Sandra Gusta

0
1244
Sandra Gusta.

Kandidāte LBS valdei laika posmam 2021.–2024.gads.
Pašlaik nav LBS valdes locekle.

Izvirza LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits.

Pēc Rīgas Politehniskā institūta (tagad RTU) Inženierekonomikas fakultātes  pabeigšanas specialitātē Celtniecības organizācija un vadīšana, iegūstot inženiera-ekonomista kvalifikāciju, tika norīkota darbā uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (tagad LLU). Sākumā strādāja par asistenti Arhitektūras un būvniecības katedrā, tad lektori, paralēli mācoties aspirantūrā LLU, bet pēc tam doktorantūrā RTU. Pēc promocijas darba aizstāvēšanas un doktora grāda iegūšanas, kļuva par LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras docenti, tad asociēto profesori, kopš 2015.gada par LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāju un 1. un 2.līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programmu Būvniecība direktori. Vada studiju kursus gan pamatstudijās pilna un nepilna laika studijās, gan arī maģistrantūrā un doktorantūrā, (piemēram, Būvniecības organizēšana un vadīšana, Projektu un būvdarbu vadīšana u.c.), vada pirmsdiploma ražošanas praksi Būvniecības vadīšana. Ārpus LLU darbojas LBS Zinātnes un izglītības sekcijā kā vadītāja vietniece. Ir zaļās ekonomikas, ilgtspējīgas būvniecības un būvniecības nozares digitalizācijas atbalstītāja, sadarbojas ar Zaļās ekonomikas institūtu Anglijā, Oksfordā.

Darbā augstu novērtē profesionalitāti, pieredzi, precizitāti, spēju strādāt komandā un kvalitāti visās jomās. Prieku sagādā darbs ar topošajiem būvinženieriem un būvdarbu vadītājiem, kā arī padarīta darba sajūta, kad beidzas kārtējais studiju gads augstskolā.

Ko darīsiet kā valdes locekle LBS un LBS biedru labā, ja tiksiet ievēlēta valdē?

– Pārstāvēšu LLU Būvinženieru (gan esošo, gan topošo) saimi LBS. 

Manuprāt, ļoti svarīgi, strādājot augstākās izglītības iestādē – būt lietas kursā par nozares aktuālajiem procesiem, tehnoloģijām, jaunākajām izmaiņām likumdošanā utt., lai savlaicīgi veicinātu to ieviešanu profesionālo studiju programmu Būvniecība studiju kursu programmās un novadītu līdz studentiem – topošajiem būvinženieriem un kolēģiem.

Turpināšu darbu LBS Zinātnes un izglītības sekcijā, risinot ar ēku būvinženieru, būvdarbu vadītāju un būvuzraugu izglītību saistītos jautājumus. Veicināšu ēku būvinženiera un Būvinženiera profesiju standartu izstrādi.