Mūžībā devies profesors Jānis Kreilis (22.07.1947.–04.04.2024.)

0
150

Mūžībā devies Jānis Kreilis, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Būvkonstrukciju katedras asociētais profesors.  

Jānis Kreilis ir absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas fakultāti kā inženieris-hidrotehniķis (1965-1970), mācījies Rīgas Politehniskā institūta aspirantūrā (1981-1983); bija tehnisko zinātņu kandidāts (1990) un inženierzinātņu doktors (1992).

Jānis Kreilis daudzus gadu desmitus godprātīgi strādājis pedagoģiskajā darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, izglītojot jauniešus ar būvniecību saistītās jomās, vadījis topošo būvinženieru diplomprojektus, maģistra un doktora darbus, kā arī devis lielu ieguldījumu katedras zinātniski pētnieciskās laboratorijas dibināšanā un attīstībā, zinātnes un mācību infrastruktūras iekārtu apgūšanā un uzlabošanā.

Jānis Kreilis vienmēr bija aktīvs zinātniski pētnieciskajā darbā. Zināšanas un pieredzi papildināji Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Polijas, Portugāles, Lietuvas, Igaunijas augstskolās un būvobjektos. Bijis starptautisku zinātnisku konferenču Organizācijas komitejas priekšsēdētājs un loceklis, zinātnisko rakstu Zinātniskās komitejas loceklis, vairākkārt recenzējis starptautisku rakstu krājumu zinātniskos rakstus. 2006.–2007. gadā J. Kreilis piedalījās ERAF ietvaros organizētajā Vācijas-Latvijas sadarbības projektā ar mērķi ieviest un veicināt Eirokodeksu apguvi būvkonstrukciju projektēšanas praksē.

Jānis Kreilis ir pildījis vairākus atbildīgus amata pienākumus – bijis Maģistra studiju programmas valsts eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, LLU Senāta un Konventa loceklis u.c. No 2014. gada viņš strādāja LLU vadošā pētnieka amatā, no 2018. gada bija Profesionālā maģistra studiju programmas Būvniecība direktors. No 2017. gada Jānis Kreilis bija Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) īstenais loceklis.

No 1998. līdz 2008. gadam Jānis Kreilis kā sertificēts būvinženieris piedalījās daudzu būvprojektu izstrādē gan projektēšanas birojos, gan privātpraksē, risinot konstrukciju sadaļas, vēlākos gados aktīvāk pievērsās konsultanta praksei. Jānis Kreilis ir vadījis vairākus seminārus būvinženieriem sadarbībā ar SIA LBS-Konsultants par tērauda un kompozīto būvkonstrukciju projektēšanu.

Jānis Kreilis ir apbalvots ar LLU Atzinības rakstu, vairākiem LLU Pateicības rakstiem, Latvijas Būvinženieru savienības Atzinības rakstu un LR Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu – par ilggadēju akadēmisko, sabiedrisko un zinātnisko darbību un ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā.

2021. gadā Jānim Kreilim tika piešķirta Būvindustrijas lielā balva – Pamatakmens – kategorijā Mūža ieguldījums būvindustrijā – par nozarē un pedagoģiskajā darbā godprātīgi un ražīgi nostrādātiem 48 gadiem.

Jāņa Kreiļa izvadīšana pēdējā gaitā notiks 10. aprīlī plkst. 13.00 no Rīgas 1. Meža kapu kapličas.

Latvijas Būvinženieru savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Kreiļa ģimenei un kolēģiem!