Plāno atvieglot procesu būves ekspertīzes pakalpojuma iegādei

0
268

Saeima nodevusi izskatīšanai komisijās grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz atvieglot būves ekspertīzes pakalpojuma iegādi, kas pasūtītājam ir nepieciešams, lai varētu efektīvi izpildīt savas līgumsaistības publisko būvdarbu līguma ietvaros.

Ekonomikas ministrijā (EM) norāda, ka publiskajos būvdarbu iepirkumos, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, sāk darboties obligāti piemērojamie būvdarbu līguma noteikumi, kas paredz būves ekspertīzi kā instrumentu strīdā risināšanai par veikto būvdarbu kvalitāti un apjomiem.

EM izstrādātais likumprojekts paredz tiesības pasūtītājam nepiemērot publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām jeb 140 000 eiro, un līgums tiek slēgts par būves ekspertīzes veikšanu, lai novērtētu publiskā būvdarbu līguma izpildei veikto būvdarbu atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja definētajām prasībām.

Likumprojektā ietvertais regulējums veicinās ātru un efektīvu strīdu ārpustiesas risināšanu publisko būvdarbu līgumu ietvaros, it īpaši gadījumos, ja pastāv strīds starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju par izpildīto būvdarbu apjomiem un būvdarbu kvalitāti.

EM norāda, ka praksē ir gadījumi, kad pasūtītājs nepieņem būvdarbu veicēja izpildītos būvdarbus, apšaubot būvdarbu apjomus vai būvdarbu atbilstību normatīvajos aktos definētajām vai pasūtītāja noteiktajām prasībām.

Ieviešot būves ekspertīzi kā instrumentu kompetentai un efektīvai strīdus ārpustiesas izskatīšanai, turklāt samazinot termiņus un vienkāršojot procesu būves ekspertīzes pakalpojuma pasūtīšanai, tiks būtiski samazināti termiņi strīda izskatīšanai. Samazināsies nepamatotas nemaksāšanas risks, līdz ar to, uzlabosies uzņēmējdarbības vide publiskajos būvdarbu iepirkumos.

Ieguldījumi publiskajā infrastruktūra veido vismaz 50% no kopējā nozares apgrozījuma, līdz ar to, traucējumi un sarežģījumi publisko būvdarbu līguma saistību izpildē atstāj būtisku ietekmi uz nozares attīstību kopumā.

Likumprojektā ietvertais regulējums veicinās ātru un efektīvu strīdu ārpustiesas risināšanu, kā arī laicīgu līgumsaistību izpildi publiskajos būvdarbu līgumos. Tas savukārt veidos veselīgu uzņēmējdarbības vidi un sekmēs nozares attīstību.