Sertifikācijas institūcija

Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (BSSI) ir Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) atsevišķa un neatkarīga struktūrvienība, ko Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir akreditējis kā personāla sertifikācijas institūciju, kam ir piešķirtas tiesības veikt būvniecības speciālistu sertificēšanu noteiktās reglamentētajās un nereglamentētajās darbības sfērās. LBS BSSI izsniegtais sertifikāts apliecina, ka sertificētās personas kompetence atbilst attiecīgā standarta vai normatīvā akta prasībām.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas un LBS 2022.gada 19.janvārī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.3.3-6/2022/892S par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzību, LBS BSSI nodrošina būvspeciālistu sertificēšanu reglamentētajā darbības sfērā.
LBS BSSI, veicot personāla sertifikāciju, savā darbībā ievēro neietekmējamību, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti.
LBS BSSI darbība ir balstīta uz neatkarīgu ekspertu vērtējumu, un sertificēšana tiek veikta saskaņā ar Būvniecības likuma, Latvijas standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”, Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.169) un izstrādāto iekšējo normatīvo aktu prasībām.
LBS BSSI pakalpojumi būvspeciālistu sertificēšanas jomā ir pieejami visiem pretendentiem, kuri vēlas saņemt kompetentu un objektīvu sertificēšanas institūcijas apliecinājumu par būvspeciālistu atbilstību sertifikācijas prasībām.
LBS BSSI darbība ir orientēta uz objektīvu un neatkarīgu novērtējumu veikšanu, darbu izpildē neietekmējoties no komerciāliem, finansiāliem, politiskiem vai cita veida faktoriem, kas varētu kompromitēt tās neietekmējamību.
LBS BSSI nodrošina sertifikācijas procesā iegūtās informācijas uzturēšanu konfidenciālā, likumīgi izpildāmā kārtībā, un sertifikācijas procesam ir garantēta drošība.
LBS BSSI darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktus un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.

Būvspeciālistu ētikas kodekss

LBS BSSI veic būvspeciālistu sertifikāciju šādās reglamentētās darbības sfērās:

· ēku konstrukciju projektēšana,

· ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,

· restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,

· ceļu projektēšana,

· ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,

· tiltu projektēšana,

· tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,

· inženierizpēte,

· ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana,

· ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

Informācija pretendentiem:

  • maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu būvprakses sertifikāta iegūšanai ir 150 eiro, kā tas minēts MK noteikumu Nr. 169 65.1. apakšpunktā.

Informācija sertificētiem būvspeciālistiem:

LBS BSSI veic būvniecības speciālistu sertifikāciju šādās nereglamentētās darbības sfērās:

• ēku un to konstrukciju tehniskā apsekošana,
• ceļu tehniskā apsekošana,
• tiltu konstrukciju tehniskā apsekošana,
• ēku konstrukciju pārbaude,
• tiltu konstrukciju pārbaude,
• ēku būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
• ceļu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
• tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju veidošana,
• ēku būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
• ceļu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
• tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde,
• ēku būvprojektu vadīšana,
• ceļu būvprojektu vadīšana,
• tiltu būvprojektu vadīšana,
• ēku nojaukšana,
• ceļu nojaukšana,
• tiltu nojaukšana,
• inženierakustikas eksperts,
• projektu vadīšana

Informācija par sertifikāciju nereglamentētā darbības sfērā.