RTU arhitektūras studenti rada ilgtspējīgas idejas teritorijas attīstībai Mangaļsalā

0
61
Attēls ilustratīvs

Atsaucoties SIA Rīgas meži aicinājumam, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai, kas atrodas dabas parkā Piejūra, vēsta SIA Rīgas meži pārstāvji.

Šāda RTU un pašvaldības uzņēmuma sadarbība veicinās studentu radošā potenciāla attīstību un praktisko iemaņu stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot konkrētās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, t.sk. dabas vērtību saglabāšanu, pieejamību iedzīvotājiem.

SIA Rīgas meži ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz attīstīt sadarbību ar visām ietekmes pusēm, t.sk. augstākajām izglītības iestādēm. Tas ir būtisks priekšnoteikums sabiedrības apmierinātības, iesaistes, kā arī izpratnes veicināšanai par uzņēmuma zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas praksi, kas ir vērsta ne vien uz vides, vēstures un kultūras vērtību saglabāšanu, bet arī sabiedrības labsajūtas veicināšanu.

“Mūsu līdzšinējie novērojumi liecina, ka jaunieši ir atvērtāki inovācijām nekā pārējā sabiedrība. Viņi drosmīgi un radoši domā ārpus ierastajiem rāmjiem. Tāpēc, īstenojot sadarbību ar izglītības iestādēm, mūsu mērķis ir atklāt jaunus talantus, ar kuriem kopā radīt un attīstīt inovatīvus risinājumus, kas nodrošinātu augstu pievienoto vērtību gan mums kā uzņēmumam, gan arī pilsētai un sabiedrībai kopumā,” norāda SIA Rīgas meži valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. “Jau šobrīd ir redzams, ka projekta dalībnieki domā, kā ar nestandarta risinājumiem veicināt vides, sabiedrības un pasaules kopējo ilgtspēju, tādejādi nodrošinot labāku nākotni sev un nākamajām paaudzēm!”

Patlaban minētajā teritorijā, Mangaļsalas ielā 2, Rīgā, lielu daļu aizņem padomju laika ēkas, kas bīstamības dēļ ir norobežotas apmeklētājiem. Turklāt citā teritorijas daļā iepriekš ilgstoši mituši zirgi. To pārāk lielā koncentrācija vienā vietā radījusi postījumus videi.

Šī teritorija ir SIA Rīgas meži īpašums, kuram noteikts īpašs attīstības mērķis. Proti, teritorijā ir jāsaglabā zaļā zona un tā galvenokārt paredzēta bērnu un jauniešu atpūtai, kā arī ārpus stundu pasākumu organizēšanai. Tāpat te noteikts nodrošināt kultūras un atpūtas iespējas visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Mangaļsalas projektā iesaistīti aptuveni 30-40 RTU Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) bakalaura studiju programmas Arhitektūra 2. kursa studentu. Viņi priekšlikumu izstrādi uzsāka ar teritorijas izpēti, apzinot tās vajadzības un iespējas, t.sk. ievērojot teritorijas ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumus.

Studenti sadarbības projekta ietvaros izstrādās vismaz astoņus priekšlikumus teritorijas attīstībai, kas ietvers jaunu, inovatīvu vides objektu izveidi. Būtisku izaicinājumu jauniešiem varētu radīt fakts, ka konkrētā teritorija atrodas dabas liegumā, kur ir sastopamas īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes, kā arī biotopi.

Jūnijā studentu priekšlikumus vērtēs žūrija, nosakot radošākā, inovatīvāko un teritorijai atbilstošākā ideju. Priekšlikumu vērtēšanā līdztekus SIA Rīgas meži darbiniekiem piedalīsies arī Rīgas domes pārstāvji un dažādu saistīto jomu eksperti no Latvijas Dabas tūrisma asociācijas, Inovāciju un pētniecības platformas Morberga Studija, Jauno arhitektu klubs Atelpa u.c.

Projekta noslēgumā studentu piedāvātos risinājumus plānots apkopot un papildināt ar nozares ekspertu rekomendācijām, lai pilnveidotu, precizētu un integrētu tos teritorijas kopējā attīstības koncepcijā.

Jāatzīmē, ka starp SIA Rīgas meži un RTU 2023. gada pavasarī parakstīts sadarbības memorands. Tas paredz attīstīt abām organizācijām projektus, kas saistīti gan ar ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu urbāno teritoriju apsaimniekošanu, gan izglītības procesu, pētniecību un tās rezultātu praktisku izmantošanu. Mangaļsalas projekts ir viens no piemēriem, kā šis memorands tiek praktiski īstenots.