Piešķir naudu meliorācijas atjaunošanai Spilves polderī

0
902
Hapaka grāvis Spilves pļavās. Foto – Edmunds Folkmanis

Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija piektdien, 19.jūnijā, apstiprināja Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmu, trīs projektiem kopā piešķirot 300 000 eiro.

Meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Spilves polderī piešķirti 104 382 eiro. Spilves poldera sūkņu staciju un dambju sistēmas uzturēšana darba kārtībā nodrošina vienmērīgu ūdens līmeni Hapaka grāvī un aizsargā Spilves poldera teritorijas no applūšanas. Ņemot vērā grunšu stāvokli, augsto gruntsūdens līmeni, kā arī to, ka lielā daļā Spilves apkaimes teritorijas ir augsts applūstamības risks (plašā teritorijā tas sasniedz pat 10% un biežāku varbūtības rādītāju, ja netiek pienācīgā kārtībā uzturētas hidrotehniskās būves), teritorijas izmantošanai nepieciešams uzturēt meliorācijas sistēmas, tajā skaitā Spilves polderi, kas vienotā sistēmā ar Daugavu, Hapaka grāvi, Spilves grāvi un Lāčupīti drenē Spilves apkaimes teritoriju.

Lai nodrošinātu sūkņu stacijas darbību parastā režīmā, ir nepieciešami vismaz 2 sūkņi. Šobrīd viens sūknis ir bojāts, ūdens pārsūknēšanas darbiem tas nav izmantojams. Hapaka grāvja ūdens līmeņa nodrošināšanai ļoti intensīvā režīmā tiek darbināts vienīgais sūknis. Projekta gaitā tiks veikta Spilves poldera sūkņu stacijas sūkņu iegāde, sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu uzstādīšana un Spilves poldera apkaimes teritorija tiks aizsargāta no applūšanas.

Savukārt Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrādei un atjaunošanai nepieciešamo aktuālās digitālās informācijas datu iegūšanai piešķirti 54 002 eiro. Projekta rezultātā pašvaldības rīcībā tiks iegūti kvalitatīvi grafiskās [topogrāfiskās] un digitālās informācijas dati par esošo vides trokšņa piesārņojumu Rīgā, kura ir nepieciešama Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrādei–atjaunošanai (vides trokšņa stratēģiskās kartes atjaunošanas projekta otrajam etapam) 2021.gadā.

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025.gadam izstrādei paredzēti 140 000 eiro. Par šo summu plānots apzināt iespējamos pasākumus daļiņu PM2.5, PM10, benzola, benz(a)pirēna un slāpekļa dioksīda NO2 tālākai samazināšanai, novērtējot to izmaksas un piesārņojuma samazināšanas efektivitāti salīdzinājumā ar sagaidāmo iedzīvotāju veselības uzlabošanos  un darbaspēju palielināšanos.

Šī programma nepieciešama, lai līdz 2025.gadam vai pat ātrāk tiktu sasniegta atbilstība Eiropas Padomes un Parlamenta  direktīvai par gaisa kvalitāti. Projekta rezultātā arī tiks atjaunotas piesārņojuma zonu kartes Rīgai un informācija par gaisa piesārņotājiem Riga airTEXT gaisa piesārņojuma prognožu modelī.