Jūrmalā mainīs Lielupes krasta nostiprinājuma būvprojektu

0
168

Jūrmalā turpinās Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma būvdarbi, lai novērstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma būvprojektā būs izmaiņas, ziņo Jūrmalas pašvladība.

Projektā paredzēts izbūvēt Lielupes kreisā krasta līkuma nostiprinājumu Majoros, 1280 metru garā posmā no Rīgas ielas 2 līdz Plūdu ielai.

Būvdarbi sākti februārī. Lai saudzētu Lielupes zivju resursus to migrācijas ceļā un nārsta periodā, no 22.marta līdz 20. jūnijam būvdarbus pārtrauca. Tehnoloģiskā pārtraukuma periodā apzināti un izvērtēti iedzīvotāju priekšlikumi Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma būves pilnveidei.

Par būvprojekta izmaiņām

Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumos paustajiem ierosinājumiem, 29.jūlija Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika atbalstīta iecere piešķirt papildu finansējumu būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei. Būvprojektā paredzētas šādas izmaiņas:

  • sešu papildu kāpņu izbūve pret īpašumu Rīgas ielā 2, Rīgas ielā 8, Straumes ielā 2, Teātra ielā 56 un Teātra ielā 58. Kopumā tiek plānota 18 kāpņu izbūve, saglabājot un nodrošinot iedzīvotājiem ērtu piekļuvi upei;
  • divu slīpu papildu nogāžu izbūve pret īpašumu Rīgas ielā 2 un Plūdu ielas galā, nodrošinot ērtu un drošu piekļuvi upei peldētājiem un laivotājiem;
  • Straumes ielas un Ormaņu ielas slīpu izbūves risinājumu pilnveide, veidojot slīpas smilts seguma nogāzes un nodrošinot ērtāku piekļuvi upei. Kopumā tiek plānota piecu dabisku smilts seguma nogāžu izbūve, lai nodrošinātu drošu piekļuvi upei tiem, kas vēlas peldēties;
  • laivu novietņu izbūve pret īpašumiem Rīgas ielā, Teātra ielā un Lejas ielas posmā. Kopumā tiek plānota desmit laivu novietņu un 55 laivu piesiešanas vietu izbūve;
  • dubultā krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Majoru kuģīšu piestātnes (Rīgas iela 2A) līdz automašīnu stāvvietai pie Majoru vidusskolas (Rīgas iela 6A), nodrošinot ērtāku piekļuvi upei;
  • nostiprinājuma būves konstruktīvo risinājumu maiņa krastmalā augošo koku saglabāšanai.

Par būvprojekta risinājumiem

Lielupes krasti ir veidoti no plūstošām smilts gruntīm, kas plūdu radīto straumju, ledus, jūras uzplūdu un vēja radīto viļņu iedarbības rezultātā tiek izskalotas.

19.gadsimta sākumā Lielupes kreisais krasts ir izskalots un pievirzījies tuvāk jūrai par vairākiem simtiem metru. 1946.gadā Lejas ielas apkaimē, pie Teātra ielas, pavasara upes ūdeņu izskalojumu rezultātā izveidojās krasta nobrukums ap simt kvadrātmetru platībā.

Laika gaitā, lai pasargātu Lielupes krastam piegulošo zemju īpašumus no plūdiem un nogruvumiem, iedzīvotāji ir patvaļīgi un haotiski izbūvējuši krasta nostiprinājumus no dzelzsbetona plātnēm, plastmasas elementiem, koka pāļiem, akmeņiem un būvmateriālu atkritumiem.

Pašvaldība plāno pārbūvēt iedzīvotāju patvaļīgi izbūvētos Lielupes krasta nostiprinājumus, demontēt vidi degradējošos un piesārņojošos elementus, izbūvēt funkcionālus savienojumus krasta nostiprināšanai un pasargāšanai no erozijas, kā arī krastam piegulošo teritoriju un īpašumu pasargāšanai no paliem un vēju uzplūdu radītiem plūdiem.

Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma būves tehniskie risinājumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Lielupes lejteces hidroloģiskās un hidrauliskās modelēšanas rezultātiem, izpildot hidrotehnisko būvju izbūves noteikumos noteiktās minimālās prasības apdzīvotā vietā izbūvējamās nostiprinājuma būves augstumam un horizontālās virsmas platumam.

Par plānoto darbu norisi

Pašlaik tiek demontēti vidi degradējošie un piesārņojošie elementi un atjaunota dzelzsbetona nostiprinājuma būve Murjāņu Sporta ģimnāzijas teritorijā, pretī īpašumam Jaunajā ielā 70, kā arī krasta joslas atcelmošana un zemes virskārtas noņemšana Straumes ielas galā.

Tiks turpināti krasta joslas atcelmošanas, zemes virskārtas noņemšanas, aizsargbūves izbūvei nepieciešamās grunts pievešanas būvdarbi krasta zonā pret īpašumiem Straumes ielā 1A, Straumes ielā 1, Straumes ielā 2, Teātra ielā 54 un Teātra ielā 54B.

Demontēs patvaļīgās būves

Septembrī plānots demontēt būvdarbu zonā esošās, patvaļīgi izbūvētās un vidi degradējošās būves un inženierkomunikācijas un utilizēt krastmalā esošos sadzīves atkritumus.

Dome aicina iedzīvotājus līdz septembrim demontēt Lielupes krastmalā patvaļīgi izvietoto infrastruktūru (krasta nostiprinājuma elementi, laivu piestātnes, labiekārtojuma elementi) un inženierkomunikācijas (ūdens sūkņi, caurules, elektrības kabeļi). Būvdarbu laikā visi būvdarbu zonā esošie liekie un vidi degradējošie elementi tiks utilizēti.

Dome informē, ka septembrī tiks pārtraukta peldlīdzekļu piekļuve būvdarbu zonā esošajai Lielupes krasta teritorijai, un aicina iedzīvotājus savlaicīgi izcelt upē esošos peldlīdzekļus.

Par plānoto bīstamo, vidi degradējošo būvju demontāžas darbu norisi, termiņiem un iespējamajiem ierobežojumiem pret īpašumiem Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 10 būvdarbu zonai pieguļošo zemju īpašnieki un iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.

Aktīvi būvdarbi norise aizsargbūves izbūvei nepieciešamās grunts pievešanai un iebūvei, tehnoloģisko transporta ceļu izbūvei tiks turpināti oktobrim, kad sākas ceļotājzivju rudens migrācija. Aizsargbūves izbūves darbi tiks turpināti no sauszemes.

Ņemot vērā būvprojekta risinājumos veicamās izmaiņas, to ekspertīzei, apstiprināšanai un izbūvei nepieciešamo laiku, kā arī būvdarbu izpildi ietekmējošos klimatisko un laika apstākļu ierobežojumus, tiek prognozēts būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums līdz nākamā gada vasarai.

Projektu līdzfinansē ERAF

Būvdarbus veic SIA Riga-rent, būvuzraudzību nodrošina SIA Firma L4, krasta nostiprināšanas būvprojektu izstrādāja valsts SIA Meliorprojekts, kas veic arī autoruzraudzību.

Būvdarbi tiek veikti projektā Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros, Nr. 5.1.1.0/17/I/008.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona – Dubulti–Majori–Dzintari – uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 880 631,74 eiro, no tiem 3 230 000 eiro ir ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija ir 211 687,51 eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums ir 1 438 944,23 eiro, tajā skaitā attiecināmās izmaksas ir 1 199 564,56 eiro un neattiecināmās izmaksas – 239 379,67 eiro.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit