Plāno attīstīt Klaipēdas ielas teritoriju Liepājā

0
454

Liepājā publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata 1. redakcija. Izstrādātā plānojuma galvenais mērķis ir radīt priekšnoteikumus sabalansētas dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai.

Plānojums ietver teritoriju pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un pilsētas robežu dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve – Liepājas cietokšņa baterija Nr. 8 jeb Dienvidu forti.

Atbilstoši lokālplānojuma izstrādes mērķim plānojumā radīti priekšnosacījumi dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā.

No agrāk viengabalainā zonējuma detalizēti izdalīti vairāki, ņemot vērā blakus esošo apbūvi, apkārtējās dabas vērtības un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentus. Risinājumu izstrādē papildus ņemti vērā 2021. gada 17. un 18. martā notikušā Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatona Mājoklis un jūra rezultāti un tā ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Piedāvātais risinājums ziemeļu daļā paredz publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. Bet lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstības funkcijai – dzīvošanai atvēlēti zemesgabala dienvidi un daļa no ziemeļiem. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai, apstādījumiem un rekreācijai.

Tāpat plānojumā detalizēti izstrādāti teritorijas izmantošanas veidi un apbūves noteikumi, nosakot apbūves izvietojuma zonas, apbūves blīvumu un augstumu, kā arī izstrādāta vienota publiskā struktūra (gājēju un velosipēdu ceļi, ielas un inženiertīkli) ar apkārtējo teritoriju.

“Viens no lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumiem bija sagatavot iespējamo teritorijas attīstības priekšlikumu un apbūves telpisko koncepciju. Sadarbībā ar SIA Landshape un SIA IE.LA inženieri ir izstrādāts priekšlikums perspektīvās apbūves attīstībai lokālplānojuma teritorijā. Vienlaikus jānorāda, ka tas nav vienīgais iespējamais risinājums un tas ir precizējams un koriģējams turpmākās būvprojektēšanas laikā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir gana elastīgi, lai teritorijā būtu iespējams attīstīt daudzveidīgu, mūsdienīgu un interesantu apbūvi, gan variējot ar apbūves augstumiem, gan ar ēku konfigurāciju un funkcijām,” norāda lokālplānojuma izstrādātāji SIA Grupa93.