Liepājas administratīvajā teritorijā šobrīd ir aptuveni 420 objektu, kuriem ar 1.oktobri tiks pārsniegts minētais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums. Šo ēku īpašniekiem vai būvdarbu pasūtītājiem būvvaldē nepieciešams iesniegt dokumentāciju būvju nodošanai ekspluatācijā vai būvatļaujas termiņa pagarināšanai, informē Liepājas pilsētas būvvalde.

Atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem, no 2022.gada 1.oktobra būvēm, kurām tiks pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā no zemes vai ēkas kadastrālās vērtības.

Astoņi gadi, kas ir maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš līdz būvju nodošanai ekspluatācijā, tika noteikti 2014.gadā Būvniecības likumā un ar šo likumu saistītajos Ministru kabineta noteikumos Vispārīgie būvnoteikumi, lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto.

Likums skar dzīvojamās mājas, saimniecības un vēl cita veida ēkas, kurām būvatļaujas izsniegtas pirms 2014.gada 1.oktobra un kurām nebija norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš. Ja būvatļauja saņemta pēc 2014.gada 1.oktobra, tajā jau tika norādīts konkrēts objekta maksimālais būvdarbu termiņš.

Tas nozīmē, ka visām būvdarbu stadijā esošajām ēkām, tostarp ēku pārbūvēm, noteikts vienots maksimālais termiņš, kad objekts ir jānodod ekspluatācijā – ne vēlāk kā astoņu gadu laikā, skaitot no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu. Savukārt būvēm, kurām veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, noteikts īsāks termiņš – pieci gadi.

2021.gada septembrī Liepājas domes deputāti lēma par grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu. Īpašumiem, kas pārsniedz maksimālo būvdarbu ilgumu, nosakot likmi 3% apmērā no zemes vai ēkas augstākās kadastrālās vērtības.

Īpašniekiem jāņem vērā, ja dokumentu kārtošana vēl nav uzsākta, visticamāk, noteiktajā termiņā to vairs nevarēs paspēt. Valsts zemes dienestā uz būvju kadastrālo uzmērīšanu izveidojušās rindas, kas ir viens no noteikumiem ēku nodošanai ekspluatācijā vai būvatļauju pagarināšanai. Šobrīd uzmērīšana var prasīt līdz pat četriem mēnešiem.

Informāciju par būvēm, kuras laikus nebūs nodotas ekspluatācijā, Liepājas pilsētas būvvalde nodos pašvaldības Nodokļu administrācijai. Nekustamā īpašuma nodoklis 3% apmērā tiks piemērots, sākot ar nākamo mēnesi pēc būvdarbu termiņa pārsniegšanas līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvniecības likumā noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem. Mainoties būves īpašniekam, būvdarbu procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – tie ir astoņi gadi.