Maina būvkomersantu klasifikācijas klases saņemšanas kārtību

0
1050

Turpmāk būs atvieglota būvkomersantu klasifikācijas klases saņemšana mazajiem un vidējiem būvkomersantiem un būvkomersantiem, kuri nenodarbina būvspeciālistus, otrdien nolēma valdība, grozot Būvkomersantu klasifikācijas noteikumus.

Būvniecības likumā ir noteikts, lai pretendētu uz tādiem būvdarbiem, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, būvkomersantam nepieciešams saņemt klasifikācijas dokumentu – klasifikācijas klasi. Līdz ar to minētais regulējums nosaka par pienākumu saņemt klasifikācijas dokumentu publiska būvdarbu līguma noslēgšanai būvdarbu iepirkumā.

Līdz šim Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa Būvkomersantu klasifikācijas noteikumos bija noteikts kritērijs – apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa parādiem jeb uzņēmuma likviditātes rādītājs. Likviditātes rādītājs ir būtisks priekšnosacījums būvkomersanta klasificēšanai, jo, ja klasifikācijas iestāde konstatē, ka šis rādītājs ir zemāks par 0,9, tā pieņem lēmumu par klasificēšanas pārtraukšanu vai klasifikācijas atcelšanu, līdz ar to būvkomersants vispār netiek klasificēts, kas vienlaikus nozīmē arī ierobežotas iespējas turpmāk slēgt publiskus būvdarbu līgumus publiskos būvdarbu iepirkumos.

Atbilstoši grozījumiem Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2020.gada 31.decembrī, Būvkomersantu reģistrā var reģistrēties arī būvkomersanti, kas nenodarbina būvspeciālistus. Līdz šim atbilstoši Būvkomersantu klasifikācijas noteikumiem šādi būvkomersanti nevarēja saņemt klasifikācijas klasi un slēgt publisku būvdarbu līgumu publiskos būvdarbu iepirkumos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī likviditātes rādītāja nozīmi būvkomersanta kvalifikācijas klases noteikšanā, tas tiek izslēgts no būvkomersantu klasifikācijas kritērijiem. Papildus Būvkomersantu klasifikācijas noteikumos ir noteikti vēl vairāki citi finansiāli ekonomiskie kritēriji (finanšu līdzsvara kritērijs, darba samaksas kritērijs, nodokļu parāda kritērijs, maksātspējas kritērijs, nodrošinājuma līdzekļu kritērijs), līdz ar to, izslēdzot likviditātes rādītāju, būvkomersantu klasifikācijā joprojām tiks ņemti vērā būvkomersantu finansiāli ekonomiskie rādītāji.

Tādējādi valdība noteica, ka klasifikācijas klasi ir iespējams saņemt arī būvkomersantiem, kas iepriekšējos gados nav nodarbinājuši būvspeciālistus.

Vienlaikus noteikumos izslēgtas tās būvkomersantu klasifikācijas daļas, kas attiecās uz būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiskajos iepirkumos, ņemot vērā, ka šāda prasība no Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un Publiskās un Privātās partnerības likuma tika izslēgta ar 2020.gada 1.maija grozījumiem šajos likumos.