Par Latvijas Būvinženieru savienību

The Latvian Association of Civil Engineers (LACE)

Латвийский союз инженеров-строителей (ЛСИС)

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) ir brīvprātīga, radoša, profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno būvinženierus un darbojas Latvijas Republikā.

LBS darbojas, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likumu, un bauda radošās savienības tiesisko stāvokli.


Latvijas Būvinženieru savienība ir dibināta 1924.gadā. Trīsdesmitajos gados LBS tika iekļauta Latvijas inženieru savienībā, bet 1940.gadā pēc Latvijas okupācijas tā savu darbību pārtrauca.

1989.gada 27.maijā Būvinženieru kongresā LBS savu darbību atjaunoja. Kongresā tika precizēti LBS darbības virzieni, pieņemti statūti, ievēlēta valde un priekšsēdētājs. LBS kopš tās atjaunošanas līdz 2003.gadam vadīja Ilgvars Niedols. No 2003. līdz 2021.gada martam valdes priekšsēdētājs bija Mārtiņš Straume, bet kopš 2021.gada aprīļa LBS valdes priekšsēdētājs ir Raimonds Eizenšmits.


LBS darbu vada valde 15 cilvēku sastāvā.

Pašreiz LBS ir vairāk nekā 400 biedri, būvinženieri un vairāk nekā 50 asociētie biedri, būvtehniķi no visiem Latvijas reģioniem, kā arī vairāki asociētie biedri – juridiskās personas. LBS biedri ir augstāko izglītību būvniecībā vai ar to saistītā nozarē ieguvušie bakalauri, maģistri un inženieri, arhitekti, ceļu un tiltu speciālisti, siltumtehniķi, santehniķi un hidrotehniķi. Biedri darbojas būvprojektēšanā, būvdarbu vadīšanā un uzraudzībā, inženierizpētē, ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanā, kā arī akadēmiskās un profesionālās izglītības iestādēs un zinātnē.

LBS ir izveidotas 9 sekcijas, kuras kopīgi ar valdi un administrāciju deleģē savus pārstāvjus dalībai dažādās būvniecības nozares normatīvās un likumdošanas bāzes sakārtošanas darba grupās. LBS ir izveidotas vairākas reģionālās kopas, kuru vadība veido saikni starp valdi un LBS biedriem ārpus Rīgas.

Pie LBS ir izveidota Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija (LBS BSSI), kas veic ap 4000 visa būvniecības spektra būvspeciālistu profesionālās darbības uzraudzību un sertificēšanu. 

LBS ir nodibinājusi SIA LBS – Konsultants, kas organizē apmācības būvspeciālistiem un būvniecības dalībniekiem sniedz plaša spektra pakalpojumus, tajā skaitā veic būvprojektu un būvju ekspertīzes, būvobjektu tehnisko apsekošanu, kā arī konstrukciju pārbaudes ar negraujošām metodēm.

 Kopš 2006.gada jūlija LBS izdod žurnālu profesionāļiem Būvinženieris.

LBS darbības mērķi:

 • apvienot visu nozaru diplomētus būvinženierus kopējam radošam darbam;
 • veicināt tās biedru labklājību profesionālās un sabiedriskās darbības ietvaros;
 • veicināt celtniecības, zinātnes un tehnikas attīstību, būvniecības vēstures mantojuma saglabāšanu;
 • sekmēt kvalificētu būvspeciālistu sagatavošanu;
 • aizstāvēt biedru profesionālās, kā arī saimnieciskās, sadzīves un tehniskās intereses, ieskaitot autortiesības;
 • popularizēt būvindustrijas sasniegumus un būvinženieru profesiju.

LBS galvenie darbības virzieni un aktivitātes:

 • nozares likumdošanas aktu un normatīvās bāzes pilnveidošana atbilstoši Latvijas apstākļiem un Eiropas Savienības vadlīnijām;
 • profesionālās izglītības sakārtošana;
 • būvspeciālistu kompetences paaugstināšana – semināru, kursu un konferenču organizēšana;
 • jauno būvniecības tehnoloģiju, jauno būvmateriālu un tehnikas popularizēšana;
 • jauno biedru uzņemšana un iesaistīšana reģionālajās kopās un interešu sekcijās;
 • darbs ar jauniem speciālistiem;
 • līdzdalība Eiropas Inženieru Savienību Padomes (ECCE) darbā;
 • piedalīšanās ikgadējo konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā un skates Gada labākā būve Latvijā organizēšanā;
 • Būvindustrijas lielās balvas Pamatakmens organizēšana kategorijās Mūža ieguldījums būvindustrijā, Gada inženieris/arhitekts un Gada students.

LBS galvenie sadarbības partneri:

 • Ekonomikas ministrija;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 • Satiksmes ministrija;
 • Izglītības ministrija;
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Latvijas Arhitektu savienība (LAS);
 • Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA);
 • Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP);
 • Latvijas Būvnieku asociācija (LBA);
 • Latvijas Inženierkonsultantu asociācija (LIKA);
 • Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas Inženieru savienība (LSGŪTIS);
 • Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA);
 • Latvijas Elektriķu brālība (LEB);
 • Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK);
 • Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Celtniecības koledža;
 • Eiropas būvinženieru savienību padome (ECCE);
 • SIA Būvniecības Mārketinga Grupa;
 • Igaunijas, Lietuvas un Polijas Būvinženieru savienības u.c.

LBS adrese: Kr. Barona iela 99 k-1, Rīga, LV- 1012,
tālruņi: +371 67 845 910, 26461816;
e-pasts: [email protected]

 LBS informācijas avoti ir žurnāls Būvinženieris un tīmekļa vietnes:

www.buvinzenierusavieniba.lv; www.lielabalva.lv;
www.facebook.com/BuvinzenierisLBS;
https://twitter.com/LBS_lv;
www.instagram.com/buvinzenieru_savieniba;
https://www.linkedin.com/company/latvijas-buvinzenieru-savieniba;
www.energoefektivakaeka.lv;
www.gadabuve.lv.

Sadarbības partneri:

www.building.lv; www.buvlaukums.lv; www.abc.lv; www.nozare.lv.