaudes uz sistemātisku pārbaudi, būvdarbu kontroli balstot procesu un risku analīzē. Lai prasību nodrošināšanā sniegtu atbalstu komersantiem, sadarbībā ar nozari BVKB 2021.gadā publicēja vadlīnijas būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt, ka būvdarbu kvalitāte atbilst Latvijas būvnormatīvos un standartos, normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem rādītājiem. Vadlīnijās apkopotas būtiskākās prasības un procesi, kas būvdarbu veicējam jāparedz savā kvalitātes kontroles sistēmā.

Ar mērķi sniegt atbalstu būvniecības ierosinātājam, lai būvdarbu veikšanas procesā nodrošinātu savas tiesības un intereses, kā arī nepieļautu būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, normatīvo aktu pārkāpumus un būvprojektā, kā arī darbu veikšanas projektā noteikto darbu veikšanas tehnoloģiju neievērošanu, BVKB sadarbībā ar nozari izstrādājis arī būvuzraudzības pakalpojuma vadlīnijas.

Pagājušajā gadā birojs nodrošināja būvdarbu kontroli 475 objektos. Turpinot iniciatīvu Konsultē vispirms, BVKB 2021.gadā organizēja 24 informatīvās tikšanās ar 874 būvniecības procesa dalībniekiem. Papildus tam rīkoti trīs kvalifikācijas celšanas pasākumi par prasībām un ieteikumiem būvdarbu kontrolē. Pasākumos piesaistītas arī citas uzraugošās iestādes un nozares uzņēmumi, un kopumā tos apmeklējuši 870 cilvēki. Rīkotas divas sanāksmes Latvijas būvvalžu pārstāvjiem, katrā no tām piedaloties vairāk nekā 100 dalībniekiem.

Būvvaldes funkcija

Pildot būvvaldes funkciju, BVKB ir pieņēmis 227 lēmumus; lielākā daļa jeb 214 no tiem attiecas uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību. Pārskata periodā būvvaldes komisija strādājusi ar 114 būvniecības lietām.

No 2021.gada 3.septembra BVKB veic arī būvvaldes funkcijas attiecībā uz Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā.

Ekspluatācijas uzraudzība

Izmaiņas notikušas arī birojam piekritīgo ekspluatācijā nodoto ēku uzraudzībā – ja iepriekš kritērijs bija cilvēku skaits, kādam objekts paredzēts, tad tagad tas ir svītrots kā neviennozīmīgs un noteikts, ka BVKB uzrauga trešās grupas publiskas ēkas, kuru kopējā platība ir vismaz 1000 m2.  Tāpat kopš 2021.gada oktobra BVKB uzraudzībā ir A klases hidroelektrostaciju (HES) jeb Ķeguma, Pļaviņu un Rīgas HES hidrotehnisko būvju drošuma dokumentācijas pārbaude.

Kopumā BVKB uzrauga aptuveni 8000 ekspluatācijā nodotas publiskas ēkas, no kurām tikai 1496 jeb 19% veikta tehniskā apsekošana. Lai arī iepriekš termiņš periodiskās tehniskās apsekošanas veikšanai vairumam publisko ēku bija 2019.gada oktobris, valdība lēmusi to pagarināt – II un III grupas publiskās ēkas jāapseko līdz 2024.gada 31.oktobrim.

Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros 2021.gadā veiktas 313 fiziskās pārbaudes. Atzīts, ka avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī bija 17% ēku – to ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai nav pieļaujama. 18% ēku bija teicamā vai labā stāvoklī, bet 66% drošība jāuzlabo. Lai veicinātu būvniecības procesā iesaistīto pušu izpratni par ēkas īpašnieka pienākumiem un piesaistāmajiem speciālistiem normatīvo prasību nodrošināšanā, birojs 2021.gadā rīkoja divus informatīvos vebinārus. Tajos piedalījās kopumā 206 dalībnieki.

Būvspeciālistu sertificēšana

Pērn BVKB saņēmis astoņus pieteikumus sertifikāta iegūšanai būvekspertīzes specialitātē un divus pieteikumus īslaicīgas atļaujas piešķiršanai pakalpojumu sniegšanai būvprojektu ekspertīzes darbības sfērā. Jau tradicionāli vairāk pieteikumi tiek saņemti attiecībā uz būvprojektu, nevis būvju ekspertīzes darbības sfēru.

Līdzīgi kā citās uzraudzības jomās, 2021.gadā birojs rīkoja kvalifikāciju paaugstinošu pasākumu arī būvekspertiem vai būvspeciālistiem, kas par tādiem vēlas kļūt. Pasākumā piedalījās 114 dalībnieki.

Nozarei būtisks šī gada jaunums ir būvekspertu iekļaušana reglamentēto profesiju sarakstā.

Būvniecības informācijas sistēma

BIS lietotāju skaits strauji pietuvojies 100 tūkstošiem – gada laikā vērojams kāpums par 60%. Lielākā daļa jeb 85,9 tūkstoši bijuši publiskā portāla lietotāji.

Pagājušajā gadā realizēta nozīmīga sistēmas pilnveide – veikti uzlabojumi būvdarbu žurnālā, nodrošināta virkne jaunu e-pakalpojumu, piemēram, no 2021.gada augusta būvniecības procesa ietvaros klienti var pasūtīt būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu. Nodrošinātas plašas būvju dzīvescikla pārvaldības iespējas, kā arī būvgružu uzskaite visa būvniecības procesa laikā.

Veiksmīgi paaugstināta BIS ātrdarbība un uzlabota pieejamība BIS atbalstam telefoniski. No 2021.gada BIS atbalsta dienests var piekļūt klienta lietai, kas ļauj ātrāk reaģēt uz pieteikumiem. Uz pusi sarucis gaidīšanas laiks elektroniski iesniegto pieteikumu apstrādei – 2020.gadā tas bija divas dienas, bet 2021. gadā – viena darba diena.

Veicot 1900 BIS lietotāju aptauju, noskaidrots viņu vērtējums par sistēmā pieejamajiem e-pakalpojumiem: 2021.gadā tas ir pieaudzis līdz 3,83 (5 ballu skalā) pretstatā 3,71 gadu iepriekš.