Šī gada 9.jūnijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Ministru kabineta noteikumus Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas nosaka arī vispārīgus darbības nosacījumus turpmāk uzņēmumos, izstāžu un gadatirgu organizēšanai un tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai, tajā skaitā tūrisma braucienu organizēšanai.

MK noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai visos uzņēmējdarbības sektoros:

  •    darbinieku un klientu informēšana (MK noteikumu 5.punkts);
  •    distancēšanās 2 metri (MK noteikumu 6.punkts);
  •    higiēnas prasības (MK noteikumu 7.punkts);
  •    personu veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8.punkts).

Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv publicētas Vispārējas vadlīnijas uzņēmumu darba organizēšanai, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Vadlīnijās sniegti gan vispārīgi ieteikumi, gan specifiski ieteikumi dažādu nozaru uzņēmumiem.

MK noteikumos iekļautas normas darbinieku piesaistei no valstīm, uz kurām attiecas īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Šis regulējums attiecas uz darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, un kuriem netiek piemērota prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (MK noteikumu 59.punkts).

Tūrisma braucienus (privātus, operatoru organizētus) turpmāk brīvi var organizēt uz valstīm, kur ir zema (1) Covid-19 izplatība, vienlaikus ievērojot visas drošības prasības. MK noteikumos noteikts, ka starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveic, kā arī ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām valstīm (2), kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Jaunajā regulējumā iekļautas arī ar vietējo un ienākošā tūrisma darbības organizēšanu saistītās normas, kas attiecināmas uz pasākumu organizēšanu, izklaides, atpūtas un kultūras jomām, kā arī sabiedriskajai ēdināšanai noteiktās prasības, nosakot to pakāpenisko atvieglojumu grafiku.

MK noteikumos iekļautas normas, kas regulē reģionālo, nacionālo vai starptautiskas nozīmes izstāžu vai gadatirgu organizēšanu, kuru mērķis ir veicināt kultūru, uzņēmējdarbības attīstību, tirdzniecību, dzīvesstilu un inovācijas.

Izstāžu norises vietā (ja netiek organizēts pasākums) jānodrošina, ka:

  •    vienlaicīgi norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
  •    norises vietā uz vienu apmeklētāju ir ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;
  •    tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
  •    tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz trīs metru platumā;
  •    apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

Ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, tas jārīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot MK noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo personu skaitu (MK noteikumu 14.punkts).

Detalizēti ar MK noteikumiem Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv

Vienlaikus norādām, ka līdz ar ārkārtējās situācijas beigām spēku zaudē Ministru kabineta 07.05.2020 rīkojums Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un līdz ar to tajā un saistītajos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

(1) Uz baltajā sarakstā iekļautajām valstīm

(2) Saraksts tiek atjaunots un pieejams https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes.