Kavējas Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas nodošana ekspluatācijā

0
478
Jumpravas pagasta pārvaldes ēka. Foto no lielvarde.lv.

Pagājušā gada 27.maijā sākti Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas pārbūve, īstenojot projektu Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā. Plānotais būvdarbu veikšanas laiks, saskaņā ar līguma nosacījumiem, bija 9 mēneši, informē Sandra Zvirbule, Lielvārdes novada Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības projektu vadītāja.

Līgumā noteiktajā termiņā pabeigti ēkas energoefektivitātes pasākumi – fasādes un cokola siltināšanas darbi, logu nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi un ekspluatācijā nenodotās ēkas daļas demontāža. Pēc darbu pabeigšanas tika pieprasīts Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) atzinums.

2020.gada martā saņemts VUGD atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, kurā konstatētas vairākas būvobjekta neatbilstības ugunsdrošības prasībām. Konstatētās nepilnības tika novērstas, precizējot būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskatu, kā arī veicot vairākus papildus darbus – metāla ugunsdrošo durvju montāžu kāpņu telpas priekštelpā, koka konstrukciju un metāla siju nodrošināšanu ar noteikto minimālo ugunsizturību.

Atkārtotā VUGD pārbaudē objektā tika pagarināts atzinuma izsniegšanas termiņš, kura laikā pašvaldībai jāizbūvē hidrants, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, nodrošinot normatīvos aktos noteikto atrašanās attālumu, kā arī jānodrošina avārijapgaismes sistēmas ierīkošana visā ēkā. Veicamie darbi saistīti ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbu veikšanu, kas ievērojami iekavē objekta nodošanu ekspluatācijā. Ņemot vērā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas laiku, kad spēkā bija citi normatīvi, VUGD tehniskajā komisijā paralēli tika lūgts saskaņot evakuācijas izejas durvju ailas augstuma atkāpes, ko nav iespējams pārbūvēt atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Šobrīd tiek ierīkota avārijapgaisme un izvēlēts būvdarbu veicējs hidranta izbūvei. Būvdarbu pabeigšana un ēkas nodošana ekspluatācijā plānota līdz 30.septembrim.