Kavējas Stradiņa slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbi

0
545

Par 11 mēnešiem kavējas Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana, un nobīdes no grafika konstatētas gan projektēšanas darbu iepirkumā un realizācijā, gan būvdarbu iepirkuma norisē, liecina otrdien valdībai prezentētais Veselības ministrijas (VM) informatīvais ziņojums.

2020.gada 27.augustā PSKUS noslēdza būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA Velve par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu, nosakot līguma kopējo summu 88 364 300 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvdarbu izpildes termiņš noteikts 30 mēneši no būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, tas ir līdz 2023.gada 31.martam, savukārt slimnīcas A2 korpusa pilnu funkcionalitāti, tai skaitā telpu aprīkošanu un struktūrvienību pārvietošanu, plānots sasniegt līdz 2023.gada 31.decembrim.

Savukārt 2021.gada 2.novembrī parakstīts līgums ar SIA Ceļu būvniecība sabiedrība “Igate” par A korpusa otrās kārtas autostāvvietas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un izbūvi.

Tāpat laikā no 2021.gada 1.maija līdz šī gada 30.aprīlim izsludināti un noslēgti līgumi par trim lielā projekta ietvaros plānotajiem medicīnas tehnoloģiju iepirkumiem – jaundzimušo un intensīvās terapijas aprīkojums, ultrasonogrāfu piegāde, operāciju mikroskopa iegāde. Papildus izsludināts un pieņemts galīgais lēmums par iepirkumu diagnostisko radioloģijas iekārtu piegādi, pašlaik norit līguma slēgšanas process, kā arī veikta jaundzimušo un intensīvas terapijas aprīkojuma piegāde.

Vienlaikus tiek izstrādātas tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentācija citiem medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iepirkumiem.

Informatīvajā ziņojumā noteikts, ka lielā projekta izpildi ietekmē Covid-19 pandēmijas izraisītā epidemioloģiskā situācija un masveida saslimšana. Atskaites periodā SIA Velve vairākkārtīgi informēja PSKUS par darbinieku un apakšuzņēmēju darbinieku saslimstību ar Covid-19, norādot ka tas radīs darbu intensitātes samazinājumu, atbilstoši faktiski pieejamā darbaspēka resursiem. PSKUS papildus lūgusi sniegt informāciju, kādi pasākumi tika veikti, lai minimizētu ar minēto situāciju saistīto risku mazināšanu, bet SIA Velve detalizētu informāciju par saslimstību ar Covid-19 būvlaukumā un tā ietekmi uz būvniecības norisi nav sniegusi.

Šī gada 8.aprīlī SIA Velve nosūtījusi vēstuli PSKUS un Veselības ministrijai, informējot, ka līgumā noteikto saistību izpildi būtiski ir ietekmējusi Covid-19 pandēmija, būvobjektā tika konstatēti vairāki savstarpēji nesaistīti saslimšanas gadījumi, kā arī saistībā ar Krievijas sākto karadarbību Ukrainā pret Krievijas un Baltkrievijas juridiskajām un fiziskajām personām ir piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas, kas būtiski ietekmē arī būvniecības nozari. Tas nozīmē, ka sankciju rezultātā būtiski mainījusies būvniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo būvniecības materiālu tirgus situācija – strauji pieaugušas materiālu izmaksas, kuru pieaugums atsevišķos gadījumos pārsniedz 200%, radies atsevišķu izejmateriālu deficīts, ir traucētas vai atsevišķos gadījumos pārtrauktas ierastās materiālu piegādes ķēdes, tādējādi būvniecībā izmantojamo materiālu pieejamība brīvajā tirgū ir stipri ierobežota vai pat nav pieejama.

Lai nodrošinātu veiksmīgu A2 korpusa būvniecības līguma izpildi plānots veikt grozījumus būvdarbu līgumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir atbalstāmi gadījumā, ja tie nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

Slimnīcas A2 korpusa būvdarbu līguma izpildes gaitā plānotie grozījumi paredz tā izpildes termiņa pagarinājumu par četriem mēnešiem, taču plānotais būvdarbu izpildes termiņš neietekmē kopējo slimnīcas lielā projekta īstenošanas termiņu, kas noteikts līdz 2023.gada 31.decembrim, vienlaikus ietekmējot A2 korpusa funkcionalitātes uzsākšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas termiņus.

Līdz ar to slimnīca veiks precizējumus nodaļu pārcelšanas uz jauno korpusu plānā, aktualizējot termiņus un nodaļu pārcelšanas secību.