Paredz vienotus noteikumus publisko būvdarbu līgumos

0
745

Publiskajos būvdarbu līgumos no nākamā gada ieviesīs vienotus būvdarbu pieņemšanas – nodošanas un samaksas noteikumus, kā arī vienotus līgumsaistību izpildes garantijas noteikumus, paredz valdības 5.jūlijā apstiprinātie noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu, informē ziņu aģentūra LETA.

Ekonomikas ministrija (EM) skaidro, ka noteikumi izstrādāti, lai būtiski uzlabotu publisko būvdarbu iepirkumu procesu un pilnveidotu publisko būvdarbu līgumtiesisko regulējumu, balstot to uz samērīguma, efektivitātes un vienlīdzības principiem.

EM norāda, ka vienotu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas noteikumu, samaksas kārtības un līguma saistību nodrošinājuma noteikumu ieviešana veicinās publisko būvdarbu procesa caurspīdīgumu un konkurenci, kā arī mazinās korupcijas un nekvalitatīvu būvdarbu risku.

Regulējumu piemēros publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas tiks izsludināti pēc 2023.gada 1.janvāra. Pārejas periods ir nepieciešams, lai pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu veicēji varētu pielāgot izstrādātos līgumus noteikumu projekta nosacījumiem, kā arī pielāgot savus iekšējos procesus.

Kopumā ir paredzēts izstrādāt tipveida noteikumus visiem būvniecības pakalpojumu publiskiem iepirkumiem un publiskiem būvdarbu iepirkumiem. Pēc Ministru kabineta noteikumu par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu apstiprināšanas, EM turpinās darbu pie būvniecības pakalpojumu tipveida līgumu noteikumu izstrādes (projektēšana, būvuzraudzība, būvekspertīze).

Tāpat EM dots uzdevums izstrādāt grozījumus Publisko iepirkumu likumā, paredzot atvieglotu procesu būves ekspertīzes pakalpojuma iepirkumam.

Vienoti noteikumi būvdarbu pieņemšanas – nodošanas un samaksas kārtībai, kā arī vienoti saistību pastiprināšanas noteikumi ir iekļaujami katrā publisko iepirkumu būvdarbu līgumā, negrozot to saturu. Saturu saglabāšana nozīmē, ka pasūtītājam publiskajā būvdarbu līgumā ir tiesības šos noteikumus izteikt redakcionāli savādāk, paredzot lielāku detalizāciju. 

Vienlaicīgi pasūtītājam nav tiesību paredzēt lielāku vai mazāku saistību apjomu attiecībā uz noteikumos ietverto regulējumu, vai grozīt noteikumu būtību. Piemēram, pasūtītājam nav tiesību paredzēt garākus būvdarbu samaksas termiņus vai pārsniegt saistību nodrošinājuma maksimāli pieļaujamo apmēru. Pārējie publiskā būvdarbu līguma noteikumi ir veidojami tā, lai tie nenonāktu pretrunā ar šajos noteikumos ietvertajiem. Vienlaicīgi noteikumu projekts neierobežo pasūtītāja tiesības līgumā paredzēt citus saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, galvojumu, zaudējumu segšanas pienākumu.

Noteikumi neierobežo pasūtītāja tiesības izmantot starptautisko organizāciju, līguma priekšmeta jomā kompetentu profesionālo organizāciju vai nozari pārstāvošo organizāciju izstrādātas vadlīnijas līgumu slēgšanai, kā arī konkrētajā preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgū vispārpieņemtus minēto organizāciju izstrādātus tipveida līguma paraugus vai tipveida darījumu noteikumus, vienlaicīgi pasūtītājam ir jāpielāgo izvēlētā līguma projekta noteikumi šā Ministru kabineta noteikumu saturam, to pārņemot, kā arī precizējot pārējos līgumu noteikumus tā, lai tie nenonāktu pretrunā ar Ministru kabineta noteikumu regulējumu.

Papildus EM norāda, ka noteikumus jāpiemēro publiskam būvdarbu līgumam, kas paredz otrās vai trešās grupas jaunu būvju būvniecību, būvju pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, būvju novietošanu, inženiertīklu ieguldīšanu zemē vai būvju nojaukšanu Latvijas teritorijā, izņemot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs. Noteikumi nav piemērojami publiskajiem būvdarbu līgumiem attiecībā, piemēram, uz pirmās grupas jaunu būvniecību.