Noslēdzies pirmais projekts par industriālās teritorijas izveidi Valmierā

0
305

Aizvadītā gada nogalē Valmierā noslēdzās pirmais no diviem projektiem industriālās teritorijas izveidē bijušā gaļas kombināta teritorijā – Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta, informē novada pašvaldībā.

Sākotnēji projektā bija paredzēta īpašumu Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā 9 sakārtošana, Dzelzceļa ielas pārbūve, Eksporta ielas un laukumu izbūve. Būvniecības iepirkuma rezultātā ietaupītie līdzekļi tika izmantoti, projektā iekļaujot arī Zāļu ielas pārbūvi, posmā no Rūpniecības ielas līdz Lodes ielai 1A, tādējādi papildus uzlabojot piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai.

2021. gadā pabeigti projektā paredzētie ēku demontāžas darbi bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā, Rūpniecības ielā 1 – nojauktas teritorijā esošās ēkas, kas bija sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī veikta betona elementu – kanalizācijas priekšattīrīšanas ietaišu demontāža, demontēts betona žogs un drāšu pinuma žogs, tamponēti artēziskie urbumi, demontētas teritorijā esošās nelietojamo komunikāciju akas, sadrupināti un aizvesti būvgruži, nolīdzināta teritorija esošo augstuma atzīmju robežās. No jauna izbūvēta lietus kanalizācija, kā arī izbūvēta Eksporta iela un Dzelzceļa iela līdz asfaltbetona apakškārtai, daļēji pabeigta publiskā asfaltētā stāvlaukuma izbūve Eksporta ielā 8.

2021. gadā arī noslēdzās sanācija ar mazuta produktiem piesārņotajā teritorijā Dzelzceļa ielā 9, veicot piesārņotās grunts noņemšanu un utilizāciju saskaņā ar sanācijas darbu programmu, demontētas visas teritorijā esošās būves, tostarp rezervuāri, kā arī cauruļvadi un citas tehniskās būves.

2022. gadā tika pabeigta Eksporta ielas, Dzelzceļa ielas un stāvlaukuma Eksporta ielā 8 izbūve, kā arī Zāļu ielas pārbūve.

Atbilstoši iepirkumu Eksporta ielas un stāvlaukumu Eksporta ielā 8 izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve Valmierā un Dzelzceļa ielas pārbūve Valmierā rezultātiem būvdarbus Eksporta ielā, tai piegulošajās teritorijās un Eksporta ielas industriālajos laukumos, kā arī Dzelzceļa ielas pārbūvi veica SIA 8 CBR ar darbu izpildē piesaistīto galveno apakšuzņēmēju SIA WOLTEC. Atbilstoši iepirkuma Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā (1.kārta) rezultātiem darbus īpašumā Rūpniecības ielā 1 veica SIA ATR, kā arī atbilstoši iepirkuma Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā 9, Valmierā rezultātiem ēku demontāžu un sanāciju bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 veica SIA BAO. Atbilstoši iepirkumam, Zāļu ielas pārbūvi veica SIA Limbažu ceļi.

Projekts Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1. kārta tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas 3 993 298,84 EUR. ERAF finansējums ir 3 029 620,50 EUR. Projekta rezultātā līdz 2023. gadam paredzēts piesaistīt komersantu nefinanšu investīcijas vismaz 2450 000 EUR vērtībā, kā arī izveidot vismaz 55 jaunas darbavietas.